Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s balkónom v Bratislave - Ružinove, ul. Medzilaborecká (DD zn. 20600114) - dátum a čas konania: 20.03.2014 o 14:00 hod.

Aktualizované: 21.10.2014
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Medzilaborecká
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 97 100,00 € (2 925 234,60 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 75 m2
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 6
Deň a čas konania dražby 20.03.2014 o 14:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 27.02.2014 o 10:30 hod.
Druhý termín obhliadky 18.03.2014 o 14:30 hod.
Znalecký posudok 97100 €
Najnižšie podanie 97100 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 25000 € 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

Zn. 20600114

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 20.03.2014 o 14:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Miroslav Janík, dátum narodenia: 07.08.1979, trvale bytom Nám. 7. apríla 414/30, 906 13  Brezová pod Bradlom, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Ružinov, okres Bratislava II, obec BA-m.č. Ružinov na LV č. 4256 ako:

 

Ø  byt č. 7 na 2.p., vchod: Medzilaborecká 17, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné č. 142, postavaného na parcelách č. 15638/6, 15638/33, 15638/34 a 15638/35, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Stavba,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 7547 / 696619,

Ø  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7547 / 696619 k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 15638/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 307 m2, parcelné číslo 15638/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 307 m2, parcelné číslo 15638/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2 a parcelné číslo 15638/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 326 m2.

 

Záloh - Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve: Matúš Bagi, rodné priezvisko Bagi, bytom Medzilaborecká č. 142/17, 821 01 Bratislava, dátum narodenia 08.01.1980 - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

27.02.2014 o 10:30 hod.

18.03.2014 o 14:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Ružinov, pred bytovým domom súp. č. 142, vchod Medzilaborecká č. 17. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 142 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1964 s typovým označením BA 311.1 na Medzilaboreckej ulici v Bratislave - Ružinove. Má štyri samostatne prístupné vchody (Medzilaborecká 15,17,19 a 21), jedno čiastočne zapustené podzemné a sedem nadzemných podlaží. Situovaný je v rovinatom teréne. Hlavné vchody do domu sú z východnej strany.

Hodnotený byt sa nachádza vo vchode číslo 17. V suteréne (1.PP) sú pivnice patriace k bytom, práčovňa, sušiareň, kočikáreň/miestnosť pre bicykle, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) je hlavný vchod do domu a na prízemí-6.poschodí (1.-7.NP) sú byty, po štyri na každom poschodí. Celkovo je v danom vchode 28 bytov.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných;

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - dvojramenné, železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva: do 1.PP - betón, ostatné podlažia - z liateho terazza, zábradlie kovové s kovovým madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - zateplenie + hydroizolačný systém FATRAFOL;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie fasády extrudovaným polystyrénom+omietka na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - hladké VC omietky+olejový náter do v. 150cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: hliníkové s presklením+odomykanie na čip;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - betónová mazanina (1.PP), keramická dlažba 30*30cm (podesty, medzipodesty);

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - 1x osobný;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, optika), mreže v priestoroch suterénu (1.PP), požiarne hydranty na medzipodestách.

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+osadenie regulačných armatúr a termostatických hlavíc na jednotlivé vykurovacie telesá v dome;
 • výmena zvislých rozvodov SV a TÚV;
 • výmena okien za plastové;
 • výmena vstupnej brány (hliníková s presklením+magnetický čip);
 • zateplenie strechy + nová strešná krytina FATRAFOL.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  Práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťahy.

Byt číslo 7 sa nachádza na 1.poschodí (2.NP). Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (3x izba) a z príslušenstva (kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, predsieň). Pivnica patriaca k bytu je situovaná v suteréne (1.PP). Izby a kuchyňa  sú orientované na západ. K bytu prináleží balkón o výmere 4,00m², ktorý je prístupný z prechodnej izby pri kuchyni.

 • Okná bytu sú plastové, opatrené interiérovými žalúziami, vchodové dvere nové bezpečnostné vkovovej zárubni. Na balkóne je umiestnený satelit ana fasáde domu sú osadené tri klimatizačné jednotky. Podľa informácií správcu má byt kúpeľňu aWC montované zpanelov. Každý radiátor v byte má namontovaný merač spotreby tepla.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť,byt č. 7,2p.,vchod Medzilaborecká 17,v prospech oprávneného: Generali Slovensko poisťovňa,a.s.,IČO: 35709332,podľa EX 72/13 zo dňa 05.06.2013 (súdny exekútor Mgr. Roman Vozár),P-2042/13

- Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č. 7, na 2.p., vchod: Medzil. 17, v prospech: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava, podľa EX 3428/2011-19 zo dňa 03.09.2013 (súdny exekútor JUDr. Mgr. Andrej Dembický), P-3019/13

- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na byt č. 7 na 2.p., vchod Medzilaborecká 17, formou dobrovoľnej dražby s označením dražobníka: CREDITORS s.r.o. IČO:43891870, P-304/14

Ťarchy:

- Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa par.15 zák.č.182/93 Z.z. v znení zák.č.151/95 Z.z.

- Záložné právo v prospech Miroslav Janík,r.Janík (07.08.1979) na byt č.7/2p., vchod Medzilaborecká 17 a pozemky parc.č. 15638/6,33,34,35 podľa V-14388/12 zo dňa 21.06.2012

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

15/2014

Ing. Jarmila Lešová

07.02.2014

97 100 EUR

 

Podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

97 100 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

25 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č.       SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 20600114.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk