Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba rodinného domu s pozemkom 607 m2 vo Veľkom Mederi, Želiarska ul. - Dátum a čas konania: 10.07.2013 o 11:45 hod.

Aktualizované: 21.10.2014
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Veľký Meder, Želiarska
Druh nehnuteľnosti: Rodinný dom
Vyvolávacia cena: 60 500,00 € (1 822 623,00 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Konštrukcia tehla
Výmera pozemku 607 m2
Celkový počet poschodí 2
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
balkón/loggia Áno
Deň a čas konania dražby 10.07.2013 o 11:45 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Prvý termín obhliadky 25.06.2013 o 15:45 hod.
Druhý termín obhliadky 08.07.2013 o 13:30 hod.
Znalecký posudok 60500 €
Najnižšie podanie 60500 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

Zn. 20100313

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 10.07.2013 o 11:45 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

CON AMICO IMMOBILE s.r.o., so sídlom Jesenského 456/1, Dunajská Streda 929 01, IČO: 44 761 015, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23838/T, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Správou katastra Dunajská Streda, pre katastrálne územie Veľký Meder, okres Dunajská Streda, obec Veľký Meder na LV č. 765 ako:

 

STAVBY:

Súpisné číslo:

Na parcele číslo:

Druh stavby:

Popis stavby:

434

1023

Rodinný dom

DOM

 

           POZEMKY - parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo:

Výmera v m2:

Druh pozemku:

1023

497

Zastavané plochy a nádvoria

1024

110

Záhrady

 

Predmet dražby - nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Arpád Pálos, rodné priezvisko Pálos, dátum narodenia 14.10.1958, bytom Želiarska 434/71, 932 01 Veľký Meder a Eva Pálosová, rodné priezvisko Fábriková, dátum narodenia 19.07.1963, bytom Želiarska 434/71, 932 01 Veľký Meder - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

25.06.2013 o 15:45 hod.

08.07.2013 o 13:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Veľký Meder, pred domom súp. č. 434, ul. Želiarska 71. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Juraj Zeman, tel. č. 02/43640092, 0948 522 269.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Samostatne stojaci murovaný rodinný dom so sedlovou strechou je situovaný v rovinatom teréne v obci Veľký Meder na Želiarskej ulici 71. Je celý podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Napojený je na všetky inžinierske siete (voda, elektrina, plyn, kanalizácia), prístupný po spevnenej verejnej komunikácii. Skolaudovaný bol v roku 1993 (údaj zo stavebného povolenia, potvrdený vlastníčkou). Hlavný vchod do domu je zo severovýchodnej strany, orientácia miestností je na JZ (spálňa, obývacia izba), JV (detská izba, izba, obývacia izba) a SV (kuchyňa).

V dome nie sú dokončené všetky omietky, chýba finálna úprava podláh (v suteréne), taktiež nášľapná vrstva schodiskových stupňov a zábradlie (na oboch schodiskách), loggie nemajú dokončené zábradlia.

Technické riešenie:

 • Základy - betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 • Podmurovka - murovaná z tehál v. do 100cm;
 • Zvislé konštrukcie - 1.PP: obvodové steny betónové (hr. 375mm), priečky a vnútorné nosné murivo murované z tehál(hr. 100 a 375mm), 1.NP a podkrovie: obvodové steny murované z tehál (hr. 375 mm), priečky a vnútorné nosné murivo murované z tehál (100 a 375mm);
 • Vodorovné nosné konštrukcie - nad 1.PP a 1.NP: stropy ŽB s rovným podhľadom, podkrovie: strop drevený trámový s rovným podhľadom;
 • Strecha - sedlová, strešná krytina: pálená škridľa,  klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - brizolit + obklad kabrincami 10*20cm (sokel a časť závetria);
 • Vnútorné úpravy povrchov - VC omietky, keramické obklady;
 • Schody - dvojramenné, ŽB konštrukcia, bez povrchovej úpravy nášľapnej vrstvy;
 • Výplne otvorov - okná drevené dvojité s doskovým ostením a drevené zdvojené, dvere hladké plné alebo s presklením v oceľových zárubniach, vchodové dvere kombinované drevo+sklo v drevenej zárubni;
 • Podlahy - PVC, keramické dlažby;
 • Vnútorné rozvody:
  1. vodovod - rozvod studenej a teplej vody v plastových rúrkach, príprava TÚV: prietokový plynový ohrievač/elektrický bojler 120 l;
  2. kanalizácia - z plastových rúr do verejnej kanalizácie;
  3. elektroinštalácia - svetelná+motorická;
  4. pripojenie na zemný plyn;
  5. vykurovanie - ústredné teplovodné, vykurovacie telesá: oceľové doskové, kotol ÚK plynový DESTILA

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

Popis miestností a ich vybavenie:

 • Kotolňa (1) - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  čiastočne s VC omietkou, okno drevené zdvojené, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vybavenie: plynový kotol ÚK DESTILA, prietokový ohrievač vody 120 l/elektrický bojler;
 • Sklad (2) - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  s VC omietkou, okno drevené zdvojené, radiátor oceľový doskový, elektroinštalácia 380V;
 • Chodba (3) - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  čiastočne s VC omietkou;
 • Práčovňa (4) - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  čiastočne s VC omietkou+keramický obklad 15*15cm, okno drevené zdvojené, radiátor oceľový doskový, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vybavenie: vaňa oceľová+klasická vodovodná batéria;
 • Schodisko (5) - ŽB dvojramenné, nástupnice bez povrchovej úpravy, steny bez omietok, presvetlenie otvorom vyplneným sklobetónovými tvárnicami, dvere plné hladké v oceľovej zárubni;
 • Sklad - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  s VC omietkou, okno drevené zdvojené, radiátor oceľový doskový, východ na dvor: dvere plné hladké v oceľovej zárubni;
 • Komora - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny  s VC omietkou, dvere plné hladké v oceľovej zárubni.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Popis miestností a ich vybavenie:

 • Zádverie (1) - podlaha keramická dlažba 20*20cm, strop ŽB s rovným podhľadom, steny drevený obklad po strop, vchodové dvere kombinované drevo+sklo v drevenej zárubni, radiátor oceľový doskový, dvere do predsiene

kombinované drevo+sklo v drevenej zárubni;

 • Predsieň (4) - podlaha PVC, strop ŽB s rovným podhľadom, steny VC omietka, radiátor oceľový doskový;
 • Predsieň (9) - podlaha betón, strop ŽB s rovným podhľadom, steny bez omietky, dvere plné hladké v oceľovej zárubni;
 • WC (2) - podlaha keramická dlažba 10*10cm, strop ŽB s rovným podhľadom, steny VC omietka+keramický obklad 15*15cm do výšky 135cm, okno drevené zdvojené, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vybavenie: keramická WC misa, keramické umývadlo+klasická vodovodná batéria na studenú vodu;
 • Kuchyňa (3) - podlaha PVC, strop ŽB s rovným podhľadom, steny VC omietka+drevený obklad do v. 135cm+keramický obklad 20*25cm nad pracovnou doskou, okno drevené dvojité s doskovým ostením+vonkajšia plastová roleta, radiátor oceľový doskový, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni, kuchynská linka z materiálov na báze dreva (na mieru), vybavenie: kombinovaný sporák plyn+elektrina zn. MORA, odsávač pár zn. FABER, drez nerezový+nerezová páková batéria;
 • Komora (8) - podlaha keramická dlažba 15*15cm, strop ŽB s rovným podhľadom, steny VC omietka, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vetrací prieduch;
 • Hospodársky vstup (7) - podlaha keramická dlažba 30*20cm, strop ŽB s rovným podhľadom, steny VC omietka, okno drevené zdvojené, radiátor oceľový doskový, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni, vchodové dvere kombinované drevo+sklo v oceľovej zárubni;
 • Podstienok (13) -  podlaha terazzo dlažba 30*30cm;
 • Obývacia izba (5) -  podlaha PVC, strop ŽB s rovným podhľadom, steny VC omietka, okná drevené dvojité s doskovým ostením, radiátory oceľové doskové, dvere  hladké s presklením 2x v oceľových zárubniach, východ na loggiu;
 • Loggia (12) - podlaha terazzo dlažba 30*30cm;
 • Schodisko (10) - ŽB dvojramenné, nástupnice bez povrchovej úpravy, steny VC omietky, presvetlenie otvorom vyplneným sklobetónovými tvárnicami.

1. PODKROVIE

Popis miestností a ich vybavenie:

 • Predsieň (6) - podlaha PVC, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, presvetlenie otvorom vyplneným sklobetónovými tvárnicami, radiátor oceľový doskový;
 • Kúpeľňa (4) - podlaha keramická dlažba 20*20cm, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny keramický obklad 15*15cm po strop, okno drevené zdvojené, radiátor oceľový doskový, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vybavenie: vaňa smaltovaná+nerezová páková batéria so sprchou, umývadlo keramické+klasická vodovodná batéria;
 • WC - podlaha keramická dlažba 20*20cm, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny VC omietka+keramický obklad 15*15cm do v. 120cm, vetrací prieduch, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vybavenie: keramická WC misa;
 • Izba (3) - podlaha PVC, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny VC omietka, okno drevené dvojité s doskovým ostením, radiátor oceľový doskový, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni, východ na loggiu;
 • Loggia (8) -  podlaha betón;
 • Izba (1) - podlaha PVC, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny VC omietka, okno drevené dvojité s doskovým ostením, radiátor oceľový doskový, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni;
 • Izba (2) - podlaha PVC, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny VC omietka, okno drevené dvojité s doskovým ostením, radiátor oceľový doskový, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni, východ na loggiu;
 • Loggia (7) -  podlaha terazzo dlažba 30*30cm.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 1923/11 zo dňa 27.10.2011 Exekútorský úrad JUDr. Táňa  Pačesová, Bratislava P-1093/11 - pol.v.z.927/11

Ø  P 401/13 oznámenie o začatí výkonu záložného práva - 346/13

 

Ťarchy:

Ø  ZMLUVA O ZRIADENIE ZALOZNEHO PRAVA K NEHNUTELNOSTIAM C.RIII. 660/92 ZO DNA 30.6.1992 NA_______-KCS 269/92

Ø  Záložné právo v prospech: CON AMICO IMMOBILE s.r.o., so sídlom Jesenského 456/1,92901 Dunajská Streda, IČO: 44 761 015 ,V 4955/11 - pol.v.z.883/11

Ø  Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Bratislava, Hlavná 32 Dunajská Streda, IČO: 35937874, na základe exekučného príkazu č. EX 346/2011, zo dňa 28.02.2013, Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Petr Krušina súdny exekútor, Z 1536/13 -č.z.236/13

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

27/2013

Ing. Jarmila Lešová

10.05.2013

60 500 EUR

  

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

60 500 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

  

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

6 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 20100313.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

  

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

  

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

Mgr. Marian Kováč

Sídlo notára:

Zámocká č. 6, 811 01 Bratislava

 

 Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk