Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba garsónky v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, ul. Hradištná (DD zn. 40200516) - Dátum a čas konania: 23.03.2017 o 12:00 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Devínska Nová Ves, Hradištná
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 45 900,00 € (1 382 783,40 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb Garsónka
balkón/loggia Nie
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 28 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 3
Celkový počet poschodí 3
Deň a čas konania dražby 23.03.2017 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 02.03.2017 o 09:30 hod.
Druhý termín obhliadky 06.03.2017 o 09:30 hod.
Znalecký posudok 45900 €
Najnižšie podanie 45900 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 10000 € 

OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 40200516

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 23.03.2017 o 12:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B, ako vlastník predmetu dražby

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves na LV č. 3413 ako:

 

Ø   byt č. 31 na 4.p., vchod: Hradištná 35, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 5295, postavaného na parcele č. 36/1, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Hradištná 31,33,35,

Ø   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2881 / 171334.             

 

Predmet dražby je vo  výlučnom vlastníctve: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom leží stavba s.č. 5295 nie je predmetom dražby nakoľko nie je vo vlastníctve navrhovateľa dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

02.03.2017 o 09:30 hod.

06.03.2017 o 09:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves, pred bytovým domom s.č. 5295, vchod Hradištná 35. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, e-mail: drazby@creditors.sk alebo tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 5295, postavenom v rámci komplexnej bytovej výstavby na Hradištnej ulici v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. Bytový dom má tri samostatné vchody (Hradištná 31,33,35), jedno čiastočne zapustené podzemné a štyri nadzemné podlažia. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice prislúchajúce k bytom, práčovne, sušiarne a kočikárne, na medzipodlaží suterén-prízemie (1.PP-1.NP) sú hlavné vchody do domu zo severovýchodnej strany a na ostatných podlažiach (prízemie-3.p./1.-4.NP) sú byty, po tri vo vchodoch 31 a 35 a po dva vo vchode 33. Celkovo je v bytovom dome 32 bytov.

Bytový dom je napojený na všetky IS - vodu, plyn, kanalizáciu, elektrinu, ako aj na káblovú TV, internet, optiku, telefón. Prístupný je po verejnej komunikácii.

 

Technické riešenie

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé konštrukcie - murované z tehál (obvodové murivo hr. 300mm, nosné murivo hr. 200mm), deliace konštrukcie murované z tehál hr. 100mm;

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - brizolit;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - 1.PP: VC omietky, ostatné NP:  hladké VC omietky+olejový náter do v.135cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné do oceľových zárubní+plastové dvojkrídlové s presklením, vstupné: plastové s presklením;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - 1.PP: betónová mazanina, ostatné nadzemné podlažia: keramická dlažba 30*30cm;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, samostatné meranie spotreby vody pre jednotlivé byty;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - nie;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová TV, internet, optika).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla na jednotlivé vykurovacie telesá v  bytoch;
 • zateplenie strechy+nová strešná krytina (fatrafólia);
 • nové vstupné dvere: plast s presklením;
 • výmena okien v 1.PP za plastové;
 • výmena stúpačiek (SV, TÚV, plyn, kanalizácia) - iba vo veľkých bytoch;
 • výmena ležatých rozvodov (SV, TÚV, plyn).

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 2881/171334).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 • základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
  Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie aslúžia výlučne tomuto domu, ato aj vprípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva,  je ohraničené:

Ø  vstupnými dverami do bytu, vrátane zárubní;

Ø  hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu v byte  a hlavnou elektrickou poistkou pre byt.

 

Byt číslo 31 sa nachádza na 3.poschodí (4.NP) v krajnej/rožnej sekcii domu, vchod Hradištná 35. Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti (izba) a z príslušenstva (kuchynský kút, šatník, kúpeľňa s WC, predsieň). Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod (kuchynský kút) a severozápad (izba). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je situovaná v suteréne (1.PP).

Z dôvodu nesprístupnenia bytu hodnotím iba viditeľné časti (okná: pôvodné, drevené zdvojené, vchodové dvere: protipožiarne do oceľovej zárubne), ostatné vybavenie uvažujem ako štandard (v zmysle 1.7.13.).

 

Podlahová plocha

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň                                                                                             3,66

3,66

Šatník                                                                                                1,32

1,32

Kúpeľňa+WC                                                                                      1,93

1,93

Izba                                                                                                  14,40

14,40

Kuchyňa                                                                                            3,75

3,75

Výmera bytu bez pivnice

25,06

Pivnica                                                                                               3,75

3,75

Vypočítaná podlahová plocha

28,81

 

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

----

Iné údaje:

Právo vstupu, právo prechodu a právo stavby na parc.č.36/1 v zmysle § 23 ods.5 zák.č.182/1993 Z.z. v znení zák.č. 151/1995 Z.z.

Úprava poschodí na podlažia - Vz 608/05

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

05/2017

Ing. Jarmila Lešová

03.02.2017

45 900 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

45 900 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 40200516.

2. V hotovosti v mieste konania dražby (od 30 min. pred otvorením dražby do jej otvorenia).

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk