Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou vo Veľkom Mederi, ul. Komárňanská (DD zn. 12100213) - dátum a čas konania: 03.03.2014 o 09:30 hod. - UPUSTENÉ

Aktualizované: 28.2.2014
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Veľký Meder, Komárňanská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 22 600,00 € (680 847,60 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Celková podlahová plocha 61 m2
Poschodie 1
Opakovanie dražby 1. kolo
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 03.03.2014 o 09:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Prvý termín obhliadky 13.02.2014 o 15:40 hod.
Druhý termín obhliadky 27.02.2014 o 15:45 hod.
Znalecký posudok 22600 €
Najnižšie podanie 22600 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

  

Zn. 12100213

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 03.03.2014 o 09:30 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 202 vo Veľkom Mederi postavanom na parcele č. 3696/201, 3696/202, 3696/203, 3696/204, 3696/205, 3696/206 a 3696/207, ulica: Komárňanská 24, 26, 28, 30, 32, 34 a 36, okres Dunajská Streda, katastrálne územie Veľký Meder v zastúpení: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: 932 01 Veľký Meder, M. Corvina 1232/20, IČO: 34 112 502, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 821/T, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Veľký Meder, okres Dunajská Streda, obec Veľký Meder na LV č. 3418 ako:

 

 • byt č. 35, na 2.p., vchod 36, v bytovom dome súp. č. 202 postavaného na parcele č. 3696/201, 3696/202, 3696/203, 3696/204, 3696/205, 3696/206 a 3696/207, popis stavby: 7 poschodový obytný dom, druh stavby: Bytový dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6140/761260,
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6140/761260 k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 3696/201 zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2, parcelné číslo 3696/202 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 188 m2, parcelné číslo 3696/203 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2, parcelné číslo 3696/204 zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2, parcelné číslo 3696/205 zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2, parcelné číslo 3696/206 zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2 a parcelné číslo 3696/207 zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2.

 

Predmet dražby - nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Juhász Pavol, rodné priezvisko Juhász, dátum narodenia 17.10.1924 a Juhászová Alžbeta, rodné priezvisko Krajčovičová, dátum narodenia 11.12.1928, obaja trvale bytom Fazuľová 2858/3, 811 07 Bratislava - Staré Mesto - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

13.02.2014 o 15:40 hod.

27.02.2014 o 15:45 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Veľký Meder, pred bytovým domom súp. č. 202, vchod Komárňanská č. 36. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 202 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1989 na Komárňanskej ulici vo Veľkom Mederi. Situovaný je v rovinatom teréne a pozostáva zo siedmich samostatne prístupných vchodov (Komárňanská 24,26,28,30,32,34 a36). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a osem nadzemných podlaží. Hlavné vstupy do domu sú zo SV strany (prístupné priamo z priľahlej komunikácie), zadné brány sú na JZ strane (prístupné vonkajším schodiskom). 

Ohodnocovaný byt sa nachádza vo vchode číslo 36. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice vlastníkov bytov a kočikáreň, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) je hlavný vchod do domu, na prízemí (1.NP) je zadný vchod do domu a dva byty a na ostatných siedmich poschodiach (2.-8.NP) sú byty, po dva na každom. Celkom je v danom  vchode 16 bytov.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely), deliace konštrukcie taktiež z dielcov betónových plošných (panely); 

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie s dreveným madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z natavovaných živičných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - pohľadový betón;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 125cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované plast/sklo (predné) a kov/sklo (zadné)+odomykanie na kľúč;

Ø  Okná - pôvodné drevené zdvojené;

Ø  Povrchy podláh - pivnice: betónová mazanina, ostatné (podesty a medzipodesty): PVC;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná, motorická;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - áno (1x osobný);

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, požiarne hydranty).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • výmena vchodových dverí zo SV strany + prestrešenie vchodu.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 6140/761260).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø  základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody,  schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø   výťahy, kočikárne, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a vstupnými dverami do príslušenstva bytu, umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami (ističmi) pre byt.

 

Byt číslo 35 sa nachádza na 1.poschodí (2.NP) v krajnej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, izba, izba) a z príslušenstva (predsieň, WC, kúpeľňa, kuchyňa). Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod (kuchyňa, izba) a juhozápad (izba, obývacia izba). K bytu prináleží pivničná kobka, situovaná v suteréne (1.PP) domu a loggia (z izby na JZ strane).

Okná bytu sú drevené zdvojené, okno na obývacej izba s vonkajšou plastovou roletou, vchodové dvere plné, osadené v oceľovej zárubni. Medzi loggiou a oknom obývacej izby je osadený satelit pre príjem TV signálu.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

P 365/13 oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva - 311/13

Ťarchy:

Ø  Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení podľa Z-3756/07.

Ø  Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení podľa Z-2562/07.

Ø  Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť na zabezpečenie pohľadávky oprávneného Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, Z-6811/08, exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1492/08-12 zo dňa 11.11.2008, EÚ JUDr. Peter Urbánek, Galanta;

Ø  Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť v čast A-LV na zabezpečenie pohľadávky oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5, Z-3895/09, exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 129/09 zo dňa 24.07.2009, EÚ JUDr. Ivan Polák, Skalica, vz. 588/09.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

03/2014

Ing. Jarmila Lešová

05.01.2014

22 600 EUR

  

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

22 600 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

6 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 12100213.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

  

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

  

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk