Dobrovoľné dražby

CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba pozemku v Dunajskej Strede
CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba pozemku v Dunajskej Strede
CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba pozemku v Dunajskej Strede
CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba pozemku v Dunajskej Strede
CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba pozemku v Dunajskej Strede

Dobrovoľná dražba pozemku o výmere 387 m2 v Dunajskej Strede, ul. Žitnoostrovská (Dražba zn. 20101015) - dátum a čas konania: 02.10.2015 o 10:30 hod.

Aktualizované: 23.1.2016
Lokalita: Trnavský kraj, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Žitnoostrovská
Druh nehnuteľnosti: Pozemok
Vyvolávacia cena: 13 000,00 € (391 638,00 Sk)

Charakteristika

Výmera pozemku 387 m2
Opakovanie dražby 1. kolo
Znalecký posudok 15100 €
Najnižšie podanie 13000 €
Minimálne prihodenie 100 €
Výška dražobnej zábezpeky 3500 €
Deň a čas konania dražby 02.10.2015 o 10:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Prvý termín obhliadky 10.09.2015 o 10:30 hod.
Druhý termín obhliadky 30.09.2015 o 16:00 hod. 

 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

 

Zn. 20101015

 

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

 

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

 

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 02.10.2015 o 10:30 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

CON AMICO COMMERCIO s.r.o., so sídlom Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 540 610, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28842/T, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, obec Dunajská Streda na LV č. 5262 ako:

 

              POZEMKY - parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo:

Výmera v m2:

Druh pozemku:

2189/1

346

Záhrady

2189/2

4

Záhrady

2189/117

19

Záhrady

2189/118

18

Záhrady

 

Záloh - Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve: Arpád Turek, rodné priezvisko Turek, dátum narodenia 19.05.1962, trvalé bydlisko Vydrany 539, 930 16 Vydrany, okres Dunajská Streda, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

10.09.2015 o 10:30 hod.

30.09.2015 o 16:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Dunajská Streda, pred predmetom dražby, ul. Žitnoostrovská. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Analýza polohy nehnuteľnosti

Dunajská Streda je okresné mesto na južnom Slovensku, v Trnavskom kraji na Podunajskej nížine. Leží približnom v strede Žitného ostrova a v roku 2011 tu žilo 22 477 obyvateľov. Občiansku vybavenosť obce predstavuje: mestský úrad, materské a základné školy, stredné školy, nemocnica, lekárne, banky, kultúrne zariadenia, služby, obchody, termálne kúpalisko, a pod.. Dopravu zabezpečuje autobusová a železničná doprava.

Posudzované pozemky sa nachádzajú na okraji mesta, na ulici Žitnoostrovská a tvoria rožnú parcelu. Ide o rovinatú lokalitu so zástavbou starších aj nových rodinných domov. V dostupnej vzdialenosti je termálne kúpalisko THERMALPARK.

Analýza využitia nehnuteľnosti

Pozemky s parc. číslami 2189/1, 2, 117 a 118 sú zapísané v katastri nehnuteľností na LV číslo 5262 ako záhrady v zastavanom území obce, spôsob využitia pozemku: 4 (pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny). Na pozemkoch je postavená stavba (záhradná chata/domček)+vysadený vinohrad. Keďže v okolí sú postavené rodinné domy, je predpoklad, že aj tieto pozemky po schválení príslušným orgánmi budú určené na malopodlažnú zástavbu.

 

Pozemky parc. čísel 2189/1, 2189/2, 2189/117 a 2189/118 sa nachádzajú v zastavanom území obce Dunajská Streda, v kat. území Dunajská Streda. Na liste vlastníctva č. 5262 sú evidované ako záhrady (spôsob využitia pozemkov: 4- pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny). Na jednom z pozemkov sa nachádza stavba záhradnej chaty/domčeka (nie je predmetom ohodnotenia). Pozemky sú rovinaté, s možnosťou napojenia na VIS (voda, plyn, elektrina, kanalizácia). Prístupné sú z dvoch strán, po spevnenej komunikácii (nárožný pozemok).

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámka:

- P 843/15- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: CON AMICO COMMERCIO s.r.o., IČO: 46 540 610 so sídlom Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda, formou dobrovoľnej dražby dražobníkom CREDITORS s.r.o., IČO: 43891870, (vklad záložného práva povolený pod zn. V 898/14) - č.z.2326/15

Ťarchy:

- Záložné právo v prospech CON AMICO COMMERCIO s.r.o. IČO:46 540 610 so sídlom Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda podľa V-898/14-č.z.816/14 -na pozemky registra C KN parc.č.2189/1, 2189/2, 2189/117, 2189/118.

- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka DS, Mamateyova 17, P.O.Box 41, Bratislava, IČO: 35937874 ,Hlavná 32, Dunajská Streda, na základe exekučného príkazu č. EX 486/2012 zo dňa 17.04.2015, EÚ Bratislava, Mgr. Petr Krušina, Z-3191/15, č.z.14589/15

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

50/2015

Ing. Jarmila Lešová

23.08.2015

15 100 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

13 000 EUR

Minimálne prihodenie

100 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

3 500 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č.       SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 20101015.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

  • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
  • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
  • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
  • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
  • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
  • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, 811 07  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk