Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, ul. Štefana Králika (DD zn. 40200316) - Dátum a čas konania: 02.11.2016 o 13:30 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Devínska Nová Ves, Štefana Králika
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 77 700,00 € (2 340 790,20 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 50 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 7
Celkový počet poschodí 8
Deň a čas konania dražby 02.11.2016 o 13:30 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 18.10.2016 o 10:45 hod.
Druhý termín obhliadky 21.10.2016 o 10:30 hod.
Znalecký posudok 77700 €
Najnižšie podanie 77700 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 5000 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 40200316

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 02.11.2016 o 13:30 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B, ako vlastník predmetu dražby

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves na LV č. 3134 ako:

 

Ø  byt č. 73 na 7.p., vchod: Š. Králika 14, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 6174, postavaného na parcelách č. 2878/9 a 2878/10, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Štefana Králika 14, 16,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5006 / 369577.               

 

Predmet dražby je vo  výlučnom vlastníctve: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Spoluvlastnícky podiel k pozemkom, na ktorých leží stavba s.č. 6174 nie je predmetom dražby nakoľko nie je vo vlastníctve navrhovateľa dražby.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

18.10.2016 o 10:45 hod.

21.10.2016 o 10:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves, pred bytovým domom s.č. 6174, vchod Š. Králika 14. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, e-mail: drazby@creditors.sk alebo tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 6174, postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1988, sa nachádza na ulici Š.Králika v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. Dom je deväťpodlažný a pozostáva z dvoch vchodov (Š.Králika 14,16). Vchod 14 má jedno schodisko, vchod 16 má schodiská dve. Situovaný je v mierne svažitom teréne. Hlavné vchody do domu sú z východnej strany, zadné vchody zo západnej strany.

Ohodnocovaný byt je vo vchode Š. Králika 14. Na prízemí (1.NP) je zádverie, vstupná hala, spoločná chodba, kočikáreň, sušiareň, miestnosť pre údržbu bytového fondu, miestnosť pre upratovačku, pivnice prislúchajúce k bytom a mopedáreň, prístupná z verejnej komunikácie (zo západnej strany domu). Na 1.-8.poschodí (2.-9.NP) sú byty, po štyri na každom. Celkom je vo vchode 32 bytov.   

Bytový dom je napojený na všetky IS: voda, elektrina, plyn, kanalizácia + KTV, internet, optika, telefón. Prístup k nemu je po spevnenej obecnej komunikácii.

 

Technické riešenie

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných (panely);

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, na 1.NP: zádverie z východnej strany-strop znížený: sadrokartónové kazety, zádverie zo západnej strany a vstupná hala-strop znížený: hliníkové segmenty v kovových rámoch;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie extrudovaným polystyrénom+omietky z materiálov na báze umelých látok, sokel: marmolit;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - 1.NP: olejový náter+keramické obklady+VC omietky, ostatné podlažia: hladké VC omietky+olejový náter;

Ø  Dvere - vstupné z východnej strany: hliník s presklením+odomykanie na čip, vstupné zo západnej strany: pôvodné kovové s presklením, vnútorné na zádveriach: pôvodné kovové s presklením, vnútorné v spoločných priestoroch: plné hladké do oceľovej zárubne;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - 1.NP: keramická dlažba 30*30cm (zádverie z východnej strany), 10*10cm (zádverie zo západnej strany, vstupná hala, spoločné chodby), betónová mazanina (ostatné priestory), ostatné nadzemné podlažia: PVC;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - 1x osobný (pre každé schodisko);

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová TV, internet, optika).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • zateplenie strechy+nová strešná krytina (fatrafólia);
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
 • nové plastové okná;
 • výmena vstupných dverí (predné) vrátane elektromagnetického čipu.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 5006/369577).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø  základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, spoločné prízemné priestory. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva,  je ohraničené:

Ø  vstupnými dverami do bytu, vrátane zárubní;

Ø  hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu v byte  a hlavnou elektrickou poistkou pre byt.

 

Byt číslo 73 sa nachádza na 7.poschodí (8.NP) v krajnej/rožnej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností (obývacia izba, spálňa) a z príslušenstva (chodba, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC). Miestnosti bytu sú orientované na západ. Pivnica prislúchajúca k bytu je situovaná na prízemí (1.NP). Z kuchyne je východ na loggiu, ktorá je presklená. Z dôvodu nesprístupnenia bytu nájomcom uvažujem jeho vybavenie ako štandard (v zmysle 1.7.13.).

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. IČO 00 682 420 v zmysle zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 27.8.2001 (okrem bytu č. 53/5.p - Z-1440/13)

Iné údaje:

 • Právo stavby, vstupu a prechodu podľa zák.č.151/95 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zák.č.182/93 Z.z. na parc.č. 2878/10,2878/9

 

Ostatné práva k predmetu dražby:

Výpoveď z nájmu bytu užívateľovi predmetu dražby bola daná dňa 23.03.2004, výpovedná lehota užívateľovi uplynula dňom 31.07.2004. Rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV č.k. 6C/183/05 zo dňa 03.04.2007, právoplatný dňa 29.05.2007, bola užívateľovi predmetu dražby Jana Hégelyová uložená povinnosť vypratať predmet dražby do 15 dní po tom, čo jej bude zabezpečené náhradné ubytovanie.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

60/2016

Ing. Jarmila Lešová

17.09.2016

77 700 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

77 700 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

5 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 40200316.

2. V hotovosti v mieste konania dražby (od 30 min. pred otvorením dražby do  jej otvorenia).

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk