Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou vo Vrbovom, okres Piešťany, ul. Hviezdoslavova (DD zn. 12400115) - dátum a čas konania: 21.01.2016 o 11:30 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Trnavský kraj, Piešťany, Vrbové, Hviezdoslavova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 42 200,00 € (1 271 317,20 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 62 m2
Poschodie 0
Celkový počet poschodí 3
Deň a čas konania dražby 21.01.2016 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 15.12.2015 o 11:30 hod.
Druhý termín obhliadky 15.01.2015 o 09:00 hod.
Znalecký posudok 42200 €
Najnižšie podanie 42200 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 12400115

 

registrovanej na deň 21.01.2016 o 11:30 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 03.12.2015 pod spis. zn. NCRdr. 8836/2015

 

Navrhovateľ dražby:

SVB - Čerenec, so sídlom Hviezdoslavova 1052/3, 92203 Vrbové, Slovenská republika, IČO: 42153034, zapísaný v Registri spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného Ministerstvom vnútra SR, sekcia verejnej správy, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Vrbové, okres Piešťany, obec Vrbové na LV č. 2250 ako:

 

 • byt č. 17 na prízemí, vchod: C, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 1052, postavaného na parcele č. 10, druh stavby: bytový dom, popis stavby: bytový dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 62/1510,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 62/1510 kpozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo: 10, druh pozemku: Zastavané plochy anádvoria ovýmere 517 m2.

 

Predmet dražby je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Ladislav Kriho, rodné priezvisko Kriho, dátum narodenia: 01.11.1962 a Eva Krihová, rodné priezvisko Kráľová, dátum narodenia: 09.01.1965, obaja bytom Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové, PSČ 922 03, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 1052 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1981 na Hviezdoslavovej ulici v obci Vrbové. Situovaný je v rovinatom teréne a pozostáva z troch samostatne prístupných vchodov (Hviezdoslavova 3A, 3B a 3C). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a štyri nadzemné podlažia a plochú strechu. Vstupy do domu sú z JZ strany (vstupy s poštovými schránkami) a zo SV strany (vstupy so zvončekmi). Vykurovanie bytov je teplom z vlastnej kotolne. Dom nemá výťahy.

Ohodnocovaný byt sa nachádza vo vchode číslo 3C. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice patriace k bytom a kotolňa. Na prízemí (1.NP) sú vchody do domu, zádverie (z JZ strany) využívané ako kočikáreň a dva byty. Na 1.-3.poschodí (2.-4.NP) sú byty, po dva na každom. Celkovo je vo vchode 8 bytov, v bytovom dome celkom 24 bytov.   

 

Technické riešenie

 • Základy - základové pásy a pätky betónové;
 • Zvislé konštrukcie - montované z betónových dielov plošných (panely), obvodové steny v rámci odstraňovania systémových porúch opatrené kontaktným zatepľovacím systémom;
 • Stropy - ŽB s rovným podhľadom;
 • Schody - dvojramenné ŽB, nášľapná vrstva: liate terazzo, zábradlie kovové;
 • Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;
 • Krytina strechy - hydroizolačné pásy;
 • Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - omietky na báze umelých látok;
 • Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 140cm;
 • Dvere - v spoločných priestoroch: plné hladké/s presklením do oceľovej zárubne, vstupné: kombinované plast+sklo+odomykanie na magnetický čip;
 • Okná - plastové;
 • Povrchy podláh - 1.PP: betónový poter, nadzemné podlažia: keramická dlažba 30*30cm (zádverie), liate terazzo;
 • Vykurovanie - centrálne teplovodné;
 • Elektroinštalácia - svetelná;
 • Bleskozvod - kompletný rozvod;
 • Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody;
 • Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej kanalizácie;
 • Vnútorný plynovod - áno;
 • Výťah - nie;
 • Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, káblová TV), elektronický informátor o čase a dátume (nad vchodom zo SV strany), požiarne hydranty.

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
 • zateplenie strechy + nová strešná krytina;
 • výmena okien za plastové;
 • výmena vstupných brán za plastové.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 62/1510).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø  základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • spoločné vstupné priestory, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Byt číslo 17 sa nachádza na zvýšenom prízemí (1.NP) bytového domu, vo vchode 3C. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, 2x izba) a z príslušenstva (kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, predsieň). Okná bytu sú orientované na juhozápad (2x izba) a severovýchod (obývacia izba, kuchyňa). Loggia je prístupná z obývacej izby. Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je situovaná v suteréne (1.PP).

Byt má plastové okná s interiérovými plastovými žalúziami a sieťami proti hmyzu a vchodové dvere bezpečnostné, protipožiarne, plné v oceľovej zárubni.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • P 586/15-Poznamenáva sa: CREDITORS s.r.o., Bratislava (IČO 43891870) - Oznámenie o začatí výkonu zál. práva formou dobrovoľnej dražby zo dňa 16.10.2015 (v KN 22.10.)-608/15
 • P 697/15-Poznamenáva sa:CREDITORS .s.r.o.Bratislava ( ičo 43891870) -Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn.12400115 zo dňa 10.12.2015 ( v KN 15.12.)-740/15

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov na zabezpečenie budúcich pohľadávok podľa § 15, zák.č.182/93 Z.z.
 • Na byt č. 17 na prízemí vo vchode C, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spol. častiach, spol. zariadeniach domu a k pozemku parc. č.10 vo veľkosti 62/1510 = Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (IČO:00151653) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 1640/11 účinný dňa 5.8.2011 - 449/11

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

63/2015

Ing. Jarmila Lešová

18.11.2015

42 200 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

42 200 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská 3, 811 08  Bratislava

 

Licitátor dražby: Mgr. Jozef Hargaš, dátum narodenia 17. januára 1982

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnilo 6 účastníkov dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 37 980 EUR, slovom tridsaťsedemtisícdeväťstoosemdesiat eur.

 

V Bratislave, dňa 21.01.2016

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk