Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s balkónom v Bratislave - Novom Meste, ul. Tylova (DD zn. 10102415) - dátum a čas konania: 21.01.2016 o 11:00 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto, Tylova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 84 800,00 € (2 554 684,80 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 78 m2
Poschodie 0
Celkový počet poschodí 3
Deň a čas konania dražby 21.01.2016 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 15.12.2015 o 10:00 hod.
Druhý termín obhliadky 19.01.2016 o 10:00 hod.
Znalecký posudok 84800 €
Najnižšie podanie 84800 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY

_______________________________________________________________________________________

 Zn. 10102415

 

CREDITORS s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách")

upúšťa

 

 v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. k) zákona o dobrovoľných dražbách od dražby bytu:

 

evidovaného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Nové Mesto na LV č. 3443 ako:

 

  • byt č. 13, na 1.p., vchod Tylova 27, vbytovom dome súp. č. 1046 postavaného na parcele č. 13680/1, popis stavby: Tylova 23,25,27, druh stavby: Bytový dom,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 7888/144082,
  • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 7888/144082 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 13680/1 zastavané plochy anádvoria ovýmere 559 m2.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Veterník Eduard, rodné priezvisko Veterník, dátum narodenia 06.01.1992, trvale bytom Bradáčova 1, 851 02 Bratislava, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Navrhovateľ dražby: Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Tylova č. 23, 25, 27, 831 04 Bratislava, Bratislava III - m.č. Nové Mesto, súp. č. 1046, postavanom na parcele č. 13680/1, katastrálne územie Nové Mesto v zastúpení: Bytospráva, s.r.o., so sídlom Nobelova 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31 357 407, IČ DPH: SK 2020881566, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5675/B, ako záložný veriteľ.

 

Predmetná dražba sa mala konať dňa 21.01.2016 so začiatkom o 11:00 hod. na ul. Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén a bola registrovaná v notárskom centrálnom registri dražieb pod číslom NCRdr 8463/2015.

 

Dražobník upustil od dražby nakoľko dlžník pred dražbou (18.01.2016) zložil dražobníkovi na účely splnenia dlhu sumu rovnajúcu sa pohľadávke s príslušenstvom vrátane nákladov dražby v rozsahu, v akom je povinný ich znášať.

 

V Bratislave dňa 20.01.2016

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk