Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Podzáhradná - Dátum a čas konania: 07.10.2013 o 11:00 hod. - UPUSTENÉ

Aktualizované: 7.1.2014
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Podunajské Biskupice, Podzáhradná
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 52 100,00 € (1 569 564,60 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
balkón/loggia Áno
Celková podlahová plocha 48 m2
Poschodie 3
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Znalecký posudok 52100 €
Najnižšie podanie 52100 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
Celkový počet poschodí 10
Deň a čas konania dražby 07.10.2013 o 11:00 hod.
Prvý termín obhliadky 16.09.2013 o 10:00 hod.
Druhý termín obhliadky 03.10.2013 o 10:00 hod.
Konštrukcia panel 

 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

____________________________________________________________________________________________________

 

Zn. 12000513

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

 

upúšťa

 

 v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby nehnuteľností:

 

nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 4415, pre okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, katastrálne územie Podunajské Biskupice ako:

 

  • byt č. 11 na 4.p., vchod: Podzáhradná č. 3, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 10064, postaveného na parcele č. 5476/27, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Podzáhradná 3, 5, 7,
  • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 4818 / 522153,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 4818 / 522153 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo č. 5476/27 zastavané plochy anádvoria ovýmere 791 m2.

 

Predmet dražby - nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve:

  • Trcková Jana, rod. Trcková, dátum narodenia: 25.08.1957, bytom Podzáhradná 10064/3, Bratislava, PSČ 821 07, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Navrhovateľ dražby: Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Podzáhradná č. 3, 5 a 7, Bratislava, PSČ 821 07, súp. č. 10064, postavenom na parcele č. 5476/27, katastrálne územie Podunajské Biskupice, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II v zastúpení: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., so sídlom Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO: 35 815 353, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24429/B, ako záložný veriteľ.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 07.10.2013 so začiatkom o 11:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 5527/2013.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (02.10.2013) zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave, dňa 02.10.2013

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: