Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Karlovej Vsi, ul. Kuklovská (DD zn. 11200516) - Dátum a čas konania: 18.04.2016 o 10:00 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Karlova Ves, Kuklovská
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 88 900,00 € (2 678 201,40 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 64 m2
Poschodie 8
Celkový počet poschodí 12
Deň a čas konania dražby 18.04.2016 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 23.03.2016 o 13:00 hod.
Druhý termín obhliadky 13.04.2016 o 14:30 hod.
Znalecký posudok 88900 €
Najnižšie podanie 88900 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 11200516

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

  

na deň 18.04.2016 o 10:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

SVB KUK 3, so sídlom Kuklovská 493/3, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 31813674, zapísané v Registri spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného Ministerstvom vnútra SR, sekcia verejnej správy, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Karlova Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Karlova Ves na LV č. 3139 ako:

 

Ø  byt č. 84 na 8.p., vchod: Kuklovská 3, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 493, postavaného na parcele č. 2166, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Kuklovská 3,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6441/338568.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, IČO: 00 169 731, so sídlom Polianky 9, 841 01 Bratislava, Slovenská republika - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 493 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

23.03.2016 o 13:00 hod.

13.04.2016 o 14:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v Bratislave - m.č. Karlova Ves, pred bytovým domom s.č. 493, ul. Kuklovská, vchod č. 3. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 493 bol postavený v roku 1969 v rámci komplexnej bytovej výstavby na Kuklovskej ulici v Bratislave - mestskej časti Karlova Ves, kat. územie Karlova Ves. Situovaný je v mierne svažitom teréne, má jeden vchod (Kuklovská 3), jedno čiastočne zapustené podzemné a trinásť nadzemných podlaží. V suteréne (1.PP) sú situované kočikáreň, bývalá práčovňa, sušiareň a žehliareň - v čase obhliadky využívané ako spoločné priestory vlastníkov bytov v dome, na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) je hlavný vchod do domu zo severovýchodnej strany, na prízemí (1.NP) sú poštové schránky a 4 byty a na ostatných dvanástich poschodiach (2.-13.NP) sú byty, po štyri na každom poschodí/podlaží. Celkovo je vo vchode/v dome 52 bytov.

V dome sú dva osobné výťahy, z ktorých jeden stojí iba na párnych a druhý na nepárnych poschodiach/podlažiach.

 

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé konštrukcie - konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov;

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - dvojramenné, železobetónová konštrukcia, nášľapná vrstva z liateho terazza, zábradlie kovové+kovové madlo;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie extrudovaným polystyrénom/NOBASIL+omietky z materiálov na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - hladké VC omietky+olejový náter do v. 150cm;

Ø  Vnútorné keramické obklady - iba soklíky pri podlahách;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné v oceľových zárubniach, vchodové: hliníkové s presklením+odomykanie na magnetický čip;

Ø  Okná - spoločné iba v 1.PP: plastové;

Ø  Povrchy podláh - suterén: PVC, veľkoplošné lamináty, v zádverí: keramická dlažba 30*30cm, spoločné chodby, podesty, medzipodesty: terazzo dlažba 25*25cm;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - 2x osobný;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, KTV, internet, optika), anténa Slovak Telekomu na streche domu.

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • výmena ležatých a zvislých rozvodov (SV, TÚV, plyn, kanalizácia);
 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+osadenie regulačných armatúr a termostatických hlavíc na jednotlivé vykurovacie telesá v dome;
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/NOBASIL+omietky na báze umelých látok;
 • zateplenie strechy + nová strešná krytina;
 • výmena okien v spoločných priestoroch za plastové;
 • výmena vstupnej brány+zvončekov+otváranie na magnetický čip.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 6441/338568).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne domové a teplonosné prípojky, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné prízemné priestory.

 

Vlastníctvo bytu (vrátane jeho vybavenia a príslušenstva) je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní, vstupnými dverami do príslušenstva bytu umiestneného mimo bytu vrátane zárubní a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu teplej  a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody /SV a TÚV/, rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov  a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény/, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka.

 

Byt číslo 84 sa nachádza v krajnej/rožnej sekcii bytového domu, na 8.poschodí (9.NP). Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (2x spálňa, obývacia izba) a z príslušenstva (predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa so stolovaním, komora). Okná bytu sú orientované na severovýchod (spálňa, obývacia izba, kuchyňa, komora) a severozápad (spálňa). K bytu prináleží loggia prístupná z obývacej izby a kuchyne. Byt nemá pivnicu.

Okná bytu sú pôvodné drevené zdvojené, vchodové dvere plné hladké, protipožiarne, do oceľovej zárubne.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

Zákonné záložné právo na byt 84/8p. Kuklovská 3 v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 zákona 182/1993 Zb., Z-2651/16

Iné údaje:

Právo stavby na parc.č.2166 podľa zákona č.151/95 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.182/93 Zb.

  

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

14/2016

Ing. Jarmila Lešová

04.03.2016

88 900 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

88 900 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 11200516.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk