Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska (DD zn. 12001115) - dátum a čas konania: 21.03.2016 o 10:00 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Podunajské Biskupice, Estónska
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 76 400,00 € (2 301 626,40 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
balkón/loggia Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 52 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 3
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Znalecký posudok 76400 €
Najnižšie podanie 76400 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 €
Celkový počet poschodí 7
Deň a čas konania dražby 21.03.2016 o 10:00 hod.
Prvý termín obhliadky 01.03.2016 o 10:00 hod.
Druhý termín obhliadky 17.03.2016 o 10:00 hod. 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 12001115

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

  

na deň 21.03.2016 o 10:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Estónska č. 48, 50, Bratislava, PSČ 821 06, Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, súp. č. 5205, postavanom na parcelách č. 5373 a 5374, katastrálne územie Podunajské Biskupice v zastúpení: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO 35 815 353, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24429/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby: 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice na LV č. 4199 ako:

 

Ø  byt č. 11, na 3. p., vchod Estónska 48, v bytovom dome súp. č. 5205 postavaného na parcelách č. 5373 a 5374, popis stavby: Estónska 48,50, druh stavby: Bytový dom,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 183/10000.

 

Predmet dražby je v podielovom spoluvlastníctve:

 • Oľga Tóthová, rodné priezvisko Plechlová, dátum narodenia 04.07.1960, bytom Malobielska 434/26, časť Malý Biel, Veľký Biel, PSČ 900 24, SR - spoluvlastnícky podiel 1/2,
 • Lucia Bednárová, rodné priezvisko Bednárová, dátum narodenia 22.04.1987, bytom Beňovského 1165/6, Bratislava-Dúbravka, PSČ 841 01, SR spoluvlastnícky podiel 1/10,
 • Ján Bednár, rodné priezvisko Bednár, dátum narodenia 07.02.1989, bytom Beňovského 1165/6, Bratislava-Dúbravka, PSČ 841 01, SR, spoluvlastnícky podiel 1/10,
 • Jana Kissová, rodné priezvisko Bednárová, dátum narodenia 08.02.1991, bytom Pri kríži 3473/22A, Bratislava-Dúbravka, PSČ 841 02, SR, spoluvlastnícky podiel 1/10,
 • Jozef Bednár, rodné priezvisko Bednár, dátum narodenia 06.09.1993, bytom Beňovského 1165/6, Bratislava-Dúbravka, PSČ 841 01, SR, spoluvlastnícky podiel 1/10,
 • Erika Bednárová, rodné priezvisko Bednárová, dátum narodenia 14.08.2004, bytom Beňovského 1165/6, Bratislava-Dúbravka, PSČ 841 01, SR, spoluvlastnícky podiel 1/10.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

01.03.2016 o 10:00 hod.

17.03.2016 o 10:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v Bratislave - m.č. Podunajské Biskupice, pred bytovým domom s.č. 5205, ul. Estónska, vchod č. 48. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 5205 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1974 na Estónskej ulici v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ostatná časť Medzi jarkami. Situovaný je v rovinatom teréne a pozostáva z dvoch samostatne prístupných vchodov (Estónska 48, 50). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a osem nadzemných podlaží. Hlavné vstupy do domu sú z JV strany, zadné brány sú na SZ strane. 

Ohodnocovaný byt s typovým označením ZTB200.1 sa nachádza vo vchode číslo 48. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice vlastníkov bytov, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, mangľovňa a sklady, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) sú vchody do domu (predný a zadný) a na prízemí a ďalších siedmich poschodiach (1.-8.NP) sú byty, po tri na každom. Celkom je v danom  vchode 24 bytov.

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely)+zateplenie extrudovaným polystyrénom a nobasilom, deliace konštrukcie taktiež z dielcov betónových plošných (panely); 

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie s kovovým madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - fatrafólia;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - omietky na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 130cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné a kovové s presklením v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované hliník/sklo+odomykanie na magnetický čip;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - pivnice: betónová mazanina, ostatné (podesty a medzipodesty): terazzo dlažba 20*20cm;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - áno (1x osobný);

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, optika).

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • zateplenie strechy fatrafóliou;
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky na báze umelých látok;
 • výmena okien v spoločných priestoroch + vstupných dverí;
 • výmena stúpačiek (SV a TÚV);
 • výmena výťahu.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 183/10000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, výťahové šachty.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø   kočikárne, sušiarne, práčovne, mangľovne, sklady, WC v suteréne, miestnosť - rozvodňa slaboprúdu, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, osvetlenie v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, miestnosti pre uzávery TÚV, SV, plynu, vzduchotechnika.

 

Byt číslo 11 sa nachádza na 3.poschodí (4.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností (2x izba) a z príslušenstva (chodba, WC, kúpeľňa, kuchyňa). Miestnosti bytu sú orientované na severozápad. K bytu prináleží pivnica, situovaná v suteréne (1.PP) domu. Okná bytu sú plastové s interiérovými žalúziami, vchodové dvere bezpečnostné zn. SHERLOCK.

Podlahová plocha

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                                                                                                 12,42

12,42

Izba                                                                                                 17,35

17,35

Kuchyňa                                                                                            6,73

6,73

Kúpeľňa                                                                                             2,57

2,57

WC                                                                                                    0,95

0,95

Chodba                                                                                            10,98

10,98

Výmera bytu bez pivnice

51,00

Pivnica                                                                                               1,54

1,54

Vypočítaná podlahová plocha

52,54

 

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky pre každého zo spoluvlastníkov:

 • Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Estónska č. 48, 50, Bratislava formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., P-3345/15

Ťarchy pre každého zo spoluvlastníkov:

 • Právo stavby s.č. 5205 na parcelách č. 5373 a 5374 podľa § 23 odst. 5 zák. 182/93 Z.z. - Vz 292/98
 • Záložné právo k bytu v prospech ost. vlastníkov bytov v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov - Vz 791/99

Ťarcha naviac pre spoluvlastníka Oľga Tóthová:

 • Zálož. právo v prospech SLOVNAFT a.s. na prevádz. byt nesplatenú časť ceny bytu po dobu 10 rokov v prípade prev. bytu na inú osobu ako manžela, deti, vnukov alebo rodičov podľa V 41411/97 Z 5.10.1998

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

02/2016

Ing. Jarmila Lešová

13.01.2016

76 400 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

76 400 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 12001115.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk