Dobrovoľné dražby

DRAŽBA pozemku 602 m2 Dunajská Lužná
DRAŽBA pozemku 602 m2 Dunajská Lužná
DRAŽBA pozemku 602 m2 Dunajská Lužná
DRAŽBA pozemku 602 m2 Dunajská Lužná

Dobrovoľná dražba pozemku 602 m2 v Dunajskej Lužnej (DD zn. 20600214) - dátum a čas konania: 23.10.2014 o 10:00 hod.

Aktualizované: 19.3.2015
Lokalita: Bratislavský kraj, Senec, Dunajská Lužná
Druh nehnuteľnosti: Pozemok
Vyvolávacia cena: 48 900,00 € (1 473 161,40 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Výmera pozemku 602 m2
Deň a čas konania dražby 23.10.2014 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén
Opakovanie dražby 1.
Prvý termín obhliadky 07.10.2014 o 10:00 hod.
Druhý termín obhliadky 21.10.2014 o 10:00 hod.
Znalecký posudok 48900 €
Najnižšie podanie 48900 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 20600214

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 23.10.2014 o 10:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S02, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Miroslav Janík, dátum narodenia: 07.08.1979, trvale bytom Nám. 7. apríla 414/30, 906 13  Brezová pod Bradlom, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Jánošíková, okres Senec, obec Dunajská Lužná na LV č. 1754 ako:

 

  • pozemok parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 183/238, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera: 602 m2.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve:

Ø  Real Land, s. r. o., IČO 45 537 844, so sídlom Prievozská 38, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 64941/B - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

07.10.2014 o 10:00 hod.

21.10.2014 o 10:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava, pred pozemkom parc. č. 183/238, k.ú. Jánošíková. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Juraj Zeman, tel. č. 02/43640092, 0948 522 269.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Posudzovaný pozemok sa nachádza v tichej ulici na okraji obce, v kat. území Jánošíková. Ide o rovinatú lokalitu so zástavbou nových rodinných domov. Vo vzdialenosti pešou chôdzou do 30minút je centrum obce s obecným úradom, základnou školou, poštou, domom kultúry a základnou sieťou obchodov a služieb. V dosahu (cca 5minút pešou chôdzou) je novootvorené obchodné centrum. Vzhľadom na blízkosť Bratislavy, kľudné bývanie a dobré dopravné spojenie je na trhu dopyt po podobných nehnuteľnostiach v tejto lokalite aj v období krízy v rovnováhe s ponukou.

Pozemok s parc. číslom 183/238 je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1754 ako ostatná plocha v zastavanom území obce, spôsob využitia pozemku: 34 (pozemok, na ktorom je manipulačná  a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu).

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Miroslava Janíka /7.8.1979/, P-569/11

Ø  P-248/12 Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností podľa súdneho exekútora JUDr. Martin Hermanovský, Exek. úrad Bratislava, č. Ex 1509/12

Ø  P-369/12 Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva podľa súdneho exekútora JUDr. Martin Hermanovský, Ex. úrad Bratislava, č. Ex 1509//12

 

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech Miroslava Janíka /7.8.1979/ na p.č. 183/238 podľa zmluvy V-3961/10 zo dňa 18.8.2010

Ø  Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť p.č. 183/238 podľa príkazu súdneho exekútora JUDr. Martina Hermanovského, Exek. úrad Bratislava, Ex 1509/12, Z-3130/12

Ø  Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť p.č. 183/238 podľa príkazu súdneho exekútora JUDr. Ing. Štefan Hrebík, Exek. úrad Malacky, Ex 3933/13-13, Z-1867/14

Ø  Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť p.č. 183/238 podľa príkazu súdneho exekútora JUDr. Ing. Štefan Hrebík, Exek. úrad Malacky, Ex 3932/13-13, Z-2840/14

 

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

55/2014

Ing. Jarmila Lešová

11.08.2014

48 900 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

48 900 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. 4013200958/7500, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 20600214.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

  • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
  • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
  • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
  • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
  • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
  • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: