Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba bytu - garsónky v Bratislave - Petržalke, ul. Vígľašská (DD zn. 11101615) - dátum a čas konania: 29.05.2015 o 15:00 hod.

Aktualizované: 23.1.2016
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Vígľašská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 41 000,00 € (1 235 166,00 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb Garsónka
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 22 m2
Poschodie 9
Celkový počet poschodí 12
Deň a čas konania dražby 29.05.2015 o 15:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 13.05.2015
Druhý termín obhliadky 27.05.2015
Znalecký posudok 41000 €
Najnižšie podanie 41000 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11101615

 

registrovanej na deň 29.05.2015 o 15:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 23.04.2015 pod spis. zn. NCRdr. 2738/2015

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Vígľašská č. 3 a 5, 851 07 Bratislava, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka, súp. č. 3009, postavanom na parcelách č. 2318 a č. 2319, katastrálne územie Petržalka, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, so sídlom: Budatínska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00 169 765, DIČ: 2020794248, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 28/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2243 ako:

 

 • byt č. 93, na 9.p., vchod Vígľašská 5, vbytovom dome súp. č. 3009 postavanom na parcelách č. 2318 ač. 2319, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Vígľašská 3, 5,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 382/100000.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve:

Ø  Ján Mrva, rodné priezvisko Mrva, dátum narodenia 07.12.1954, bytom Vígľašská 3009/5, 851 07 Bratislava - Petržalka, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcelám, na ktorých leží stavba súp. č. 3009 nie je predmetom dražby, nakoľko nie je vo vlastníctve záložcu.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 3009 bol postavený v roku 1981 v rámci komplexnej panelovej bytovej výstavby so stavebným označením LV-14 na Vígľašskej ulici v Bratislave - Petržalke, ostatná časť Lúky. Má dva vchody (Vígľašská 3 a 5), jedno čiastočne zapustené podzemné a trinásť nadzemných podlaží. S využitím osadenia domu na umelom terénnom stupni a s čiastočným zapustením podlažia do terénu boli vytvorené podmienky pre vybudovanie terasy nad suterénom (1.PP) z východnej strany domu. V suteréne (1.PP) sa nachádzajú pivnice prislúchajúce  k bytom, práčovňa+sušiareň+žehliareň (nevyužívané na daný účel) a časť nebytových priestorov využívaných ako spodné podlažie fitnes. Na prízemí (1.NP), prístupnom z priľahlej komunikácie schodmi alebo rampou,  je po celej východnej strane terasa, umožňujúca vstup do vchodov bytového domu a do nebytových priestorov, využívaných pre služby obyvateľom (vrchné podlažie fitness, Mabel). Na 1.-12.poschodí (2.-13.NP) sú byty - po 6 na každom podlaží. V každom vchode je 72 bytov, celkovo sa v bytovom dome nachádza 144 bytov.

Technické riešenie:

 • Základy - základové pásy, pätky a pilóty s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 • Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných;
 • Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, vo vstupnej hale na 2.NP strop znížený, podhľad z hliníkových segmentov;
 • Schody - železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva z liateho terazza;
 • Zastrešenie bez krytiny - plochá strecha;
 • Krytina strechy - z natavovaných živičných pásov;
 • Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - schodisko: zateplenie extrudovaným polystyrénom/ NOBASILOM+sokel: marmolit+omietky z materiálov na báze umelých látok, ostatné: v úrovni 1.NP kabrince 6*25cm+ostatné nadzemné podlažia: pohľadový betón;
 • Úpravy vnútorných povrchov - 1.NP: keramický obklad po strop, ostatné: VC omietky;
 • Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné a oceľové s presklením  v oceľových zárubniach, niektoré s oceľovou mrežou, vstupné: oceľové s presklením+odomykanie na magnetický čip;
 • Okná - plastové s izolačným termosklom;
 • Povrchy podláh - spoločné chodby, podesty a medzipodesty: PVC, zádverie a vstupná hala na 1.NP: terazzo dlažba 25*25cm, pivnice: betónová mazanina;
 • Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;
 • Elektroinštalácia - svetelná, motorická;
 • Bleskozvod - kompletný rozvod;
 • Vnútorný vodovod - rozvod SV a TÚV, meranie spotreby samostatne pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
 • Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
 • Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;
 • Výťahy - 1x osobný, 1x nákladný;
 • Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • zateplenie obvodového plášťa + nové plastové okná (výmena za kopility) v priestoroch schodiska;
 • nové zvončeky na vstupnej bráne.

V súčasnosti prebieha príprava na zateplenie strechy (vrátane novej strešnej krytiny) a v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa zvyšku bytového domu (okrem schodiska)+nová fasáda.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu (v 382/100000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, zádveria, závetria, vstupné haly, terasy, rampa, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • výťahy vrátane technologického zariadenia, vzduchotechnické šachty, žehliareň, sušiarne, práčovne, miestnosť spojov, miestnosť NN, miestnosť pre upratovačku, spoločné prízemné a suterénne priestory, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a vstupnými dverami do príslušenstva bytu, umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami (ističmi) pre byt.

 

Byt číslo 93 sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu, na 9.poschodí (10.NP). Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti (izba s kuchynským kútom) a z príslušenstva (predsieň, kúpeľňa spojená s WC). Miestnosti sú orientované na západ. K bytu prináleží loggia, ktorá je uzavretá presklením v hliníkových posuvných rámoch. Na loggii je umiestnený satelit na príjem TV signálu. Podľa informácií správcu v byte nie je zavedený plyn.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, P-716/15

Ø  Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. 11101615 zo dňa 23.4.2015, dražobníkom CREDITORS s.r.o. (IČO43891870), P-1053/15.

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech vlastníkov byt. a nebyt.priestor v dome podľa §15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.

Ø  Záložné právo na byt č. 93, 9.p., Vígľašská 5, podiel na spoločných častiach a zariad. domu 382/100000, v prospech Československá obchodní banka, a.s., IČO: 30 805 066 podľa V-3498/06 zo dňa 26.10.2006.

Ø  Exekučné záložné právo v prospech POHOTOVOSŤ s.r.o., (IČO: 35807598) na byt č.93, 9.p., vchod Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu č. EX 486/09 zo dňa 24.9.2009 ( súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-11608/09

Ø  Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť byt č. 93 na 9.p., vchod Vígľašská 5 v prospech Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5, IČO: 00169765, podľa EX 1672/2009 - 29 zo dňa 29.04.2010 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-6243/2010

Ø  Exekučné záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko s.r.o. (IČO: 35 724 803) na byt č.93, 9.p., vchod Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu EX 12414/10u zo dňa 22.03.2011 (súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-6034/11

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, Ružová dolina 10, na byt č. 93, na 9.p., vchod: Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu č. EX 626/11 zo dňa 3.10.2011 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-17222/11

Ø  Exekučné záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko s.r.o. (IČO: 35807598) na byt č.93, 9.p., vchod Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu EX 12414/10u zo dňa 23.01.2012(súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2960/12

Ø  Exekučné záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko s.r.o. (IČO: 35807598) na byt č.93, 9.p., vchod Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu EX 13458/10u zo dňa 23.01.2012(súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý), Z-2964/12

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Bytové družstvo Petržalka (IČO:00169765) na byt č.93, 9.p., vchod Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu EX 54/2007-32 zo dňa 15.10.2013(súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár), Z-19512/13

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, na byt č. 93, 9.p., vchod Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu č. EX - 1394/13 zo dňa 15.07.2014, súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková, Z- 14860/14

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava na byt č. 93 na 9.p., vchod Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu č. EX - 505/14 zo dňa 07.08.2014 (súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková), Z-16964/14

Ø  Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava na byt č. 93/9.p., Vígľašská 5 podľa exekučného príkazu EX-2332/14 zo dňa 01.10.2014 (súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková), Z-20125/14

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava, IČO: 30807484 na byt č. 93, 9.p., vchod Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu EX 2333/14 zo dňa 06.05.2015 (súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková), Z-9023/15

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, na byt č. 93, 9.p., vchod Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu č. EX - 3228/14 zo dňa 06.05.2015 (súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková), Z- 9115/15

Ø  Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava na byt č. 93/9.p., Vígľašská 5 podľa exekučného príkazu EX 1972/14 zo dňa 06.05.2015 (súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková), Z-9126/15

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa Bratislava na byt. č. 93, 9.p., Vígľašská 5, podľa exekučného príkazu č. EX 2593/14 zo dňa 06.05.2015 (súdna exekútorka JUDr. Hana Cibulková). Z-9127/15

Iné údaje:

Ø  Právo stavby na parc.č.2318,2319 podľa §23, ods.5 zákona č.182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

16/2015

Ing. Jarmila Lešová

15.04.2015

41 000 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

41 000 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Mgr. Jozef Hargaš, dátum narodenia 17. januára 1982, trvale bytom Jégého 220/19, 821 08  Bratislava - Ružinov.

 

VÝSLEDOK DRAŽBY: Dražby sa zúčastnilo 18 účastníkov dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 46 400 EUR, slovom štyridsaťšesťtisícštyristo eur .

 

V Bratislave, dňa 29.05.2015

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk