Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Novom Meste, ul. Nám. Biely kríž (DD zn. 10101014/2) - Dátum a čas konania: 30.06.2016 o 12:10 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto, Nám. Biely kríž
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 95 400,00 € (2 874 020,40 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 84 m2
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 3
Deň a čas konania dražby 30.06.2016 o 12:10 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 09.06.2016 o 11:20 hod.
Druhý termín obhliadky 23.06.2016 o 09:30 hod.
Znalecký posudok 95400 €
Najnižšie podanie 95400 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 10101014/2

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

 

na deň 30.06.2016 o 12:10 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 20 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Nám. Biely kríž 2, 4 a 6, Bratislava  831 02, Bratislava - m.č. Nové Mesto, súp. č. 1111, postavenom na parcele č. 13173/2, katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III v zastúpení: Bytospráva, s.r.o., so sídlom Nobelova 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31 357 407, IČ DPH: SK 2020881566, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5675/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Nové Mesto na LV č. 4119 ako:

 

Ø  byt č. 17, na 1.p., vchod Námestie Biely kríž 4, v bytovom dome súp. č. 1111 postavaného na parcele č. 13173/2, popis stavby: Námestie Biely kríž 2, 4, 6, druh stavby: Bytový dom,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 8498/293285,

Ø  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8498/293285 k pozemku parcele registra „C" evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo 13173/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1117 m2.

 

Predmet dražby je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Lukáč Miroslav, rodné priezvisko Lukáč, dátum narodenia 23.12.1964 a Lukáčová Jana, rodné priezvisko Danielová, dátum narodenia 06.01.1968, obaja bytom Námestie Biely kríž 1111/4, 831 02 Bratislava - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

09.06.2016 o 11:20 hod.

23.06.2016 o 09:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Nové Mesto, pred bytovým domom s.č. 1111, vchod Námestie Biely kríž 4, Bratislava. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v tehlovom bytovom dome súpisné číslo 1111, postavenom na Nám. Biely kríž číslo 4 v Bratislave - Novom Meste. Dom má tri vchody (Nám. Biely kríž 2,4,6), pozostáva z jedného podzemného a troch nadzemných podlaží a je situovaný v rovinatom teréne. V suteréne (1.PP) sa nachádzajú pivnice prislúchajúce k bytom, spoločné priestory (práčovne, sušiarne, mangľovne), z ktorých mnohé neslúžia svojmu účelu, CO kryt a kotolňa, na medzipodlaží (1.PP-1.NP) sú hlavné vchody do domu so zádverím a na ostatných nadzemných podlažiach (1.-3.NP) sú byty, po 4 na každom. Celkom je v dome 36 bytov  (v jednom vchode 12 bytov). Bytový dom nemá výťahy.   

 

Technický popis domu:

 • Základy - z betónu, základové pásy opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 • Zvislé konštrukcie - murované z tehál;
 • Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, omietnuté VC omietkou;
 • Schodisko - dvojramenné železobetónové s kovovým zábradlím a dreveným madlom, schodiskové ramená s nášľapnou vrstvou z liateho terazza;
 • Zastrešenie - plochá strecha so živičnou krytinou;
 • Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu ;
 • Úprava vonkajších povrchov - brizolit;
 • Úprava vnútorných povrchov - VC omietky (1.PP), VC omietka+olejový náter do v. 145cm (nadzemné podlažia);
 • Dvere - vchodové-kombinované (kov+sklo), opatrené zvončekmi a uzamykaním na kľúč, interiérové-plné hladké v oceľových zárubniach, v zádverí drevené kývavé s presklením, v drevenej zárubni;
 • Okná -  jednoduché oceľové (1.PP), plastové (kotolňa a nadzemné podlažia), sklobetónové tvárnice (nadzemné podlažia);
 • Povrchy podláh - betónové (1.PP), terazzo dlažba 20*20cm (ostatné nadzemné podlažia);
 • Vykurovanie - centrálne teplovodné, vlastná plynová kotolňa v suteréne;
 • Elektroinštalácia - svetelná;
 • Výťah - nie;
 • Napojenie na IS (voda, plyn, elektrina, kanalizácia), káblová televízia, internet.

 

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť domu je 100 rokov, v užívaní je od roku 1955.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  spoločné vstupné priestory, práčovňa, sušiareň, mangľovňa, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Byt číslo 17 sa nachádza na zvýšenom prízemí (1.NP) vo vchode číslo 4. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností s priamym osvetlením (3x izba), jednej prechodnej izby (predizba) bez priameho osvetlenia a z príslušenstva tvoreného kuchyňou, komorou, kúpeľňou, WC a chodbou. Miestnosti bytu sú orientované na sever (2x izba, kuchyňa) a juh (izba).

 

Popis miestností bytu a ich vybavenie (prevzaté zo ZP č.27/2012) 

Ø  Izba 1 - podlaha: pôvodné drevené parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové+interiérové žalúzie+sieťky proti hmyzu, vykurovanie: oceľový radiátor+merač spotreby tepla, dvere demontované, iba oceľová zárubňa;

Ø  Predizba/izba - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou+farebná maľba, dvere plné v oceľovej  zárubni;

Ø  WC - murované, podlaha keramická dlažba 33*33cm, strop s rovným podhľadom, steny keramický obklad 20*25cm do výšky 150cm+VC omietka, dvere plné hladké v oceľovej zárubni, odvetranie lokálnym ventilátorom, vybavenie: WC s hornou splachovacou nádržkou;

Ø  Kúpeľňa - murovaná, podlaha: keramická dlažba 33*33cm, strop s rovným podhľadom, steny: keramický obklad 15*15cm do výšky 195cm+VC omietka, vykurovanie: rebríkový radiátor+merač spotreby tepla, dvere plné hladké  v oceľovej zárubni, odvetranie lokálnym ventilátorom, vybavenie: oceľová vaňa+nerezová páková batéria so sprchou, keramické umývadlo+nerezová páková batéria;

Ø  Izba 2 - podlaha: pôvodné drevené parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové+interiérové žalúzie+sieťky proti hmyzu, vykurovanie: oceľový radiátor+merač spotreby tepla, dvere s presklením v oceľovej zárubni, vybavenie: ROLLDOR;

Ø  Izba 3 - podlaha: veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou, okno plastové+interiérové žalúzie+sieťky proti hmyzu, vykurovanie: radiátor KORAD+merač spotreby tepla, dvere s presklením v oceľovej zárubni;

Ø  Kuchyňa - podlaha: keramická dlažba 33*33cm, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou+farebná maľba+keramický obklad 15*15cm nad pracovnou doskou+drevený obklad do v. 142cm, okno plastové+interiérové žalúzie+sieťky proti hmyzu, vykurovanie: radiátor KORAD+merač spotreby tepla, dvere do izby 2 lamelové skladacie v oceľovej zárubni, dvere do chodby demontované, kuchynská linka z materiálov na báze dreva (vyrobená na mieru), vybavenie: vstavaná plynová varná doska zn. ZANUSSI, vstavaná elektrická rúra zn. ELECTROLUX, odsávač pár zn. ZANUSSI, silgranitový drez+silgranitová páková batéria so sprchou;

Ø  Komora - podlaha PVC, steny s VC omietkou, dvere plné dyhované v obložkovej zárubni;

Ø  Chodba - podlaha: keramická dlažba 33*33cm+veľkoplošné laminátové parkety, strop s rovným podhľadom, steny s VC omietkou+farebná maľba,  vchodové dvere plné v oceľovej zárubni. 

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby dražobníkom CREDITORS s.r.o., v prospech záložného veriteľa: ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov na byt č.17/1p., Námestie Biely kríž 4, P-1254/16.

Ťarchy:

 • Záložné právo podľa § 15 z. 182/93 Z.z. v znení z. 151/95 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

36/2016

Ing. Jarmila Lešová

27.05.2016

95 400 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

95 400 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 101010142.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk