Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Dunajskej Strede, ul. Školská (DD zn. 20100613) - Dátum a čas konania: 20.03.2014 o 14:45 hod.

Aktualizované: 21.10.2014
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Školská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 38 600,00 € (1 162 863,60 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 79 m2
Poschodie 2
Celkový počet poschodí 2
Deň a čas konania dražby 20.03.2014 o 14:45 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 27.02.2014 o 17:00 hod.
Druhý termín obhliadky 18.03.2014 o 16:00 hod.
Znalecký posudok 38600 €
Najnižšie podanie 38600 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

Zn. 20100613

  

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 20.03.2014 o 14:45 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

CON AMICO IMMOBILE s.r.o., so sídlom Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, Dunajská Streda 929 01, IČO: 44 761 015, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23838/T, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Dunajská Streda na LV č. 3700 ako:

 

Ø  byt č. 11 na 3.p., vchod: 2, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné č. 932 a 933, postavaného na parcelách č. 1215/3 a č. 1215/2, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: 2 Posch. obytný dom,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 833 / 10000,

Ø  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 833 / 10000 k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 1215/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1593 m2, parcelné číslo 1215/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2 a parcelné číslo 1215/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2.

 

Záloh - Nehnuteľnosti sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Ladislav Gyerák, rodné priezvisko Gyerák, dátum narodenia 24.08.1952 a Margita Gyeráková, rodné priezvisko Szabová, dátum narodenia 14.03.1956, obaja bytom Školská 932/2, 929 01 Dunajská Streda - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

27.02.2014 o 17:00 hod.

18.03.2014 o 16:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Dunajská Streda, pred bytovým domom súp. č. 932, 933, vchod Školská č. 2. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Juraj Zeman, tel. č. 02/43640092, 0948 522 269.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Tehlový bytový dom bol postavený v roku 1967 na Školskej ulici v obci Dunajská Streda. Situovaný je v rovinatom teréne. Má dva samostatne prístupné vchody (Školská 2 a 4), jedno čiastočne zapustené podzemné a tri nadzemné podlažia. Strecha bytového domu je plochá.

Hodnotený byt sa nachádza vo vchode číslo 2. V suteréne (1.PP) sú spoločné priestory vlastníkov bytov (pôvodne práčovne a sušiarne) a bývalá kotolňa (nevyužívaná), na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) je hlavný vchod do domu zo severozápadnej strany a na prízemí-2.poschodí (1.-3.NP) sú byty, po dva na každom podlaží. Celkovo je vo vchode 6 bytov, každý s vlastným vykurovaním a prípravou TÚV. Bytový dom nemá výťah.

Technické riešenie

Ø  Základy - základové pásy a pätky betónové;

Ø  Zvislé konštrukcie - murované z tehál;

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - dvojramenné ŽB, nášľapná vrstva: liate terazzo+kovové zábradlie s dreveným madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - natavované živičné pásy;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - nástrek na báze umelých hmôt;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 120cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch: hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované plast+sklo+odomykanie na kľúč;

Ø  Okná - suterén: pôvodné jednoduché kovové+mreže, nadzemné podlažia: plastové;

Ø  Povrchy podláh - suterén: betónový poter (chodby), PVC (spoločné priestory), nadzemné podlažia: keramická dlažba 10*10cm (podesty a medzipodesty);

Ø  Vykurovanie - každý byt samostatné, spoločné priestory: nie;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťah - nie;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet).

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 833/10000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø  základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  práčovne, sušiarne, komíny, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Byt číslo 11 sa nachádza na 2.poschodí (3.NP) bytového domu vo vchode Školská 2. Je v pôvodnom stave, so štandardným vybavením. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, spálňa, izba) a z príslušenstva (kuchyňa s jedálňou, komora, kúpeľňa, WC, predsieň). Okná bytu sú orientované na severozápad (obývacia izba, spálňa) a na juhovýchod (izba, kuchyňa s jedálňou, komora). Loggia je prístupná z jedálne. Byt má vlastné vykurovanie a prípravu TÚV. Podľa informácií p. Gyerákovej (majiteľka) k bytu nepatrí samostatná pivnica.

Popis miestností bytu a ich vybavenie

 • Obývacia izba - podlaha: pôvodné drevené parkety, strop: ŽB srovným podhľadom, steny: VC omietka, okná pôvodné drevené zdvojené+medziokenné žalúzie, dvere hladké spresklením voceľovej zárubni, radiátor liatinový článkový;
 • Spálňa - podlaha: pôvodné drevené parkety, strop: ŽB srovným podhľadom, steny:VC omietka, okná pôvodné drevené zdvojené+medziokenné žalúzie, dvere hladké spresklením voceľovej zárubni, radiátor liatinový článkový;
 • Izba - podlaha: pôvodné drevené parkety, strop: ŽB srovným podhľadom, steny:VC omietka, okná pôvodné drevené zdvojené+medziokenné žalúzie, dvere hladké spresklením voceľovej zárubni, radiátor liatinový článkový;
 • Kuchyňa s jedálňou - podlaha: PVC, strop: ŽB srovným podhľadom, steny: VC omietka+keramický obklad 15*15cm nad pracovnou doskou kuchynskej linky apri sporáku do v. 135cm+olejový náter do v. 120/140cm, okno a dvere na loggiu pôvodné drevené zdvojené, dvere hladké spresklením voceľovej zárubni, radiátor liatinový článkový, kuchynská linka pôvodná umakart, vybavenie: sporák plynový voľne stojaci, drez pôvodný smaltovaný+klasická vodovodná batéria, plynový kotol ÚK;
 • Komora - podlaha: keramická dlažba 10*10cm, strop: ŽB srovným podhľadom, steny: VC omietka, okno pôvodné drevené zdvojené, dvere plné hladké voceľovej zárubni;
 • Loggia - podlaha: keramická dlažba;
 • Kúpeľňa - murovaná, podlaha: keramická dlažba 10*10cm, strop: ŽB srovným podhľadom, steny: VC omietka+keramický obklad 15*15cm do v. 150cm, radiátor liatinový článkový, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, vybavenie: smaltovaná vaňa+klasická vodovodná batéria so sprchou, keramické umývadlo+klasická vodovodná batéria, elektrický bojler zn. HAJDU;
 • WC - podlaha: keramická dlažba 10*10cm, strop: ŽB srovným podhľadom, steny:VC omietka+olejový náter do v. 129cm, dvere plné hladké voceľovej zárubni, vybavenie: WC shornou splachovacou nádržou;
 • Predsieň - podlaha: PVC, strop: ŽB srovným podhľadom, steny: VC omietka+olejový náter do v. 118cm, vchodové dvere pôvodné, plné hladké voceľovej zárubni, vybavenie: ističe elektriny pre byt, domáci vrátnik, vstavaná šatníková skriňa (pôvodná).

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámka:

- P-59/14 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby na byt č. 11 na 3. podlaží, záložný veriteľ: CON AMICO IMMOBILE, s.r.o., ul. Gy. Szabóova 6293/64/A, Dunajská Streda, IČO:44761015

Ťarchy:

- Záložné právo na byt č.11/III.v prospech CON AMICO IMMOBILE s.r.o. so sídlom Jesenského 456/1,929 01 Dunajská Streda , IČO:44 761 015 podľa V-4121/12 v.z.1698/12

- Exekučné záložné právo na byt č.11 na 3.p. na zabezpečenie pohľadávky Československej obchodnej banky, a.s., IČO: 36854140, Michalská 18, 815 63 Bratislava na základe exekučného príkazu č. EX 325/12, zo dňa 22.10.2013, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rastislav Horský súdny exekútor, Z 7627/13 -č.z.2862/13

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

17/2014

Ing. Jarmila Lešová

09.02.2014

38 600 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

38 600 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

6 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č.       SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 20100613.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk