Dobrovoľné dražby

Opakovaná dobrovoľná dražba rodinného domu s pozemkom vo Veľkom Mederi, ul. Mostová (DD zn. 20100714/2) ZNÍŽENÁ CENA! dátum a čas konania: 22.07.2016 o 11:30 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Veľký Meder, Mostová
Druh nehnuteľnosti: Rodinný dom
Vyvolávacia cena: 15 030,00 € (452 793,78 Sk) - znížená vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
Konštrukcia tehla
Výmera pozemku 291 m2
Opakovanie dražby 2. kolo
Znalecký posudok 16700 €
Najnižšie podanie 15030 €
Minimálne prihodenie 100 €
Výška dražobnej zábezpeky 3500 €
Celkový počet poschodí 1
Deň a čas konania dražby 22.07.2016 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ondrej Ďuriač, Rajská č. 3, PSČ 811 08, Bratislava 1
Prvý termín obhliadky 17.07.2016 o 11:30 hod.
Druhý termín obhliadky 21.07.2016 o 16:00 hod. 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 20100714/2

 

registrovanej na deň 22.07.2016 o 11:30 hod. oznámením o opakovanej dobrovoľnej dražbe zo dňa 06.07.2016 pod spis. zn. NCRdr. 4458/2016

 

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Ondrej Ďuriač, Rajská č. 3, PSČ 811 08, Bratislava 1

 

Navrhovateľ dražby:

CON AMICO COMMERCIO s.r.o., so sídlom Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 540 610, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28842/T, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá opakovaná dražba (2. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Veľký Meder, okres Dunajská Streda, obec Veľký Meder na LV č. 380 ako:

 

STAVBY:

Súpisné číslo:

Na parcele číslo:

Druh stavby:

Popis stavby:

725

2217/1

Rodinný dom

Rodinný dom

 

POZEMOK - parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape:

Parcelné číslo:

Výmera v m2:

Druh pozemku:

2217/1

291

Zastavané plochy a nádvoria

 

Záloh - Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve: Laura Tóthová, rodné priezvisko Tóthová, trvalý pobyt Dunajská Streda (pôvodne Mostová 725/4, 932 01 Veľký Meder), SR, dátum narodenia 11.01.1989, štátna príslušnosť SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Samostatne stojaci murovaný rodinný dom obdĺžnikového pôdorysu s polvalbovou strechou je situovaný v rovinatom teréne v obci Veľký Meder na Mostovej ulici 4. Je nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím. Napojený je na všetky inžinierske siete okrem plynu (voda, elektrina, kanalizácia), prístupný po spevnenej verejnej komunikácii. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1950, prístavba izby a kúpeľne s WC je z roku 1965 (prehlásenie matky vlastníčky).

Hlavný vchod do domu je z JV strany, orientácia miestností je na JZ (obývacia izba, kuchyňa), JV (izba, chodba) a SZ (komora, kúpeľňa). Prechodná izba z chodby do obývacej izby alebo komory je bez priameho osvetlenia.

Dom je v pôvodnom, veľmi zlom technickom stave, vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu (zjavné sú najmä trhliny v obvodovom murive a priečkach, čo má za následok zatekanie do domu, pôvodná strešná krytina je z azbestovocementových šablón - nevyhovujúca, sadanie celého objektu, ...).

 

Technické riešenie

 • Základy - betónové bez izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 • Podmurovka - z betónu do v. 50cm;
 • Zvislé konštrukcie - pôvodná stavba: nepálená tehla, prístavba: pálená tehla;
 • Vodorovné konštrukcie - stropy drevené s rovným podhľadom;
 • Strecha - polvalbová, strešná krytina: azbestocementové šablóny na latách,  klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - hladká vápenno-cementová omietka;
 • Vnútorné úpravy povrchov - vápenné omietky, keramické obklady;
 • Výplne otvorov - okná pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením, 2x nové plastové okno,  pôvodné dvere rámové s výplňou v drevených zárubniach, vchodové dvere nové, kombinované plast+sklo;
 • Podlahy - palubovky, keramické dlažby, PVC, betónový poter;
 • Vnútorné rozvody:
  1. vodovod - rozvod studenej a teplej vody v plastových rúrkach, príprava TÚV: elektrický bojler;
  2. kanalizácia - z plastových rúr do verejnej kanalizácie;
  3. elektroinštalácia - svetelná;
  4. vykurovanie - lokálne, na tuhé palivo.

 

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:              803 6 Domy rodinné jednobytové

KS:                   111 0 Jednobytové budovy

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1950

9,40*7,00

65,8

 

1. NP

1965

5,10*7,00

35,7

 

Spolu 1. NP

 

 

101,5

120/101,5=1,182

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

 

Popis miestností a ich vybavenie:

 • Chodba - podlaha keramická dlažba 10*10cm, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny vápenná omietka, vchodové dvere nové kombinované plast+sklo, okná nové plastové;
 • Kuchyňa - podlaha betón+PVC, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny vápenná omietka+olejový náter do v. 135 cm, dvere Ø iba drevená zárubňa, okno pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením+vonkajšia plastová roleta, vybavenie: sporák na tuhé palivo, sporák elektrický so sklokeramickou varnou platňou;
 • Obývacia izba - podlaha palubovky, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny vápenná omietka, dvere Ø iba drevená zárubňa, okno pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením+vonkajšia plastová roleta;
 • Prechodná izba - podlaha terazzo dlažba 20*20cm, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny vápenná omietka, dvere drevené s presklením v drevenej zárubni, okno do chodby pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením, vykurovanie lokálne na tuhé palivo;
 • Komora - podlaha betón, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny vápenná omietka, dvere rámové s výplňou v drevenej zárubni, okno pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením;
 • Izba - podlaha palubovka, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny vápenná omietka, dvere plné v drevenej zárubni, okno pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením+vonkajšia plastová roleta, vykurovanie lokálne na tuhé palivo;
 • Kúpeľňa s WC - podlaha betón, strop drevený trámový s rovným podhľadom, steny vápenná omietka+keramický obklad 15*15cm do v. 130cm, dvere plné v drevenej zárubni, okno pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením, vybavenie: vaňa smaltovaná+klasická vodovodná batéria so sprchou, WC kombi, elektrický bojler.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámka:

- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: CON AMICO COMMERCIO, s.r.o., Gyulu Szabóova 6293/64, Dunajská Streda, IČO: 44761015 formou dobrovoľnej dražby, P-1185/14, č.z. 616/14 (Z 9523/15,Z9825/15- 213/15,215/15)

- Oznámenie o prebiehajúcej opakovanej dobrovoľnej dražbe zn. 20100714/2, P-1343/16, č.z.1353/16

Ťarchy:

- Záložné právo v prospech CON AMICO COMMERCIO s.r.o., so sídlom Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 761 015, V 7081/12, (Z 9825/14) - 40/13,213/15

- Záložné právo v prospech CON AMICO COMMERCIO s.r.o., so sídlom Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 540 610, V 79/13, (Z 9823/14) - 80/13,212/15

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

37/2016

Ing. Jarmila Lešová

29.05.2016

16 700 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

15 030 EUR

Minimálne prihodenie

100 EUR

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava 1

 

Licitátor dražby: Mgr. Jozef Hargaš, dátum narodenia 17. januára 1982, trvale bytom Jégého 220/19, 821 08  Bratislava - Ružinov.

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnili 2 účastníci dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený. 

 

V Bratislave, dňa 22.07.2016

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk