Dobrovoľné dražby

PRIPRAVUJEME: Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu (68,76 m2) s balkónom v Šali, Jazerná ul. 26

Aktualizované: 17.6.2013
Lokalita: Nitriansky kraj, Šaľa, Šaľa, Jazerná
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 25 275,00 € (761 434,65 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 68 m2
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 7
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Znalecký posudok 33700 €
Najnižšie podanie 25275 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

pripravuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

Navrhovateľ dražby:

SVBaNP Jazerná 584, so sídlom Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, IČO: 37968033, zapísané v registri Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Šaľa na liste vlastníctva č. 6140, pre okres Šaľa, obec Šaľa, katastrálne územie Šaľa ako:

 

 • Byt č. 3 na 1.p., vchod: 26, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp. č. 584, postaveného na parcele č. 985/3, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Bytový dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 151/10000,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 151/10000 na pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné č. 985/3 zastavané plochy anádvoria ovýmere 683 m2.

 

Záloh - nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Kováčová Jana, rodné priezvisko Kováčová, dátum narodenia: 08.08.1980, bytom Jazerná 584/26, 927 01 Šaľa, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 584 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1978 na Jazernej ulici v Šali. Situovaný je v rovinatom teréne a pozostáva z troch samostatne prístupných vchodov (Jazerná 22,24,26). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a osem nadzemných podlaží. Hlavné vstupy do domu sú z JZ strany, zadné brány sú do dvora, na SV strane. 

Ohodnocovaný byt sa nachádza vo vchode číslo 26. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice vlastníkov bytov, kočikáreň/miestnosť pre bicykle, spoločné priestory, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) je zadný vchod do domu, na prízemí (1.NP) je hlavný vchod do domu, zádverie, miestnosť pre upratovačku a dva byty a na ostatných siedmich poschodiach (2.-8.NP) sú byty, po tri na každom. Celkovo je v danom  vchode 23 bytov.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé konštrukcie - obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely), deliace konštrukcie taktiež z dielcov betónových plošných (panely); 

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom+omietka;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie s kovovým madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - pohľadový betón+nástrek na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - hladké VC omietky+olejový náter do v. 130cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné a kovové v oceľových zárubniach, vstupné: oceľové plné/s presklením v oceľových zárubniach+odomykanie na kľúč;

Ø  Okná - plastové, na 1.PP opatrené oceľovou mriežkou;

Ø  Povrchy podláh - pivnice: betónová mazanina, ostatné (podesty a medzipodesty): liate terazzo, terazzo dlažba 20*20cm;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná, motorická;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - áno (1x osobný);

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • výmena okien v spoločných priestoroch;
 • výmena zvislých a vodorovných rozvodov (SV, TÚV, plyn).

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 151/10000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Byt číslo 3 sa nachádza na 1.poschodí (2.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z dvoch obytných  miestností (izba, obývacia izba) a z príslušenstva (predsieň, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa, WC). Komora prislúchajúca k bytu je umiestnená mimo bytu, na medzipodeste schodiska. Miestnosti sú orientované na juhozápad (izba) a severovýchod (obývacia izba, kuchyňa s jedálňou). K bytu prináleží balkón (z izby orientovanej na juhozápad). Okná bytu sú plastové s interiérovými horizontálnymi žalúziami, vchodové dvere pôvodné, osadené v oceľovej zárubni.

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

16/2013

Ing. Jarmila Lešová

18.03.2013

33 700 EUR

  

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: