Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu v Bratislave - Dúbravke, ul. Ožvoldíkova (DD zn. 11200315) - dátum a čas konania: 21.01.2016 o 12:00 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Dúbravka, Ožvoldíkova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 58 300,00 € (1 756 345,80 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
balkón/loggia Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 37 m2
Poschodie 2
Celkový počet poschodí 13
Deň a čas konania dražby 21.01.2016 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 05.01.2016 o 09:30 hod.
Druhý termín obhliadky 19.01.2016 o 09:00 hod.
Znalecký posudok 58300 €
Najnižšie podanie 58300 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

 

CREDITORS s.r.o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                                                            

Zn. 11200315

 

registrovanej na deň 21.01.2016 o 12:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 21.12.2015 pod spis. zn. NCRdr. 9000/2015

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Ožvoldíkova 8, PSČ 841 02 Bratislava, súp. č. 2002, postavanom na parcele č. 1249, katastrálne územie Dúbravka, obec Bratislava - m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV v zastúpení Oľga Ďuricová - Agentúra DOMY, s miestom podnikania Drobného 1900/2, 84102 Bratislava - Dúbravka, IČO: 40 095 509, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 104-222444, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Dúbravka, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Dúbravka na LV č. 3437 ako:

 

 • byt č. 11 na 2.p., vchod: Ožvoldíkova 8, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 2002, postavaného na parcele č. 1249, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Ožvoldíkova 8,
 • podiel priestoru na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu oveľkosti 3748/321383.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Ing. Róbert Ďalak, rodné priezvisko Ďalak, dátum narodenia: 28.09.1968, bytom Ožvoldíkova 2002/8, Bratislava - Dúbravka, PSČ 841 02, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa dražil tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 2002 bol postavený v roku 1975 v rámci komplexnej panelovej bytovej výstavby s typovým označením ZTB-13B na Ožvoldíkovej ulici v Bratislave - mestskej časti Dúbravka. Je situovaný v rovinatom teréne, má jeden vchod a štrnásť nadzemných podlaží. Na prízemí (1.NP) je z východnej strany hlavný vchod do domu, prístupný z verenej spevnenej komunikácie, zádverie, hala s poštovými schránkami a výťahmi, pivnice, práčovňa, sušiareň, kočikáreň a spoločné priestory (chodby), na ostatných nadzemných podlažiach (2.-14.NP) sú byty, po štyri na každom podlaží. Celkovo je v dome 52 bytov.

Technické riešenie:

 • Základy - základové pásy, pätky a pilóty s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 • Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných;
 • Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;
 • Schody - železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva z liateho terazza;
 • Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;
 • Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;
 • Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie extrudovaným polystyrénom/ NOBASILOM+pohľadový betón (v úrovni 1.NP)+omietky z materiálov na báze umelých látok (ostatné nadzemné podlažia);
 • Úpravy vnútorných povrchov - olejový náter po strop, v schodiskovom priestore: olejový náter do v. 130cm+VC omietka;
 • Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné a oceľové s presklením  v oceľových zárubniach, vstupné: hliníkové s presklením+odomykanie na magnetický čip;
 • Okná - prízemie (1.NP): pôvodné oceľové jednoduché+plastové s izolačným sklom, presvetlenie schodiska: stenové kopility (kopilit - alkalické profilové liate stavebné sklo v tvare profilu U, osádzané do oceľových drážok);
 • Povrchy podláh - spoločné chodby a medzipodesty: terazzo dlažba, pivnice a spoločné priestory na 1.NP: betónová mazanina;
 • Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;
 • Elektroinštalácia - svetelná;
 • Bleskozvod - kompletný rozvod;
 • Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby teplej aj studenej vody samostatné pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
 • Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
 • Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;
 • Výťahy - 1x osobný, 1x nákladný;
 • Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet), prestrešenie hlavného vchodu na 1.NP, oceľové mreže na vonkajších podestách nad hlavným vchodom.

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • zateplenie strechy + nová strešná krytina;
 • termostatizácia + hydraulické vyregulovanie systému ÚK;
 • zateplenie obvodového plášťa;
 • výmena nákladného výťahu;
 • nové plastové okná v priestoroch na 1.NP;
 • nové klampiarske konštrukcie.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 3748/321383).

Spoločnými časťami domu sa na účely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa na účely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä:

 • výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Byt číslo 11 sa nachádza v krajnej/rožnej sekcii bytového domu, na 2.poschodí (3.NP). Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti (izba) a z príslušenstva (chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC). Miestnosti sú orientované na juh (izba, kuchyňa). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je situovaná na prízemí (1.NP).

Byt má pôvodné drevené zdvojené okná s interiérovými plastovými žalúziami a pôvodné vchodové dvere, plné, v oceľovej zárubni. Ostatné zariadenie a vybavenie bytu hodnotím z dôvodu nesprístupnenia bytu ako štandard.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov, formou dobrovoľnej dražby, dražobníkom CREDITORS s.r.o., IČO 43891870. P-3153/15
 • Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. 11200315, dražobníkom je CREDITORS, s.r.o., IČO 43891870 na byt č. 11, 2.p., Ožvoldíkova 8, P-3340/15

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č.11, 2.p., Ožvoldíkova 8, podľa §15ods. 1 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa žiadosti zo dňa 24.11.2015. Z23561/15

Iné údaje:

 • Právo vstupu, prechodu a právo stavby na parc.č. 1249 v zmysle § 23, ods.5, zák.č. 182/93 Z.z. v znení zák.č.151/95 Z.z.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

68/2015

Ing. Jarmila Lešová

16.12.2015

58 300 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

58 300 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská 3, 811 08  Bratislava

 

Licitátor dražby: Mgr. Jozef Hargaš, dátum narodenia 17. januára 1982

 

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnilo 15 účastníkov dražby. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 55 700 EUR, slovom päťdesiatpäťtisícsedemsto eur.

 

V Bratislave, dňa 21.01.2016

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk