Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Petržalke, ul. Jasovská (DD zn. 11101114) - dátum a čas konania: 17.06.2014 o 14:00 hod.

Aktualizované: 20.6.2014
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Jasovská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 72 700,00 € (2 190 160,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 65 m2
Poschodie 7
Celkový počet poschodí 12
Deň a čas konania dražby 17.06.2014 o 14:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby Prvá dražba (I. kolo)
Prvý termín obhliadky 29.05.2014 o 09:30 hod.
Druhý termín obhliadky 10.06.2014 o 09:30 hod.
Znalecký posudok 72700 €
Najnižšie podanie 72700 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 6000 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 11101114

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 17.06.2014 o 14:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Jasovská č. 45, 851 07 Bratislava, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka, súp. č. 3186, postavanom na parcele č. 2585, katastrálne územie Petržalka, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, so sídlom: Budatínska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00 169 765, DIČ: 2020794248, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 28/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 3200 ako:

 • byt č. 74, na 7.p., vchod Jasovská 45, vbytovom dome súp. č. 3186 postavaného na parcele č. 2585, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Jasovská 45,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2079/100000.

Predmet dražby je v podielovom spoluvlastníctve:

Ø  Renáta Slézová, rodné priezvisko Adamčíková, dátum narodenia 28.08.1966, trvale bytom Jasovská 3186/45, 851 07 Bratislava - Petržalka, SR - spoluvlastnícky podiel 1/2,

Ø  Andrej Sléz, dátum narodenia 03.11.1995, trvale bytom Jasovská 3186/45, 851 07 Bratislava - Petržalka, SR - spoluvlastnícky podiel 1/2.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

29.05.2014 o 09:30 hod.

10.06.2014 o 09:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava, pred bytovým domom súp. č. 3186, vchod Jasovská č. 45. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3186, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Jasovskej ulici číslo 45 v Bratislave - Petržalke. Bytový dom má jeden vchod a pozostáva z trinástich nadzemných podlaží: na prízemí (1.NP) je situovaný z východnej strany hlavný vstup do domu so zádverím, zo západu zadný vchod domu so zádverím, sušiareň, práčovňa, kočikáreň/miestnosť pre bicykle, spoločná chodba, kotolňa a pivničné kobky, prislúchajúce k bytom, na ostatných dvanástich poschodiach (2.NP-13.NP) sú byty, po štyri na každom. Celkom je vo vchode 48 bytov.   

Technické riešenie

Ø  Základy - základové pásy a pätky betónové;

Ø  Zvislé konštrukcie - montované z dielcov betónových plošných (panely);

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, na 1.NP (zádverie a vstupná hala) strop znížený, z hliníkových segmentov v kovových rámoch;

Ø  Schodisko - dvojramenné ŽB, nášľapná vrstva: liate terazzo+kovové zábradlie;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - natavované živičné pásy;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - nástrek na báze umelých hmôt, pri hlavnom vchode pohľadový betón;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - na 1.NP vo vstupnej hale keramický obklad 20*25cm po strop, ostatné VC omietky+olejový náter do v. 130cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch: hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované hliník+sklo+odomykanie na magnetický čip;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - 1.NP: spoločné zariadenia a pivnice - betónový poter, spoločné priestory (zádveria, vstupná hala) - terazzo dlažba 30*30cm, nadzemné podlažia: spoločné chodby, podesty a medzipodesty - PVC;

Ø  Vykurovanie - centrálne teplovodné;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťah - 1x osobný, 1x nákladný;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet), vlastná plynová kotolňa.

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • výstavba vlastnej plynovej kotolne na prízemí (1.NP);
 • výmena okien za plastové v spoločných priestoroch domu;
 • výmena vstupných brán domu (hliník+sklo).

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 2079/100000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  výťahy, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, mangľovňa, kotolňa, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky.

 

Byt číslo 74 sa nachádza na 7.poschodí (8.NP) v krajnej/rožnej sekcii bytového domu. Pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, 2x spálňa) a z príslušenstva (kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, hala). Miestnosti sú orientované na západ (kuchyňa, spálňa) a na juh (obývacia izba, spálňa). Pivnica prislúchajúca k bytu je situovaná na prízemí (1.NP). K bytu prislúcha loggia z kuchyne.

Vchodové dvere do bytu sú pôvodné drevené plné, osadené v oceľovej zárubni. Okná sú pôvodné, drevené zdvojené.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Oznámenie č. 11101114 zo dňa 12.3.2014 o začatí výkonu záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Jasovská č. 45, dobrovoľnou dražbou, P-870/14

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa § 15 zák.č.182/93 Z.z., v znení zák.č.151/95 Z.z.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

25/2014

Ing. Jarmila Lešová

03.04.2014

72 700 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

72 700 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

6 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 11101114.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk