Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba tehlového bytu s balkónom v Nitre, ul. Potravinárska 10 (DD zn. 11400616) - Dátum a čas konania: 25.08.2016 o 10:00 hod. - UPUSTENÉ z dôvodu vyplatenia pohľadávky!

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Nitriansky kraj, Nitra, Nitra, Potravinárska 10
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 63 500,00 € (1 913 001,00 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

balkón/loggia Áno
Konštrukcia tehla
Celková podlahová plocha 39 m2
Poschodie 5
Celkový počet poschodí 5
Deň a čas konania dražby 25.08.2016 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 04.08.2016 o 09:30 hod.
Druhý termín obhliadky 23.08.2016 o 09:30 hod.
Znalecký posudok 63 €
Najnižšie podanie 63 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 11400616

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

 

na deň 25.08.2016 o 10:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Potravinárska č. 10, Nitra, PSČ 949 01, súp. č. 1606, postavanom na parcele č. 4821/109, katastrálne územie Nitra, obec Nitra, okres Nitra, v zastúpení: HABYTER Real s.r.o., so sídlom: Spojovacia 3, 949 01 Nitra, IČO: 46 212 442, DIČ: 2023274638, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29208/N, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Nitra, okres Nitra, obec Nitra na LV č. 6200 ako:

 

Ø  byt č. 17 na 6.p., vchod: o.č. 10, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 1606, postavaného na parcele č. 4821/109, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Bytový dom č.2,o.č.10,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 39960 / 901930,

Ø  spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné č. 4821/106 ostatné plochy o výmere 48 m2 a parcelné č. 4821/109 zastavané plochy a nádvoria o výmere 236 m2.     

 

Predmet dražby je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Peter Pintér, rodné priezvisko Pintér, dátum narodenia: 30.05.1981 a Monika Pintérová, rodné priezvisko Kvasňovská, dátum narodenia: 07.09.1977, obaja bytom Potravinárska 1606/10, Nitra, PSČ 949 01, SR (prechodný pobyt Beňadikova 574/18, Ivanka pri Nitre, PSČ 951 12, SR) - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

04.08.2016 o 09:30 hod.

23.08.2016 o 09:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Nitra, pred bytovým domom s.č. 1606, vchod Potravinárska 10. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 1606 bol postavený v roku 2005 v rámci novej bytovej výstavby na Potravinárskej ulici v Nitre - Čermáni, kat. úz. Nitra. Má jeden vchod (Potravinárska 10) a šesť nadzemných podlaží. Na prízemí (1.NP) sú okrem hlavného vchodu do domu z juhovýchodnej strany situované pivnice prislúchajúce k bytom, plynomerňa, miestnosť pre upratovačku, výťah a dva byty. Na 2.-6.NP sú byty, po štyri na každom - celkovo je vo vchode 22 bytov.

Bytový dom je napojený na všetky IS: voda, plyn, elektrina, verejná kanalizácia + internet, telefón, optika. Prístup k nemu je po spevnených obecných komunikáciách.

 

Technické riešenie

 • Základy - ŽB pásy a pätky;
 • Zvislé konštrukcie - murované z tehál;
 • Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;
 • Schodisko - dvojramenné ŽB, nášľapná vrstva: keramická dlažba 30*30cm, zábradlie: kov+kovové madlo;
 • Zastrešenie bez krytiny -  zateplená plochá strecha;
 • Krytina strechy - fatrafólia;
 • Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok, v úrovni 1.NP obklad;
 • Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky;
 • Dvere - interiérové: plné hladké do kovovej zárubne, vstupné: kombinované hliník+sklo+odomykanie na magnetický čip;
 • Okná - plastové;
 • Povrchy podláh - chodby, medzipodesty: keramická dlažba 30*30cm;
 • Vykurovanie - centrálne teplovodné;
 • Elektroinštalácia - svetelná;
 • Bleskozvod - kompletný rozvod;
 • Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
 • Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
 • Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;
 • Výťah - 1x osobný;
 • Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, optický kábel).

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 39960/901930).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 • výťahy, STA, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Vlastníctvo bytu je ohraničené:

 • vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubne;
 •  hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

 

Byt číslo 17 sa nachádza na 5.poschodí (6.NP) - najvyššom, v rožnej sekcii bytového domu. Podlahová plocha bytu je 38,40m², orientácia miestností je SZ/JZ. Pivnica prislúchajúca k bytu je situovaná na prízemí (1.NP). K bytu patrí balkón o ploche 12,48m², orientovaný na SZ. Podľa informácií správcu byty v danom bytovom dome majú bytové jadro murované (upravený koeficient pri položke 34 na úroveň 2,50), v položke 35 zohľadňujem osadenie plastových okien, prístrešku nad balkónom a protipožiarne vchodové dvere (2,50). Ostatné z dôvodu nesprístupnenia bytu hodnotím ako štandard (1,00).

 

Podlahová plocha (podľa informácií správcu)

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Byt                                                                                                   38,40

38,40

Výmera bytu bez pivnice

38,40

Pivnica                                                                                               1,56

1,56

Vypočítaná podlahová plocha

39,96

Balkón                                                                                             12,48

12,48

 

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, Bratislava, IČO 31318916,podľa V 3821/2007 zo dňa 6.7.2007 na nehn. byt č.17/VI o.č.10 v 1/1 a spoluvl. podiel 39960/901930 na spol. čast. a zariad. domu a pozemku - 1880/2007 V 4651/2007 - 2691/2007
 • Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v zmysle ust.§ 15 zák.č. 182/1993 Z.z. k bytu č.17/VI., o.č.10 v celosti a k spoluvl. podielu 39960/901930 na spol. častiach, zariad. domu a pozemku, podľa Z 6456/12-3472/12

Iné údaje:

Bez zápisu

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

44/2016

Ing. Jarmila Lešová

16.06.2016

63 500 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

63 500 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 11400616.

2. V hotovosti v mieste konania dražby.

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu Dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk