Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Vrakuni, ul. Vŕbová (DD zn. 11900615) - dátum a čas konania: 29.05.2015 o 14:30 hod. - PRIDANÝ MIMORIADNY (3.) TERMÍN OBHLIADKY 28.05.2015 o 11:00 hod.

Aktualizované: 23.1.2016
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Vrakuňa, Vŕbová
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 68 700,00 € (2 069 656,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 67 m2
Poschodie 5
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 29.05.2015 o 14:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 13.05.2015
Druhý termín obhliadky 27.05.2015
Znalecký posudok 68700 €
Najnižšie podanie 68700 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU 

DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11900615

 

registrovanej na deň 29.05.2015 o 14:30 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 24.04.2015 pod spis. zn. NCRdr. 2737/2015

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Vŕbová č. 12, PSČ 821 07 Bratislava, súp. č. 8599, postavanom na parcele č. 631/2 a č. 631/3, katastrálne územie Vrakuňa, obec Bratislava - m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II, v zastúpení: Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom: Strojnícka 8, 827 01 Bratislava, IČO: 35 970 740, DIČ: 2022103820, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38785/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Vrakuňa, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Vrakuňa na LV č. 3461 ako:

 

 • byt č. 55 na 5.p., vchod: Vŕbová 12, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 8599, postavaného na parcele č. 631/2 a631/3, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Vŕbová 12,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 2554/100000.

 

Predmet dražby je v podielovom spoluvlastníctve:

Ø  Daniel Kučera, rodné priezvisko Kučera, dátum narodenia: 05.05.1964, trvale bytom Vŕbová 8599/12, Bratislava - Vrakuňa, PSČ 821 07, SR - spoluvlastnícky podiel 1/2,

Ø  Danka Kučerová, rodné priezvisko Kotáseková, dátum narodenia: 25.02.1964, trvale bytom Vŕbová 8599/12, Bratislava - Vrakuňa, PSČ 821 07, SR - spoluvlastnícky podiel 1/2.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Právny vzťah k parcelám na ktorých leží stavba 8599 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 8599 bol postavený v roku 1989 v rámci komplexnej panelovej bytovej výstavby na Vŕbovej ulici v Bratislave - mestskej časti Vrakuňa. Je situovaný v rovinatom teréne, má jeden vchod, dve schodiská a osem nadzemných podlaží. Na prízemí (1.NP)  je okrem hlavného vchodu z južnej strany aj zadný východ zo severnej strany, zádveria, spoločná chodba, kočikárne/miestnosti pre bicykle, práčovne+sušiarne+mangľovne (nevyužívané na daný účel), miestnosti pre upratovačku a pivnice prislúchajúce k bytom. Na 1.-7.poschodí (2.-8.NP) sú byty - v ľavom schodisku po tri, v pravom schodisku po dva na každom poschodí/podlaží. Celkovo je vo vchode 35 bytov.

 

Technické riešenie:

 • Základy - základové pásy s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 • Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných;
 • Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, na 1.NP strop znížený sadrokartónovým podhľadom;
 • Schody - železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva z liateho terazza+oceľové zábradlie s oceľovým madlom;
 • Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;
 • Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;
 • Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov;
 • Úpravy vonkajších povrchov - omietky z materiálov na báze umelých látok;
 • Úpravy vnútorných povrchov - prízemie (1.NP): keramický obklad 10*20cm po strop, ostatné: hladké VC omietky+olejový náter do v. 145cm;
 • Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné/oceľové v oceľových zárubniach, vstupné: hliníkové s presklením+odomykanie na magnetický čip;
 • Okná - plastové s izolačným sklom;
 • Povrchy podláh - 1.NP: keramická dlažba 10*10cm/30*30cm (zádverie, spoločná chodba)+betónová mazanina (kočikárne, práčovne, sušiarne, mangľovne, pivnice), ostatné nadzemné podlažia: PVC;
 • Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;
 • Elektroinštalácia - svetelná, motorická;
 • Bleskozvod - kompletný rozvod;
 • Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
 • Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
 • Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;
 • Výťahy - 1x osobný (pre každé schodisko);
 • Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, optika).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+osadenie regulačných armatúr a termostatických hlavíc na jednotlivé vykurovacie telesá v dome;
 • osadenie nových schránok v zádverí na prízemí (1.NP);
 • nové plastové okná v spoločných priestoroch;
 • nové vchodové dvere (hliníkové s presklením) s otváraním na magnetický čip + nové zvončeky;
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/NOBASIL+omietky na báze umelých látok;
 • zateplenie strechy + nová strešná krytina.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 2554/100000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, mangľovne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, spoločné prízemné priestory.

 

Byt číslo 55 sa nachádza na 5.poschodí (6.NP) ľavého schodiska, v krajnej/rožnej časti bytového domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (3x izba) a z príslušenstva (predsieň, kuchyňa, WC, kúpeľňa). Miestnosti bytu sú orientované na sever (izba, kuchyňa) a západ (2x izba). K bytu patrí loggia prístupná z izby na západ a pivnica situovaná na prízemí (1.NP) bytového domu.

Pri obhliadke bolo možné posúdiť iba okná: pôvodné drevené zdvojené. Keďže pred hodnoteným bytom je na poschodí malá chodba, spoločná aj pre susedný byt a táto bola v čase obhliadky uzamknutá plnými hladkými dverami, dvere bytu nebolo možné posúdiť.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Účastník právneho vzťahu Daniel Kučera:

Poznámky:

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa oznámenia zo dňa 20.3.2015, P-727/15

Ø  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn.11900615 z 24.04.2015, dražobníkom CREDITORS s.r.o.

(IČO: 43891870), navrhovateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov, na byt č. 55 na 5.p., vchod Vŕbová 12, P-1064/15

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 zák.č.182/93 Z.z. v znení zák.č.151/95 Z.z.

Ø  Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO:313 189 16 na nehnuteľnosti: byt č. 55, 5.p., vchod Vŕbová 12 podľa V -17270/11 zo dňa 28.7.2011

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Union zdravotná poisťovňa a.s., IČO 41629906 na byt č.55, 5.p., Vrbová 12 v podiele 1/2, podľa exekučného príkazu č.EX 1618/2014-15 zo dňa 26.5.2014 (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter), Z-11086/14

Ø  Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č.55, 5.p., Vrbová 12 v podiele 1/2 v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava podľa EX 2708/2012-20 zo dňa 13.6.2014 (súd.ex. JUDr. Dušan Noskovič), Z-12208/14.

Ø  Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484), na byt č.55, na 5.p., vchod Vŕbová 12 v podiele 1/2, podľa exekučného príkazu č. EX 2706/2012-19 zo dňa 24.06.2014, (súdny exekútor JUDr. Dušan Noskovič), Z-13005/14

Ø  Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č.55/ 5.p., vchod Vrbová 12, v podiele 1/2 v prospech UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 36284831, podľa EX 3397/2014- 20 zo dňa 16.12.2014 (súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár, Bratislava), Z-25472/14.

 

Účastník právneho vzťahu Danka Kučerová:

Poznámky:

Ø  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa oznámenia zo dňa 20.3.2015, P-727/15

Ø  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn.11900615 z 24.04.2015, dražobníkom CREDITORS s.r.o.

(IČO: 43891870), navrhovateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov, na byt č. 55 na 5.p., vchod Vŕbová 12, P-1064/15

Ťarchy:

Ø  Záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa §15 zák.č.182/93 Z.z. v znení zák.č.151/95 Z.z.

Ø  Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO:313 189 16 na nehnuteľnosti: byt č. 55, 5.p., vchod Vŕbová 12 podľa V -17270/11 zo dňa 28.7.2011

_____________________________

Pre oboch vyššie uvedených účastníkov právneho vzťahu:

Iné údaje:

Ø  Právo stavby na pozemku podľa §23 ods.5 zákona č.182/93 Z.z

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

17/2015

Ing. Jarmila Lešová

16.04.2015

68 700 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

68 700 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Mgr. Jozef Hargaš, dátum narodenia 17. januára 1982, trvale bytom Jégého 220/19, 821 08  Bratislava - Ružinov.

 

VÝSLEDOK DRAŽBY: Dražby sa zúčastnilo 16 účastníkov dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 73 000 EUR, slovom sedemdesiattritisíc eur.

 

V Bratislave, dňa 29.05.2015

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk