Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s balkónom v Šali, Jazerná ul. 24 - Dátum a čas konania: 30.04.2013 o 11:30 hod. - UPUSTENÉ

Aktualizované: 12.4.2013
Lokalita: Nitriansky kraj, Šaľa, Šaľa, Jazerná
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 36 600,00 € (1 102 611,60 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 83 m2
Poschodie 7
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 30.04.2013 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 11.04.2013 o 09:45 hod.
Druhý termín obhliadky 12.04.2013 o 14:15 hod.
Znalecký posudok 36600 €
Najnižšie podanie 36600 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

__________________________________________________________________________________

 

Zn. 10601413

 

CREDITORS s. r. o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa

 

 v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Šaľa na liste vlastníctva č. 6140, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie Šaľa ako:

 

  • Byt č. 46 na 7.p., vchod: 24, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp. č. 584, postaveného na parcele č. 985/3, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Bytový dom,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 186/10000,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 186/10000 na pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 985/3 zastavané plochy anádvoria ovýmere 683 m2.

 

Nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Jozef Farkas, rodné priezvisko Farkas, dátum narodenia: 21.02.1953, bytom Jazerná 584/24, Šaľa, PSČ 927 01, SR a Margita Farkasová, rodné priezvisko Lakatosová, dátum narodenia: 15.06.1953, bytom Jazerná 584/24 Šaľa, PSČ 927 01, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 30.04.2013 so začiatkom o 11:30 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 1934/2013.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (11.04.2013) zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

 V Bratislave dňa 12.04.2013

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: