Dobrovoľné dražby

UPUSTENÉ - Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Latorická (DD zn. 12000914) - dátum a čas konania: 16.02.2015 o 10:00 hod.

Aktualizované: 19.3.2015
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Podunajské Biskupice, Latorická
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 82 100,00 € (2 473 344,60 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti čiastočná rekonštrukcia
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 67 m2
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 4
Deň a čas konania dražby 16.02.2015 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1.
Prvý termín obhliadky 20.01.2015 o 10:45 hod.
Druhý termín obhliadky 27.01.2015 o 10:00 hod.
Znalecký posudok 82100 €
Najnižšie podanie 82100 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 12000914

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 16.02.2015 o 10:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Latorická č. 39 a 41, Bratislava 821 07, Bratislava II - m.č. Podunajské Biskupice, súp. č. 5133, postavanom na parcele č. 5630 a 5631, katastrálne územie Podunajské Biskupice, v zastúpení: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., so sídlom Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO: 35 815 353, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24429/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice na LV č. 3916 ako:

 

Ø  byt č. 1, na 1. p., vchod Latorická 41, v bytovom dome súp. č. 5133 postavaného na parcele č. 5630 a 5631, popis stavby: Byt.dom, druh stavby: Bytový dom,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 671/11594,

Ø  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 671/11594 k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo č. 5630 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2 a parcelné číslo č. 5631 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2.

 

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Eliška Koričová, rodné priezvisko Moravcová, dátum narodenia 16.08.1983, bytom Igram 131, Igram, PSČ 900 84, SR

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

20.01.2015 o 10:45 hod.

27.01.2015 o 10:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava, pred bytovým domom súp. č. 5133, vchod Latorická č. 41, Bratislava. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 5133 bol postavený v rámci komplexnej panelovej bytovej výstavby v roku 1976 (údaj oznámený telefonicky správcom) v rovinatom teréne na Latorickej ulici v Bratislave - Podunajských Biskupiciach. Má dva vchody (Latorická 39,41) a päť nadzemných podlaží.

Na prízemí (1.NP) sú zadné východy z domu z juhozápadnej strany, zádveria, pivnice prislúchajúce k bytom, práčovne, sušiarne, mangľovne a kočikárne, na 1.poschodí (2.NP) sú zo severovýchodnej strany hlavné vchody do domu, zádveria s poštovými schránkami a byty a na 2.-4.poschodí (3.-5.NP) sú iba byty.

Hodnotený byt sa nachádza vo vchode číslo 41. Na každom poschodí/podlaží sú po dva byty - celkovo je v danom vchode osem bytov.

Bytový dom je napojený na všetky IS - voda, plyn, kanalizácia, elektrina, ako aj na káblovú TV, internet, optiku, telefón. Nemá výťah. Prístupný je po verejnej komunikácii.

 

Technické riešenie

Ø  Základy - ŽB pásy a pätky;

Ø  Zvislé konštrukcie - montované z dielcov betónových plošných (panely);

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schodisko - dvojramenné ŽB, nášľapná vrstva: liate terazzo, zábradlie: kov;

Ø  Zastrešenie bez krytiny -  zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - omietky z materiálov na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietka+olejový náter;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch: hladké plné a oceľové s presklením v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované hliník+sklo+odomykanie na kľúč;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - betónový poter (pivnice, spoločné priestory na 1.NP), terazzo dlažba 20*20cm (zádveria, chodby, podesty a medzipodesty);

Ø  Vykurovanie - centrálne teplovodné radiátormi;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná, motorická;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťah - nie;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, optický kábel), káblová TV, mreže na oknách na 1.NP.

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
 • zateplenie strechy + nová strešná krytina;
 • výmena okien v spoločných priestoroch na 1.NP za plastové+mreže;
 • výmena vstupných dverí za hliníkové s presklením+otváranie na kľúč;
 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+osadenie regulačných armatúr a termostatických hlavíc na jednotlivé vykurovacie telesá.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 671/11594).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  kočikáreň, sušiareň, práčovňa, mangľovňa, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, spoločné prízemné priestory.

 

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené:

 • vstupnými dverami do bytu, vrátane zárubní;
 • hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

 

Byt číslo 1 sa nachádza na 1.poschodí (2.NP) v krajnej sekcii bytového domu na Latorickej 41. Pozostáva z troch obytných miestností (izba, obývacia izba, spálňa) a z príslušenstva (kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba). Miestnosti sú orientované na juhozápad (izba, spálňa) a na severovýchod (obývacia izba, kuchyňa). K bytu patrí loggia prístupná z obývacej izby a pivnica situovaná na prízemí (1.NP) bytového domu.

Byt je po čiastočnej rekonštrukcii: nové okná, podlahy, omietky, kuchynská linka.

 

Popis miestností bytu a ich vybavenie:

Ø  Chodba - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop ŽB s rovným podhľadom, steny: VC omietka, vchodové dvere plné protipožiarne v oceľovej zárubni, vybavenie: ističe elektriny pre byt, domový vrátnik;

Ø  Kúpeľňa - murovaná, podlaha: keramická dlažba 20*20cm, strop ŽB s rovným podhľadom, steny: keramický obklad 20*25cm po strop, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, lokálne odvetranie, vybavenie: smaltovaná vaňa+nerezová páková batéria so sprchou, keramické umývadlo s nohou+nerezová páková batéria;

Ø  WC - murované, podlaha: keramická dlažba 20*20cm, strop ŽB s rovným podhľadom, steny: keramický obklad 20*25cm po strop, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, lokálne odvetranie, vybavenie: WC kombi, merače spotreby SV, TÚV a plynu v inštalačnej šachte za WC misou;

Ø  Izba - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop ŽB s rovným podhľadom, steny: VC omietka+farebná maľba, okno plastové+interiérové žalúzie+sieť proti hmyzu, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni, radiátor liatinový+merač spotreby tepla;

Ø  Obývacia izba - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop ŽB s rovným podhľadom, steny: VC omietka+farebná maľba, okno a dvere na loggiu plastové+interiérové žalúzie+sieť proti hmyzu, dvere Ø, iba oceľová zárubňa,  radiátor liatinový+merač spotreby tepla;

Ø  Loggia - podlaha: keramická dlažba 20*20cm;

Ø  Spálňa - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop ŽB s rovným podhľadom, steny: VC omietka, okno plastové+interiérové žalúzie+sieť proti hmyzu, dvere hladké s presklením v oceľovej zárubni, radiátor liatinový+merač spotreby tepla;

Ø  Kuchyňa - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop ŽB s rovným podhľadom, steny: VC omietka+keramický obklad 15*15cm nad pracovnou doskou kuchynskej linky+VC omietka s farebnou maľbou, okno plastové+interiérové žalúzie, radiátor liatinový+merač spotreby tepla, kuchynská linka z materiálov na báze dreva v tvare „L", vybavenie: samostatne stojaci plynový sporák, odsávač pár FABER, drez nerezový+nerezová páková batéria, potravinová skriňa.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, formou dobrovoľnej dražby, v prospech záložného veriteľa - Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Latorická č.39 a 41, Bratislava, na byt č.1/1.posch., vchod Latorická 41, dražobník, CREDITORS s.r.o., IČO: 43 891 870, Bratislava, podľa P-3984/14.

 

Ťarchy:

Záložné právo v zmysle §15 zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov

Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., IČO:31 318 916 na byt č.1 /1. p., vchod Latorická 41, podľa V-7494/13 zo dňa 25.04.2013

Iné údaje:

Bez zápisu.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

01/2015

Ing. Jarmila Lešová

04.01.2015

82 100 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

82 100 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 12000914.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby (podľa spôsobu jej zloženia účastníkom).

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: