Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Petržalke, ul. Mlynarovičova (DD zn. 11100716) - Dátum a čas konania: 30.06.2016 o 11:40 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Mlynarovičova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 96 800,00 € (2 916 196,80 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 69 m2
Poschodie 6
Celkový počet poschodí 12
Deň a čas konania dražby 30.06.2016 o 11:40 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 09.06.2016 o 12:40 hod.
Druhý termín obhliadky 23.06.2016 o 11:00 hod.
Znalecký posudok 96800 €
Najnižšie podanie 96800 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 11100716

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

 

na deň 30.06.2016 o 11:40 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Mlynarovičova č. 5,7, PSČ  851 03 Bratislava, súp. č. 2452, postavanom na parcelách č. 46 a 47, katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava - m.č. Petržalka, okres Bratislava V, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, so sídlom: Budatínska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00 169 765, DIČ: 2020794248, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 28/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2622 ako:

 

Ø  byt č. 65 na 6.p., vchod: Mlynarovičova 7, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 2452, postavaného na parcelách č. 46 a 47, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Mlynarovičova 5,7,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 106/10000.

 

Predmet dražby je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Bublavá Denisa, rodné priezvisko Poláčková, dátum narodenia 03.10.1977, trvale bytom Mlynarovičova 2452/7, Bratislava - Petržalka, PSČ 851 03, SR a Jaroslav Bublavý, rodné priezvisko Bublavý, dátum narodenia 20.07.1971, trvale bytom Šustekova 2686/9, Bratislava - Petržalka, PSČ 851 04, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Spoluvlastnícky podiel k pozemkom, na ktorých leží stavba s.č. 2452 nie je predmetom dražby nakoľko nie je vo vlastníctve záložcov.

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

09.06.2016 o 12:40 hod.

23.06.2016 o 11:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Petržalka, pred bytovým domom s.č. 2452, vchod Mlynarovičova 7, Bratislava. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 2452 bol postavený v roku 1979 v rámci komplexnej panelovej bytovej výstavby so stavebným označením B2-21/A na Mlynarovičovej ulici v Bratislave - Petržalke, miestna časť Háje. Má dva vchody (Mlynarovičova 5 a 7), jedno podzemné a trinásť nadzemných podlaží. Suterén (1.PP) je prístupný ako z priľahlej komunikácie (z juhozápadnej strany), tak aj z vnútorných priestorov domu - je tu práčovňa, sušiareň a skladové priestory nebytových priestorov situovaných na prízemí (1.NP). Z terasy na prízemí (1.NP) na severovýchodnej strane sú vchody do domu a do nebytových priestorov, zmluvne využívaných pre obchodné a prevádzkové účely. Na 1.-12.poschodí (2.-13.NP) sú byty.

Hodnotený byt sa nachádza vo vchode číslo 7. Na prízemí (1.NP) je hlavný vchod, kočikáreň a spoločné priestory, na 1.-12.poschodí (2.-13.NP) sú byty, po päť na každom podlaží+pivnice prislúchajúce k bytom. Celkovo je v danom vchode 60 bytov.

 

Technické riešenie

Ø  Základy - ŽB pilóty, pásy a pätky;

Ø  Zvislé konštrukcie - montované z dielcov betónových plošných (panely);

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, na prízemí (1.NP) znížený z hliníkových segmentov;

Ø  Schodisko - dvojramenné ŽB, nášľapná vrstva: liate terazzo, zábradlie: kov;

Ø  Zastrešenie bez krytiny -  plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - fatrafólia;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - v úrovni 1.NP: kabrince 6*25cm, vstup do domu: keramický obklad, ostatné: zateplenie extrudovaným polystyrénom a nobasilom+omietky na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 152cm (1.NP)/133cm (ostatné);

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch: kovové plné/s presklením v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované hliník+sklo+odomykanie na magnetický čip;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - prízemie (1.NP): terazzo dlažba 30*30cm, pivnice, chodby, podesty a medzipodesty: PVC;

Ø  Vykurovanie - centrálne teplovodné;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťah - 1x osobný, 1x nákladný;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, optický kábel), káblová TV.

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

-      termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;

-      zateplenie strechy fatrafóliou;

-      v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky na báze umelých látok (zo severovýchodnej strany);

-      odstránenie kopilitov na schodisku, domurovanie a osadenie plastových okien;

-      výmena okien v priestoroch pivníc na jednotlivých podlažiach za plastové;

-      výmena vstupných dverí + magnetický čip;

-      modernizácia jedného výťahu.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 106/10000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vzduchotechnické zariadenia a vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Vlastníctvo bytu je ohraničené:

 • vstupnými dverami do bytu vrátane zárubne;
 • prívodmi teplej a studenej vody od hlavných uzatváracích ventilov pre byt, kanalizáciou po zaústenie do zvislého odpadového potrubia, ústredného kúrenia od radiátorových ventilov a elektrickými ističmi pre byt.

 

Byt číslo 65 sa nachádza na 6.poschodí (7.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (3x izba) a z príslušenstva (2x predsieň, WC, kúpeľňa, kuchyňa). Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod (2x izba, kuchyňa) a juhozápad (izba s loggiou). Pivnica prislúchajúca k bytu je situovaná na tom istom podlaží ako byt, prístupná je z chodby pred schodiskom. Podľa informácií správcu byty v danom bytovom dome majú bytové jadro murované (upravená položka 34 pri výpočte koeficientu vplyvu vybavenia objektu), ostatné z dôvodu nesprístupnenia bytu hodnotím ako štandard.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Mlynarovičova č. 5, 7, Bratislava formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., P-1059/16

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech vlastníkov byt. v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.
 • Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa a.s., IČO:00151653 na byt č.65, 6.p., Mlynarovičova 7, podľa V-19967/09 zo dňa 14.10.2009

Iné údaje:

 • Právo stavby na parc.č. 46,47 podľa §23, ods.5 zákona č.182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

33/2016

Ing. Jarmila Lešová

19.05.2016

96 800 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

96 800 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 11100716.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Podlahová plocha

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Obývacia izba                                                                             4,00*4,49

17,96

Izba                                                                                           2,08*3,85

8,01

Kuchyňa                                                                   1,89*4,77-0,60*0,45

8,75

Predsieň                                                                    2,18*1,35+2,08*3,77

10,78

WC                                                                                            0,80*1,86

1,49

Kúpeľňa                                                                                     1,89*1,62

3,06

Izba s loggiou                                                                             4,05*4,22

17,09

Výmera bytu bez pivnice

67,14

Pivnica                                                                                               2,17

2,17

Vypočítaná podlahová plocha

69,31

Loggia                                                                                                5,10

5,10

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk