Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s dvoma loggiami v Bratislave - Karlovej Vsi, ul. Hlaváčikova (DD zn. 40200116) - Dátum a čas konania: 02.11.2016 o 13:00 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Karlova Ves, Hlaváčikova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 95 000,00 € (2 861 970,00 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 62 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 3
Celkový počet poschodí 6
Deň a čas konania dražby 02.11.2016 o 13:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 18.10.2016 o 09:15 hod.
Druhý termín obhliadky 21.10.2016 o 09:15 hod.
Znalecký posudok 95000 €
Najnižšie podanie 95000 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 40200116

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

 

na deň 02.11.2016 o 13:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B, ako vlastník predmetu dražby

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Karlova Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Karlova Ves na LV č. 3218 ako:

 

Ø  byt č. 33 na 4.p., vchod: Hlaváčikova 24, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 3106, postavaného na parcele č. 3651/32, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Hlaváčikova 24,26,28,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6286 / 564647.

 

Predmet dražby je vo  výlučnom vlastníctve: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom leží stavba s.č. 3106 nie je predmetom dražby nakoľko nie je vo vlastníctve navrhovateľa dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

18.10.2016 o 09:15 hod.

21.10.2016 o 09:15 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, pred bytovým domom s.č. 3106, vchod Hlaváčikova 24. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, e-mail: drazby@creditors.sk alebo tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 3106, postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1994, sa nachádza na Hlaváčikovej ulici v Bratislave - Karlovej Vsi, ostatná časť Dlhé Diely. Dom je sedempodlažný a pozostáva z troch vchodov (Hlaváčikova 24,26,28), každý s dvoma schodiskami. Situovaný je vo svažitom teréne. Pri pohľade zo severovýchodu vidno šesť nadzemných a jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie, pri pohľade z juhozápadnej strany je nadzemných podlaží sedem. Hlavné vchody do domu sú z juhozápadnej strany.

Ohodnocovaný byt je vo vchode Hlaváčikova 24, prístupný zo schodiska vpravo. Na prízemí (1.NP) je zádverie, spoločná chodba, kočikáreň/miestnosť pre bicykle, sušiareň a žehliareň (neslúžia svojmu účelu) a pivnice prislúchajúce k bytom. Na medzipodeste  prízemie-1.poschodie (1.-2.NP) je zadný východ z domu na dvor. Na 1.-6.poschodí (2.-7.NP) sú byty, po dva na každom. Celkom je v pravom schodisku 12 a v ľavom taktiež 12 bytov, teda vo vchode je spolu 24 bytov.   

Bytový dom je napojený na všetky IS: voda, elektrina, plyn, kanalizácia + KTV, internet, optika, telefón. Prístup k nemu je po spevnenej obecnej komunikácii.

 

Technické riešenie

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných (panely);

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, na 1.NP (zádverie a spoločná chodba) strop znížený: hliníkové segmenty v kovových rámoch;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie extrudovaným polystyrénom+omietky z materiálov na báze umelých látok, sokel: marmolit;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - hladké VC omietky+olejový náter, keramický obklad+VC omietky v zádverí a spoločnej chodbe na prízemí (1.NP);

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné: hliník s presklením+odomykanie na čip, vnútorné na zádveriach: hliníkové s presklením;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - 1.NP: keramická dlažba 10*10cm (zádverie, spoločná chodba)+betónová mazanina (kočikáreň/miestnosť pre bicykle, práčovňa, sušiareň), ostatné nadzemné podlažia: PVC;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - 1x osobný (pre každé schodisko);

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová TV, internet, optika).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla na jednotlivé vykurovacie telesá v  bytoch;
 • zateplenie strechy+nová strešná krytina (fatrafólia);
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
 • nové plastové okná;
 • výmena vstupných dverí (predné aj zadné) vrátane elektromagnetického čipu a dverí na zádveriach za hliníkové s presklením.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 6286/564647).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø  základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, spoločné prízemné priestory. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva,  je ohraničené:

Ø  vstupnými dverami do bytu, vrátane zárubní;

Ø  hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu v byte  a hlavnou elektrickou poistkou pre byt.

 

Byt číslo 33 sa nachádza na 3.poschodí (4.NP), v krajnej sekcii domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, 2x spálňa) a z príslušenstva (kuchyňa, kúpeľňa, WC, hala). Latková pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je umiestnená na prízemí (1.NP). Miestnosti bytu sú orientované na juhozápad (obývacia izba, spálňa) a severovýchod (kuchyňa, spálňa). K bytu prináležia aj 2 loggie: z kuchyne o výmere 2,61m² a z obývacej izby o výmere 5,35m². Byt má rekonštruované bytové jadro a kuchyňu, inak je v pôvodnom stave.

 

Popis miestností bytu a ich vybavenie

 • Obývacia izba - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladká VC omietka, okno a dvere na loggiu: pôvodné drevené zdvojené+interiérové žalúzie, radiátor: oceľový doskový+merač spotreby tepla, dvere:  hladké s presklením do oceľovej zárubne;
 • Loggia - podlaha: keramická dlažba 30*30cm;
 • Spálňa na JZ - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladká VC omietka, okno: pôvodné drevené zdvojené+interiérové žalúzie, radiátor: oceľový doskový+merač spotreby tepla, dvere:  plné hladké do oceľovej zárubne;
 • Spálňa na SV - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladká VC omietka, okno: pôvodné drevené zdvojené+interiérové žalúzie, radiátor: oceľový doskový+merač spotreby tepla, dvere: plné hladké do oceľovej zárubne;
 • Kuchyňa - podlaha: keramická dlažba 20*20cm, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladká VC omietka+keramický obklad 25*20cm nad pracovnou doskou kuchynskej linky a pri sporáku, okno a dvere na loggiu: pôvodné drevené zdvojené+interiérové žalúzie, radiátor: liatinový článkový+merač spotreby tepla, dvere:  hladké s presklením do oceľovej zárubne, kuchynská linka z materiálov na báze dreva, vybavenie: drez nerezový+nerezová páková batéria, kombinovaný sporák plyn+elektrina, odsávač pár, potravinová skriňa;
 • Loggia - podlaha: keramická dlažba 30*30cm;
 • Kúpeľňa - murovaná, podlaha: PVC,  strop: ŽB s rovným podhľadom,  steny: keramický obklad 15*15cm do v.150cm, dvere: plné hladké do oceľovej zárubne, lokálne odvetranie, vybavenie: plastová vaňa+nerezová páková batéria so sprchou, umývadlo keramické+nerezová páková batéria;
 • WC - murované, podlaha: keramická dlažba 20*20cm,  strop: ŽB s rovným podhľadom,  steny: hladké s VC omietkou, dvere: plné hladké do oceľovej zárubne, lokálne odvetranie, vybavenie: WC kombi, merače spotreby SV, TÚV a plynu v inštalačnej šachte za WC;
 • Hala - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladká VC omietka, vchodové dvere protipožiarne plné do oceľovej zárubne, vybavenie: pôvodná šatníková skriňa, ističe elektriny pre byt.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. IČO 00 682 420 v zmysle zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 27.8.2001

 

Iné údaje:

 • Právo vstupu, prechodu a právo stavby na parc.č.3651/32 podľa zákona č.151/95 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.182/93 Zb.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

57/2016

Ing. Jarmila Lešová

15.09.2016

95 000 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

95 000 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 40200116.

2. V hotovosti v mieste konania dražby (od 30 min. pred otvorením dražby do  jej otvorenia).

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk