Dobrovoľné dražby

DRAŽBA 3 izb. bytu Bratislava - Rača, Mudrochova ul.

UPUSTENÉ - Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Rači, ul. Mudrochova (DD zn. 10102014) - dátum a čas konania: 23.10.2014 o 11:00 hod.

Aktualizované: 19.3.2015
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Rača, Mudrochova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 69 100,00 € (2 081 706,60 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 48 m2
Poschodie 0
Celkový počet poschodí 5
Deň a čas konania dražby 23.10.2014 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1.
Prvý termín obhliadky 07.10.2014 o 09:00 hod.
Druhý termín obhliadky 21.10.2014 o 09:00 hod.
Znalecký posudok 69100 €
Najnižšie podanie 69100 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

Zn. 10102014

 


CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

 

 v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby bytu:

 

evidovaného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Rača, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Rača na LV č. 4655 ako:

 

  • byt č. 3, na 1.p., vchod Mudrochova 1, v bytovom dome súp. č. 7478 postaveného na parcelách č. 891/16, 891/17, 891/18, 891/19, 891/20 a 891/21, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Mudrochova,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 4891/405344.

Predmet dražby - nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve:

  • Židovský Peter, rodné priezvisko Židovský, narodený 22.06.1947, bytom Mudrochova 1, 831 06 Bratislava, SR, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Navrhovateľ dražby: Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Mudrochovej ul. č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, Bratislava 831 06, Bratislava III - m.č. Rača, súp. č. 7478, postavenom na parcelách č. 891/16, 891/17, 891/18, 891/19, 891/20 a 891/21, katastrálne územie Rača, v zastúpení: Bytospráva, s.r.o., so sídlom Nobelova 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31 357 407, IČ DPH: SK 2020881566, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5675/B, ako záložný veriteľ.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 23.10.2014 so začiatkom o 11:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 6349/2014.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 21.10.2014


 

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: