Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu v Nitre, ul. Parkové nábrežie (DD zn. 11400515) - dátum a čas konania: 29.05.2015 o 15:30 hod. - UPUSTENÉ!

Aktualizované: 1.6.2015
Lokalita: Nitriansky kraj, Nitra, Nitra, Parkové nábrežie
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 53 200,00 € (1 602 703,20 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 65 m2
Poschodie 0
Celkový počet poschodí 2
Deň a čas konania dražby 29.05.2015 o 15:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 07.05.2015
Druhý termín obhliadky 20.05.2015
Znalecký posudok 53200 €
Najnižšie podanie 53200 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 11400515

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 29.05.2015 o 15:30 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

SVB PARK, so sídlom: Parkové nábrežie 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 37 961 250, zapísané v registri spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Nitra, okres Nitra, obec Nitra na LV č. 4700 ako:

Ø  byt č. 2, na 1. p., vchod: č. o. 1, v bytovom dome súp. č. 221 a 876 postavaného na parcelách č. 279, 274, 275, 276, 277 a 278, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Bytový dom,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6524/278546,

Ø  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6524/278546 k pozemkom parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape:

o   parcelné číslo: 274, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 87 m2,

o   parcelné číslo: 275, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 158 m2,

o   parcelné číslo: 276, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 236 m2,

o   parcelné číslo: 277, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 175 m2,

o   parcelné číslo: 278, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 176 m2,

o   parcelné číslo: 279, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 248 m2.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Ľuboš Barborík, rodné priezvisko Barborík, dátum narodenia 10.05.1954, trvale bytom Parkové nábrežie 876/1, časť Staré Mesto, 949 01 Nitra, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

07.05.2015 o 17:15 hod.

20.05.2015 o 10:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Nitra, pred bytovým domom s.č. 221 a 876, vchod č. o. 1 (Parkové nábrežie č. 1), Nitra. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 221 a 876 bol postavený v rámci tehlovej bytovej výstavby v roku 1958 v centrálnej časti Nitry. Situovaný je v rovinatom teréne pri rieke Nitra, má tvar „Z" a pozostáva zo šiestich samostatne prístupných vchodov (Mostná 2 - súp. číslo 221, Parkové nábrežie 1,3,5,7,9 - súp. číslo 876). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a tri nadzemné podlažia, vchod 3 je iba s dvomi nadzemnými podlažiami. V suteréne (1.PP) sa nachádzajú pivnice, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) sú hlavné vstupy do domu a na prízemí - 2.poschodí (1.NP-3.NP) sú byty.

Ohodnocovaný byt číslo 2 sa nachádza vo vchode Parkové nábrežie 1. V suteréne (1.PP) je situovaný okrem pivníc vlastníkov bytov aj CO kryt, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) je hlavný vchod do domu zo severovýchodnej strany a na prízemí-2.poschodí (1.-3.NP) sú byty, po dva na každom. Celkom je v danom  vchode 6 bytov.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie (priečky) murované z tehál;

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie s dreveným madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - plochá strecha;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - brizolit;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 130cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované drevo/sklo+odomykanie na kľúč;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - pivnice: betónová mazanina, ostatné (podesty a medzipodesty): terazzo dlažba 20*20cm;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná, motorická;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - nie;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón).

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • výmena okien za plastové v spoločných priestoroch.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 6524/278546).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody,  schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø   bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a vstupnými dverami do príslušenstva bytu, umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami (ističmi) pre byt.

 

Byt číslo 2 sa nachádza na zvýšenom prízemí (1.NP) v krajnej sekcii bytového domu. Pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva (kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň). Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod a juhozápad. Okná bytu sú pôvodné drevené zdvojené, vchodové dvere pôvodné drevené plné, osadené v oceľovej zárubni. Pri jednom z okien na JZ strane je osadený satelit pre príjem TV signálu.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie EX 422/2013-12 zriadením exekučného záložného práva na nehnut. byt č.2/I., č.o.1 v 1/1 a spoluvlast.podiel 6524/278546 na spol.častiach, zariad.domu a pozemku (EÚ Košice - Ing.JUDr.Bohumil Husťák) v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava (IČO:36 361 518) podľa P 490/14 - 1182/14
 • Začatie výkonu záložného práva veriteľa SVB PARK, Parkové nábrežie 9, 949 01 Nitra, formou dobrovoľnej dražby - nehnut. byt č.2/I., o.č.1 v celosti a spoluvl. podiel 6524/278546 na spol.častiach, zariad.domu a pozemku, podľa P 259/15 - 1129/15

Ťarchy:

 • Vecné bremeno - Účelové zariadenie CO obyvateľstva - 721/97
 • Záložné právo v prospech spoločenstva SVB PARK IČO 37961250 s odkazom na § 15 odst.1 zák.182/93 Z.z. - Z 2742/2004 - 1891/2004

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

15/2015

Ing. Jarmila Lešová

14.04.2015

53 200 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

53 200 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 11400515.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk