Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 4 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Ružinove, ul. Bajzova - Dátum a čas konania: 22.01.2014 o 11:00 hod. - upustené!

Aktualizované: 5.2.2014
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Bajzova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 89 500,00 € (2 696 277,00 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Počet izieb 4 izbový
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Poschodie 9
Celkový počet poschodí 9
Deň a čas konania dražby 22.01.2014 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 07.01.2014 o 10:00 hod.
Druhý termín obhliadky 16.01.2014 o 10:00 hod.
Znalecký posudok 89500 €
Najnižšie podanie 89500 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

Zn. 10102113

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 22.01.2014 o 11:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Bajzova č. 8, Bratislava - m.č. Ružinov, PSČ 821 08, okres Bratislava II, súp. č. 233, postavenom na parcele č. 11020/6, katastrálne územie Nivy v zastúpení: Bytospráva, s.r.o., so sídlom Nobelova 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31 357 407, IČ DPH: SK 2020881566, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5675/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Nivy, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Ružinov na LV č. 2056 ako:

 

Ø  byt č. 94, na 9.p., vchod Bajzova 8, v bytovom dome súp. č. 233 postavaného na parcele č. 11020/6, popis stavby: Bajzova 8, druh stavby: Bytový dom,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2461/100000.

 

Predmet dražby - nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve:

 • Ing. Marián Rafaj, rodné priezvisko Rafaj, dátum narodenia 02.06.1974, bytom Šustekova 2688/1, Bratislava - Petržalka, PSČ 851 04, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Iné údaje:

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 233 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3777.

Spoluvlastnícky podiel k pozemkom evidovaných na liste vlastníctva číslo 3777 nie je predmetom dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

07.01.2014 o 10:00 hod.

16.01.2014 o 10:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Ružinov, pred bytovým domom súp. č. 233, vchod Bajzova č. 8. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Juraj Zeman, tel. č. 02/43640092, 0948 522 269.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 233 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1985 na Bajzovej ulici v Bratislave - Ružinove. Situovaný je v rovinatom teréne, má desať nadzemných podlaží a je bez podpivničenia, s jedným vchodom.

Na prízemí je situovaný hlavný vchod do domu z východnej strany, zádverie, vstupná hala a schodisko. Bývalé pivnice a spoločné priestory už neslúžia svojmu účelu - je tu zriadená detská škôlka/jasle so vstupom zo západnej strany a prevádzka opravovne s vchodom z južnej strany. Na 1.-9.poschodí (2.NP-10.NP) sú byty, po 4 na každom. Celkovo je vo vchode 36 bytov.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných;

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, na 1.NP (zádverie a vstupná hala) strop znížený, zo sadrokartónových kaziet v kovových rámoch;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva z liateho terazza, zábradlie kovové s dreveným madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z natavovaných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie fasády extrudovaným polystyrénom+omietka na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - hladké VC omietky+olejový náter do v. 135cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné+kovové s presklením v oceľových zárubniach, vstupné: kovové s presklením+odomykanie na čip;

Ø  Okná - plastové, na 1.NP s mrežami;

Ø  Povrchy podláh - keramická dlažba 30*30cm (zádverie, spoločné chodby), PVC (podesty, medzipodesty);

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná, motorická;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - 1x osobný, 1x nákladný;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, optika).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+osadenie regulačných armatúr a termostatických hlavíc na jednotlivé vykurovacie telesá v dome;
 • výmena okien za plastové;
 • zateplenie strechy + nová strešná krytina;
 • modernizácia výťahových kabín.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťahy.

 

Byt číslo 94 sa nachádza na 9.poschodí (10.NP). Dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností, účelovo využívaných ako obývacia izba, 2x izba a spálňa a z príslušenstva, tvoreného z kuchyne, kúpeľne, WC, chodby a 2 komôr. Byt nemá pivnicu. Miestnosti bytu sú orientované na východ (2x izba, spálňa, obývacia izba) a juh (kuchyňa). K bytu prináleží aj loggia o výmere 5,00m², ktorá je prístupná z obývacej izby.

Okná bytu sú drevené zdvojené, vchodové dvere pôvodné plné, osadené v oceľovej zárubni. Loggia je presklená posuvným systémom v kovovom ráme.

 

 Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Zákaz akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťou s bytom č.94/9p.,vchod Bajzova 8 podľa Uznesenia okresného súdu Bratislava II o predbežnom opatrení č.14C/115/08-87 zo dňa 9.7.2008

Ťarchy:

Ø  Vecné bremeno - právo stavby na parc. č. 11020/6 podľa zák.č. 151/95 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.182/93 Zb.

Ø  Zál. právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebyt. priestorov podľa §15 zák.č.182/93 Z.z. v znení  zák.č.151/95 Z.z. (Z-21963/2013)

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

71/2013

Ing. Jarmila Lešová

13.12.2013

89 500 EUR

 

 Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

89 500 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

6 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 10102113.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

 Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V Bratislave, dňa 18.12.2013

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: