Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 4 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Petržalke, ul. Šášovská - Dátum a čas konania: 07.10.2013 o 11:45 hod.

Aktualizované: 7.10.2013
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Šášovská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 78 800,00 € (2 373 928,80 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Počet izieb 4 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 87 m2
Poschodie 2
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
Celkový počet poschodí 8
Deň a čas konania dražby 07.10.2013 o 11:45 hod.
Prvý termín obhliadky 16.09.2013 o 09:00 hod.
Druhý termín obhliadky 03.10.2013 o 09:00 hod.
Znalecký posudok 78800 €
Najnižšie podanie 78800 € 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11100913

 

registrovanej na deň 07.10.2013 o 11:45 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 03.09.2013 pod spis. zn. NCRdr. 5493/2013

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Šášovská č. 2, 4 a 6, 851 06 Bratislava, súp. č. 3016, postaveného na parcelách č. 2345, 2346 a č. 2347, katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava - m.č. Petržalka, okres Bratislava V v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, so sídlom: Budatínska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00 169 765, DIČ: 2020794248, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 28/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2300 ako:

 

Ø  byt č. 21, na 2.p., vchod Šášovská 2, v bytovom dome súp. č. 3016 postaveného na parcelách č. 2345, 2346 a č. 2347, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Šášovská 2, 4, 6 - spoluvlastnícky podiel 1/1,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 104/10000,

 

a

 

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 4152 ako:

 

Ø  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 104/10000 k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 2345 zastavané plochy a nádvoria o výmere 429 m2, parcelné číslo 2346 zastavané plochy a nádvoria o výmere 424 m2 a parcelné číslo 2347 zastavané plochy a nádvoria o výmere 431 m2.

 

Predmet dražby - nehnuteľnosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Miroslav Zahradníček, rodné priezvisko Zahradníček, dátum narodenia: 12.05.1948 a Viera Zahradníčková, rodné priezvisko Kovarovičová, dátum narodenia: 26.09.1948, obaja bytom Šášovská 3016/2, Bratislava - Petržalka, PSČ 851 06, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 3016 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby s typovým označením P1R401.2 (stavebné označenie LV-4) v roku 1981 na Šášovskej ulici v Bratislave - Petržalke, ostatná časť Lúky V. Situovaný je v rovinatom teréne, má deväť nadzemných podlaží a pozostáva z troch samostatne prístupných vchodov (Šášovská 2, 4 a 6).

Hodnotený byt sa nachádza vo vchode č. 2. Vchod má dve schodiská, prístupné  z chodby na prízemí (1.NP) - jedno v pravej a jedno v ľavej časti domu. Na prízemí je ďalej situovaný hlavný vchod do domu, zadný východ z domu, zádveria, pivničné kobky prislúchajúce k bytom, miestnosť pre upratovačku, telekomunikačná miestnosť a spoločné priestory: bývalé kočikárne/miestnosti pre bicykle, práčovne, sušiarne a mangľovne, ktoré v čase obhliadky už neslúžili svojmu pôvodnému účelu. Na 1.-8.poschodí (2.NP-9.NP) sú byty, po 2 na každom. Celkovo je vo vchode 32 bytov, z toho v ľavej časti 16 a v pravej tiež 16.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných;

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, na 1.NP (zádverie a vstupná hala) strop znížený, zo sadrokartónových kaziet v kovových rámoch;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva z keramickej dlažby 30*30cm, zábradlie kovové s kovovým madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z natavovaných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie fasády extrudovaným polystyrénom+omietka na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - hladké VC omietky+olejový náter do v. 140cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: hliníkové s presklením+odomykanie na čip;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - keramická dlažba 30*30cm (zádverie, podesty, medzipodesty, spoločné chodby)+betónová mazanina (kočikárne, práčovne, sušiarne, mangľovne);

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná, motorická;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - 1x osobný (pre každé schodisko);

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, optika).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

  • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
  • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+osadenie regulačných armatúr a termostatických hlavíc na jednotlivé vykurovacie telesá v dome;
  • výmena okien za plastové;
  • výmena vstupných brán za hliníkové s odomykaním na magnetický čip;
  • montáž protidažďovej striešky z lexanu nad hlavným vchodom do domu;
  • interiérové úpravy (výmena dlažby v spoločných priestoroch domu a na schodisku, strop na 1.NP, maľovky, nátery,...).

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 104/10000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø  základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vzduchotechnické zariadenia a  vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. 

Príslušenstvom domu, ktoré nie je stavebnou súčasťou domu, je:

Ø  vodovodná a kanalizačná šachta.

 

Byt číslo 21 sa nachádza na 2.poschodí (3.NP), v ľavej časti domu. Dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností, účelovo využívaných ako obývacia izba, 2x spálňa a detská izba a z príslušenstva, tvoreného z kuchyne, kúpeľne, WC, haly a chodby. Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je umiestnená na prízemí (1.NP), prístupná je zo vstupnej haly. Miestnosti bytu sú orientované na juhozápad (detská izba, spálňa, kuchyňa) a severovýchod (spálňa, obývacia izba). K bytu prináleží aj loggia o výmere 3,55m², ktorá je prístupná z kuchyne.

Okná bytu sú plastové, vchodové dvere protipožiarne, osadené v oceľovej zárubni. Loggia je presklená posuvným systémom v kovovom ráme.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

LV č. 2300, k.ú. Petržalka:

Poznámky:

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, dražobníkom je CREDITORS s.r.o. (IČO 43891870), P-2612/13

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č.21, na 2.p., vchod Šášovská 2, v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO: 36 234 176), podľa Ex 1007/12 zo dňa 19.06.2012 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), P-1920/12

Ø  Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Assets Solutions, s.r.o. (IČO 46018379) a to predajom na dražbe podľa zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, P-3306/11, (p.v.z.11169/11)

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č.21, na 2.p., vchod Šášovská 2, v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO: 36 234 176), podľa Ex 1182/11 zo dňa 12.09.2012 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), P-2956/12

Ø  Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti byt č.21, na 2.p., vchod Šášovská 2, v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO: 36 234 176), podľa Ex 1182/11 zo dňa 16.05.2011 (súdny exekútor JUDr.Martin Hermanovský), P1-1289/11

Ø  Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby 7.10.2013 dražobníkom CREDITORS s.r.o., IČO: 43891870. P-3015/13

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech vlastníkov byt. v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.

Ø  Záložné právo v prospech Assets Solutions,s.r.o. (IČO: 46018379 ) na byt č. 21 na 2.p., vchod Šášovská 2, podľa V-10594/2009 zo dňa 15.06.2009 (p.v.z.4074/09)

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO 36 234 176) na byt č.21, na 2.p., Šášovská 2, podľa exekučného príkazu Ex 1007/12 zo dňa 20.06.2012 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), Z-10336/12

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO 36 234 176) na byt č.21, na 2.p., Šášovská 2, podľa exekučného príkazu Ex 1182/11 zo dňa 13.09.2012 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), Z-15663/12

Ø  Exekučné záložné právo v prospech CETELEM SLOVENSKO a.s., (IČO 35787783) na byt č.21, na 2.p., Šášovská 2, podľa exekučného príkazu Ex 2208/13-12 zo dňa 26.08.2013 (súdny exekútor JUDr. Jozef Kapronczai), Z-16509/13

Iné údaje:

Ø  Právo stavby na parc.č.2347,2346,2345 podľa §23, ods.5 zákona č.182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov

Ø  Oznámenie o postúpení pohľadávky z hypotekárneho úveru zo dňa 01.03.2013, Z-5186/13

LV č. 4152, k.ú. Petržalka:

Poznámky:

Ø  Upovedomenie o začatí exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu 104/10000 k pozemkom reg. C KN parc.č.2345, 2346, 2347, v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO:36 234 176), podľa Ex 1182/11 zo dňa 16.05.2011 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), P1-1289/11

Ø  Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Assets Solutions,s.r.o. (IČO 46 018 379) a to predajom na dražbe podľa zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, P-3306/11, (p.v.z.11169/11)

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel 104/10000 k pozemkom reg. C KN parc.č.2345, 2346, 2347, v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO: 36 234 176), podľa Ex 1007/12 zo dňa 19.06.2012 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), P-1920/12

Ø  Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel 104/10000 k pozemkom reg. C KN parc.č.2345, 2346, 2347, v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO: 36 234 176), podľa Ex 1182/11 zo dňa 12.09.2012 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), P-2956/12

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, dražobníkom je CREDITORS s.r.o. (IČO 43891870), P-2612/13

Ø  Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby 7.10.2013 dražobníkom CREDITORS s.r.o., IČO: 43891870. P-3015/13

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech vlastníkov byt. v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.

Ø  Záložné právo v prospech Assets Solutions, s.r.o. (IČO: 46 018 379) na spoluvlastnícky podiel 104/10000 k pozemku parcela č. 2345, 2346, 2347, podľa V-10594/2009 zo dňa 15.06.2009 (p.v.z.4074/09)

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO 36 234 176) na spoluvlastnícky podiel 104/10000 k pozemkom reg. C KN parc.č.2345, 2346, 2347 podľa exekučného príkazu Ex 1007/12 zo dňa 20.06.2012 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), Z-10336/12

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Home Credit Slovakia a.s. (IČO 36 234 176) na spoluvlastnícky podiel 104/10000 k pozemkom reg. C KN parc.č.2345, 2346, 2347 podľa exekučného príkazu Ex 1182/11 zo dňa 13.09.2012 (súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský), Z-15663/12

Ø  Exekučné záložné právo v prospech CETELEM SLOVENSKO a.s. (IČO 35787783) na spoluvlastnícky podiel 104/10000 k pozemkom reg. C KN parc.č.2345, 2346, 2347 podľa exekučného príkazu Ex 2208/13-12 zo dňa 26.08.2013 (súdny exekútor JUDr. Jozef Kapronczai), Z-16509/13

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

49/2013

Ing. Jarmila Lešová

25.08.2013

78 800 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

78 800 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07 Bratislava

 

Licitátor dražby: Mgr. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnilo 11 účastníkov dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 86 200 EUR, slovom osemdesiatšesťtisícdvesto eur.

 

V Bratislave, dňa 07.10.2013

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk