Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu o výmere 66,35 m2 v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Lotyšská - Dátum a čas konania: 02.04.2013 o 10:30 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 2.4.2013
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Podunajské Biskupice, Lotyšská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 64 300,00 € (1 937 101,80 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 66 m2
Poschodie 3
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 02.04.2013 o 10:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 14.03.2013 o 15:00 hod.
Druhý termín obhliadky 27.03.2013 o 11:00 hod.
Znalecký posudok 64300 €
Najnižšie podanie 64300 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

____________________________________________________________________________________________________

Zn. 12000313

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa

 

 v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosti evidované Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 4110, pre okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, katastrálne územie Podunajské Biskupice ako:

 

  • byt č. 7 na 3.p., vchod: Lotyšská č. 26, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 5182, postaveného na parcelách č. 5460, 5461, 5462 a 5463, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Byt.dom,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 6635 / 460642,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 6635 / 460642 kpozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo č. 5460 zastavané plochy anádvoria ovýmere 195 m2, parcelné číslo 5461 zastavané plochy anádvoria ovýmere 191 m2, parcelné číslo 5462 zastavané plochy anádvoria ovýmere 191 m2 a parcelné číslo 5463 zastavané plochy anádvoria ovýmere 196 m2.

 

Záloh - nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve:

  • Ferenčák Roman, dátum narodenia: 01.11.1971, bytom Lotyšská 26, Bratislava, PSČ 82106, SR - spoluvlastnícky podiel 1/2,
  • Ferenčák Martin, dátum narodenia: 28.01.1978, bytom Meteorová 3, Bratislava, PSČ 82102, SR - spoluvlastnícky podiel 1/2.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 02.04.2013 so začiatkom o 10:30 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 1316/2013.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 27.03.2013

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: