Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu vo Veľkom Mederi, ul. Sídlisko Mateja Corvina (DD zn. 12100413) - dátum a čas konania: 03.03.2014 o 11:45 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 25.2.2014
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Veľký Meder, Sídlisko Mateja Corvina
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 26 300,00 € (792 313,80 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Celková podlahová plocha 61 m2
Poschodie 1
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 €
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celkový počet poschodí 3
Deň a čas konania dražby 03.03.2014 o 11:45 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 13.02.2014 o 15:00 hod.
Druhý termín obhliadky 27.02.2014 o 15:15 hod.
Znalecký posudok 26300 €
Najnižšie podanie 26300 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

  

Zn. 12100413

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 03.03.2014 o 11:45 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 1321 vo Veľkom Mederi postavanom na parcele č. 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865 a 866, ulica: Sídlisko Mateja Corvina 21-30, okres Dunajská Streda, katastrálne územie Veľký Meder v zastúpení: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: 932 01 Veľký Meder, M. Corvína 1232/20, IČO: 34 112 502, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 821/T, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Veľký Meder, okres Dunajská Streda, obec Veľký Meder na LV č. 3245 ako:

 

 • byt č. 2, na 2.p., vchod 29, vbytovom dome súp. č. 1321 postaveného na parcele č. 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865 a 866, popis stavby: Posch. obytný dom, druh stavby: Bytový dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6175/434140,
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6175/434140 k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 857 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 159 m2, parcelné číslo 858 zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2, parcelné číslo 859 zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2, parcelné číslo 860 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, parcelné číslo 861 zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2, parcelné číslo 862 zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2, parcelné číslo 863 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, parcelné číslo 864 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, parcelné číslo 865 zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2 a parcelné číslo 866 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2.

 

Predmet dražby - nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve: Zlata Vasiková, rodné priezvisko Habdáková, dátum narodenia 27.02.1956, trvale bytom Sídlisko Mateja Corvina 1321/29, 932 01 Veľký Meder - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

13.02.2014 o 15:00 hod.

27.02.2014 o 15:15 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Veľký Meder, pred bytovým domom súp. č. 1321, vchod Sídlisko Mateja Corvina č. 29. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 1321 bol postavený v roku 1968 v rámci panelovej bytovej výstavby v konštrukčnej sústave T06B na sídlisku M. Corvina vo Veľkom Mederi. Situovaný je v rovinatom teréne a pozostáva z desiatich samostatne prístupných vchodov (M. Corvina 21,22,23,24,25,26,27, 28,29 a 30). Má štyri nadzemné podlažia a plochú strechu. Hlavné vstupy do domu sú z JZ strany, zadné vchody sú na opačnej, SV strane (prístupné sú priamo z priľahlej komunikácie). V bytovom dome nie sú výťahy.

Ohodnocovaný byt sa nachádza vo vchode číslo 29. Na prízemí (1.NP) sú vchody do domu (hlavný a zadný) so zádveriami, miestnosť pre bicykle/kočikáreň jeden byt a schodisko, na 1.-3.poschodí (2.-4.NP) sú byty, po dva na každom. Celkom je v danom  vchode 7 bytov.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely)+zateplenie extrudovaným polystyrénom, deliace konštrukcie z dielcov betónových plošných (panely); 

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, jednoramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z natavovaných živičných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - omietky na báze umelých látok ;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 115cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké s presklením v oceľových zárubniach, vstupné (predné i zadné): kombinované plast/sklo +odomykanie na kľúč;

Ø  Okno - plastové;

Ø  Povrchy podláh - podesty a medzipodesty: terazzo dlažba 20*20cm;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná, motorická;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - nie;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+nové omietky na báze umelých látok;
 • výmena okna na kočikárni za plastové+výmena vchodových dverí (plast/sklo).

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 6175/434140).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø  základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody,  schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø   kočikárne/miestnosti pre bicykle, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a vstupnými dverami do príslušenstva bytu, umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami (ističmi) pre byt.

 

Byt číslo 02 sa nachádza na 1.poschodí (2.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (spálňa, izba, obývacia izba) a z príslušenstva (predsieň, WC, kúpeľňa, kuchyňa). Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod (kuchyňa, obývacia izba) a juhozápad (izba, spálňa). K bytu prináleží loggia (z kuchyne na SV strane), ktorá je zamurovaná a má osadené okno. Okná bytu sú plastové, vrátane interiérových žalúzií a sietí proti hmyzu, vchodové dvere bezpečnostné, protipožiarne, v oceľovej zárubni.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

P 80/13 oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva, navrhovateľ: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. - pol.v.z.119/13

Ťarchy:

Ø  Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení podľa Z-3761/07.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

06/2014

Ing. Jarmila Lešová

13.01.2014

26 300 EUR

  

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

26 300 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

6 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 12100413.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

  

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

  

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 


V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk