Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba garsónky s loggiou v Bratislave - Dúbravke, ul. M. Schneidera Trnavského (DD zn. 40200416) - Dátum a čas konania: 23.03.2017 o 12:20 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Dúbravka, M. Schneidera Trnavského
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 35 500,00 € (1 069 473,00 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb Garsónka
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 23 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 9
Celkový počet poschodí 14
Deň a čas konania dražby 23.03.2017 o 12:20 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 02.03.2017 o 10:45 hod.
Druhý termín obhliadky 06.03.2017 o 10:45 hod.
Znalecký posudok 35500 €
Najnižšie podanie 35500 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 10000 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 40200416

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 23.03.2017 o 12:20 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B, ako vlastník predmetu dražby

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Dúbravka, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Dúbravka na LV č. 3338 ako:

 

Ø   byt č. 92 na 10.p., vchod: Sch. Trnavského 22, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 1998, postavaného na parcele č. 3018, druh stavby: bytový dom, popis stavby: M. Schneidera Trnavského 22,

Ø   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2334 / 569022.             

 

Predmet dražby je vo  výlučnom vlastníctve: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom leží stavba s.č. 1998 nie je predmetom dražby nakoľko nie je vo vlastníctve navrhovateľa dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

02.03.2017 o 10:45 hod.

06.03.2017 o 10:45 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Dúbravka, pred bytovým domom s.č. 1998, vchod M. Schneidera Trnavského 22. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, e-mail: drazby@creditors.sk alebo tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 1998 bol postavený v roku 1973 v rámci panelovej bytovej výstavby na ulici M.Schneidra Trnavského v Bratislave - Dúbravke. Situovaný je v mierne svažitom teréne, má jeden vchod, jedno podzemné a 15 nadzemných podlaží.

V suteréne (1.PP) sa nachádzajú pivnice prislúchajúce k bytom, kočikáreň/miestnosť pre bicykle, práčovňa, sušiareň a mangľovňa, na prízemí (1.NP) sú 2 vchody do domu (z južnej strany), dve zádveria a spoločná chodba a na ostatných podlažiach (2.-15.NP) sú byty, po šesť na každom.  Celkovo je v dome 90 bytov, každý s predsunutou loggiou (buď na východnej alebo západnej strane domu). V strede domu je schodisko, ktoré má z jednej strany osobný a z druhej nákladný výťah.

Bytový dom je napojený na všetky IS - vodu, plyn, kanalizáciu, elektrinu, ako aj na káblovú TV, internet, optiku, telefón. Prístupný je po verejnej komunikácii.

 

Technické riešenie

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných (panely);

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky z materiálov na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - 1.NP: olejový náter po strop, ostatné NP:  hladké VC omietky;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné/s presklením  v oceľových zárubniach, vstupné: plastové s presklením+odomykanie na kľúč;

Ø  Okná - pôvodné;

Ø  Povrchy podláh - 1.PP: betónová mazanina, 1.NP: terazzo dlažba 30*30cm, ostatné nadzemné podlažia: terazzo dlažba 20*20cm (podesty a medzipodesty), PVC (chodby);

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, samostatné meranie spotreby vody pre jednotlivé byty;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - 1x osobný, 1x nákladný;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová TV, internet, optika), požiarne hydranty, oceľová mreža pri vstupe do 1.PP.

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla na jednotlivé vykurovacie telesá v  bytoch;
 • zateplenie strechy+nová strešná krytina (fatrafólia);
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky na báze umelých látok;
 • nové vstupné dvere: plast s presklením;
 • výmena zvislých rozvodov TÚV a SV.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 2334/569022).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä:

 • základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
  Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä:
 • výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
  Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia, je ohraničené:

Ø  vstupnými dverami do bytu, vrátane zárubní;

Ø  hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

 

Byt číslo 92 sa nachádza na 9.poschodí (10.NP).  Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti (izba) a z príslušenstva (kuchyňa, WC+kúpeľňa, predsieň). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je umiestnená v suteréne (1.PP). Izba je orientovaná na východ. Byt disponuje predsunutou loggiou, prístupnou z tejto izby.

 

Popis miestností bytu a ich vybavenie

 • Izba - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladká VC omietka, okno a dvere na loggiu: pôvodné drevené zdvojené, radiátor: liatinový rebrový, dvere: hladké s presklením do oceľovej zárubne;
 • Loggia - podlaha: keramická dlažba 15*15cm;
 • Kuchyňa - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladká VC omietka, kuchynská linka: pôvodná, umakart, vybavenie: plynový varič dvojhorákový, drez pôvodný smalt+klasická batéria, merače spotreby SV, TÚV a plynu v inštalačnej šachte;
 • Kúpeľňa + WC - murovaná, podlaha: keramická dlažba 10*10cm, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: keramický obklad 15*15cm do v.150cm+hladká VC omietka, dvere: plné hladké do oceľovej zárubne, lokálne odvetranie, vybavenie: vaňa pôvodná smalt+klasická batéria so sprchou, umývadlo keramické+2x výtoková batéria, WC kombi;
 • Predsieň - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladká VC omietka, vchodové dvere: plné hladké do oceľovej zárubne, vybavenie: ističe elektriny pre byt, domový vrátnik;
 • Pivnica - latková.

 

Podlahová plocha

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň                                                                                     1,24*1,12

1,39

Kúpeľňa + WC                                                                            1,50*1,60

2,40

Kuchyňa                                                                                    1,45*1,31

1,90

Izba                                                                          4,60*3,30+2,85*0,31

16,06

Výmera bytu bez pivnice

21,75

Pivnica                                                                                               1,55

1,55

Vypočítaná podlahová plocha

23,30

Loggia   4,90*1,60

7,84

 

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z.,na byt č. 92,10p.,vchod Sch. Trnavského 22,Z-19640/14

Iné údaje:

Právo vstupu, prechodu a stavby na par.č.3018 podľa zák.č.151/95 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 182/93 Z.z.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

04/2017

Ing. Jarmila Lešová

31.01.2017

35 500 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

35 500 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 40200416.

2. V hotovosti v mieste konania dražby (od 30 min. pred otvorením dražby do jej otvorenia).

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk