Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu (garsónky) s loggiou v Bratislave - Petržalke, ul. Námestie Hraničiarov (DD zn. 11101816) - Dátum a čas konania: 30.09.2016 o 12:00 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Námestie Hraničiarov
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 54 900,00 € (1 653 917,40 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 28 m2
Poschodie 5
Celkový počet poschodí 12
Deň a čas konania dražby 30.09.2016 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 29.08.2016 o 12:00 hod.
Druhý termín obhliadky 28.09.2016 o 12:00 hod.
Znalecký posudok 54900 €
Najnižšie podanie 54900 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 €
garáž/park. miesto Nie 

 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 11101816

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

 

na deň 30.09.2016 o 12:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Námestie hraničiarov č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, PSČ  851 03 Bratislava, súp. č. 1613, postavanom na parcelách č. 101, 102, 103, 104, 105 a 106, katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava - m.č. Petržalka, okres Bratislava V, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, so sídlom: Budatínska 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00 169 765, DIČ: 2020794248, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 28/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2538 ako:

 

Ø   byt č. 52 na 5.p., vchod: Námestie hraničiarov 5, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 1613, postavaného na parcelách č. 101, 102, 103, 104, 105 a 106, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Nám. hraničiarov 1, 3, 5, 7, 9, 11, v celosti,

Ø   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 251/100000.

 

Predmet dražby je vo  výlučnom vlastníctve: Ing. František Zamieška, dátum narodenia 08.05.1964, trvale bytom Námestie Hraničiarov 1613/5, Bratislava - Petržalka, PSČ 851 03, SR - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Spoluvlastnícky podiel k pozemkom, na ktorých leží stavba s.č. 1613 nie je predmetom dražby nakoľko nie je vo vlastníctve záložcu.

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

29.08.2016 o 12:00 hod.

28.09.2016 o 12:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Petržalka, pred bytovým domom s.č. 1613, vchod Námestie Hraničiarov 5, Bratislava. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, e-mail: drazby@creditors.sk alebo tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 1613 bol postavený v roku 1978 v rámci komplexnej panelovej bytovej výstavby so stavebným označením BA-NKS P1.15p na Nám. hraničiarov v Bratislave - Petržalke, miestna časť Háje. Má jedno podzemné a 13 nadzemných podlaží a dva centrálne vchody (Nám. hraničiarov 1,3,5 a Nám. hraničiarov 7,9,11). Každý vchod má tri schodištia, ktoré sú navzájom komunikačne prepojené spoločnou chodbou na 1.,6.a 11.poschodí (2., 7.a 12.NP). S využitím osadenia domu na umelom terénnom stupni, s čiastočným zapustením podlažia do terénu boli vytvorené podmienky pre vybudovanie terasy nad suterénom z juhozápadnej strany domu. Suterén je priamo prístupný ako z vnútorných priestorov domu (nachádza sa tu výmeníková stanica/OST a práčovne, žehliarne a sušiarne, ktoré neslúžia svojmu účelu), tak aj z priľahlej komunikácie (do podzemnej garáže pod terasou, ktorá je samostatným objektom a nepatrí k bytovému domu). Z terasy na prízemí (1.NP) sú centrálne vchody do domu a do nebytových priestorov, využívaných pre obchod a služby občanom (Jedáleň u Hraničiarov, solárium, kozmetika a kaderníctvo, pedikúra, lahôdky). Na 1.-12. poschodí (2.-13.NP) sa nachádzajú byty, po tri na každom v každom schodišti. Pivnice prislúchajúce k bytom sú situované na 1.,6.a11.poschodí (2.,7.a12.NP). Celkovo je v jednom vchode 108 bytov.

Bytový dom je napojený na všetky IS: voda, elektrina, plyn, kanalizácia + KTV, internet, optika, telefón. Prístup k nemu je po spevnenej obecnej komunikácii.

 

Technické riešenie

Ø  Základy - ŽB pilóty, pásy a pätky;

Ø  Zvislé konštrukcie - montované z dielcov betónových plošných (panely)+zateplenie štítovej steny (JV strana) a steny nad terasou (JZ strana) extrudovaným polystyrénom/nobasilom;

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, na prízemí (1.NP) znížený z hliníkových segmentov;

Ø  Schodisko - dvojramenné ŽB, nášľapná vrstva: liate terazzo, zábradlie: kov;

Ø  Zastrešenie bez krytiny -  zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - fatrafólia;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - v úrovni 1.NP: kabrince 6*25cm+keramický obklad 10*10cm, ostatné nadzemné podlažia: omietky na báze umelých látok (JV a JZ strana)+pohľadový betón s nástrekom (SV strana);

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 140cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch: kovové plné/s presklením v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované hliník+sklo+odomykanie na magnetický čip;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - suterén/1.PP: cementový poter, prízemie/1.NP: terazzo dlažba 30*30cm, ostatné: chodby, podesty a medzipodesty: PVC;

Ø  Vykurovanie - centrálne teplovodné;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťah - 1x osobný, 1x nákladný;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, optický kábel), káblová TV.

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

-      termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;

-      zateplenie strechy fatrafóliou;

-      v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky na báze umelých látok (z JV a JZ strany);

-      odstránenie kopilitov na schodisku, domurovanie a osadenie plastových okien;

-      výmena vstupných dverí + magnetický čip;

-      modernizácia výťahov;

-      výmena zvislých odpadov (kanalizácie).

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 251/100000).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vzduchotechnické zariadenia a vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Vlastníctvo bytu je ohraničené:

 • vstupnými dverami do bytu vrátane zárubne;
 • prívodmi teplej a studenej vody od hlavných uzatváracích ventilov pre byt, kanalizáciou po zaústenie do zvislého odpadového potrubia, ústredného kúrenia od radiátorových ventilov a elektrickými ističmi pre byt.

 

Byt číslo 52 sa nachádza na 5.poschodí (6.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti (izba) a z príslušenstva (hala s kuchynským kútom, WC, kúpeľňa). Izba je orientovaná na severovýchod. Pivnica prislúchajúca k bytu je situovaná na chodbe na 6.poschodí (7.NP). Z izby je východ na loggiu. Z dôvodu nesprístupnenia bytu vlastníkom hodnotím jeho vybavenie ako štandard.

 

Podlahová plocha

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Hala + kuchynský kút                                                                      5,32

5,32

WC                                                                                                     1,50

1,50

Kúpeľňa                                                                                             3,01

3,01

Izba                                                                                                  16,70

16,70

Výmera bytu bez pivnice

26,53

Pivnica                                                                                               1,67

1,67

Vypočítaná podlahová plocha

28,20

Loggia                                                                                                4,86

4,86

 

 

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pob. Bratislava na byt č. 52, 5.p., Nám. Hraničiarov 5, podľa exekučného príkazu č.EX 1243/12 zo dňa 30.7.2014 (súdny exekútor Mgr. Ján Makita), P-2668/14
 • Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech záložného veriteľa - Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Námestie hraničiarov č. 1,3,5,7,9,11, na byt č. 52 na 5.p., vchod Námestie hraničiarov 5, formou dobrovoľnej dražby, P-1880/16

 

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech vlastníkov byt. v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.
 • Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, (IČO: 30 807 484) na byt číslo 52 na 5.p., vchod Nám. hraničiarov 5, podľa exekučného príkazu č. Ex 2677/13 zo dňa 27.02.2014 (súdna exekútorka Mgr. Anna Michnicová), Z-4086/14
 • Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, IČO: 30807484 na byt č. 52/5.p., Nám. hraničiarov 5 podľa exekučného príkazu EX 127/14 zo dňa 16.04.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-9190/14
 • Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, (IČO 30807484) na byt č. 52 na 5.p., vchod Nám. hraničiarov 5, podľa exekučného príkazu č. Ex 392/14 zo dňa 09.06.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-11898/14
 • Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, (IČO 30807484) na byt č. 52 na 5.p., vchod Nám. hraničiarov 5, podľa exekučného príkazu č. Ex 879/14 zo dňa 20.08.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-16988/14
 • Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, (IČO 30 807 484) na byt číslo 52 na 5.p., vchod Nám. hraničiarov 5, podľa exekučného príkazu č. Ex 881/15 zo dňa 23.06.2015 (súdna exekútorka Mgr. Anna Michnicová), Z-12695/15.
 • Exekučné záložné právo v prospech Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava (IČO 30807484) na byt č. 52 na 5.p., vchod Nám. hraničiarov 5, podľa exekučného príkazu č. Ex 1908/15 zo dňa 10.11.2015 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-21981/15.
 • Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, na byt č. 52 na 5.p., vchod Nám. hraničiarov 5, podľa exekučného príkazu č. EX - 2249/13 zo dňa 26.11.2015 (súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková), Z-23366/15.
 • Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, na byt číslo 52 na 5.p., vchod Nám. hraničiarov 5, podľa exekučného príkazu č. EX - 3512/14 zo dňa 26.11.2015 (súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková), Z-23366/15.
 • Exekučné záložné právo v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 359377874, na byt č. 52, 5.p., Nám. hraničiarov 5, podľa exekučného príkazu č. EX - 2221/15 zo dňa 7.12.2015 (súdny exekútor JUDr. Hana Cibulková), Z-23902/15.

 

Iné údaje:

 • Právo stavby na parc.č.106,105,104,103,102,101 podľa §23, ods.5 zákona č.182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

51/2016

Ing. Jarmila Lešová

28.07.2016

54 900 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

54 900 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 11101816.

2. V hotovosti v mieste konania dražby (od 30 min. pred otvorením dražby do  jej otvorenia).

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk