Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s balkónom v Bratislave - Novom Meste, Tylova ul. - Dátum a čas konania: 10.07.2013 o 09:30 hod. (UPUSTENÉ)

Aktualizované: 17.6.2013
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto, Tylova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 81 500,00 € (2 455 269,00 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 80 m2
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 2
Deň a čas konania dražby 10.07.2013 o 09:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 25.06.2013 o 11:15 hod.
Druhý termín obhliadky 08.07.2013 o 11:15 hod.
Znalecký posudok 81500 €
Najnižšie podanie 81500 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

____________________________________________________________________________________________________

Zn. 10101913


CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa


v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

nehnuteľnosť evidovaná Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Nové Mesto na LV č. 3182 ako:

• byt č. 9, na 2.p., vchod Tylova 19, v bytovom dome súp. č. 1044 postaveného na parcele č. 13677/6, druh stavby: bytový dom - spoluvlastnícky podiel 1/1,
• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 8035/94330,
• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8035/94330 k pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 13677/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2.


Predmet dražby - nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Maršal Otto, dátum narodenia: 24.04.1925 a Maršalová Gabriela, rodné priezvisko Sausíková, dátum narodenia: 29.01.1937, obaja bytom Tylova 1044/19, Bratislava, PSČ 831 04, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.


Navrhovateľ dražby: Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Tylova č. 17 a 19, 831 04 Bratislava, Bratislava III - m.č. Nové Mesto, súp. č. 1044, postavenom na parcele č. 13677/6, katastrálne územie Nové Mesto, v zastúpení: Bytospráva, s.r.o., so sídlom Nobelova 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31 357 407, IČ DPH: SK 2020881566, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5675/B, ako záložný veriteľ.


Predmetná dražba sa mala konať dňa 10.07.2013 so začiatkom o 09:30 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 3473/2013.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.


V Bratislave dňa 14.06.2013

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk