Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 2 izb. bytu v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, ul. M. Marečka (DD zn. 40200616) - Dátum a čas konania: 23.03.2017 o 12:45 hod.

Aktualizované: 5.6.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Devínska Nová Ves, M. Marečka
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 84 600,00 € (2 548 659,60 Sk) - vyvolávacia cena určená znal. posudkom

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 48 m2
garáž/park. miesto Nie
Poschodie 7
Celkový počet poschodí 8
Deň a čas konania dražby 23.03.2017 o 12:45 hod.
Miesto konania dražby Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 02.03.2017 o 10:00 hod.
Druhý termín obhliadky 06.03.2017 o 10:00 hod.
Znalecký posudok 84600 €
Najnižšie podanie 84600 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 10000 € 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 40200616

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 23.03.2017 o 12:45 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B, ako vlastník predmetu dražby

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves na LV č. 3438 ako:

 

Ø   byt č. 76 na 8.p., vchod: M. Marečka 7, ktorý sa nachádza v bytovom dome súp.č. 6105, postavaného na parcele č. 2565/32, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Milana Marečka 7,

Ø   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 4875 / 256544.             

 

Predmet dražby je vo  výlučnom vlastníctve: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom leží stavba s.č. 6105 nie je predmetom dražby nakoľko nie je vo vlastníctve navrhovateľa dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

02.03.2017 o 10:00 hod.

06.03.2017 o 10:00 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Devínska Nová Ves, pred bytovým domom s.č. 6105, vchod M. Marečka 7. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, e-mail: drazby@creditors.sk alebo tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným číslom 6105 bol postavený v roku 1988 v rámci panelovej bytovej výstavby na ulici Milana Marečka v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. Situovaný je v rovinatom teréne, má deväť nadzemných podlaží a jeden vchod (Milana Marečka 7) so schodiskom. Na prízemí (1.NP) je okrem hlavného vchodu z východnej a zadného zo západnej strany zádverie, vstupná hala, hobby miestnosť, sušiareň, pivnice prislúchajúce k bytom, spoločné chodby a z exteriéru prístupná odovzdávacia stanica tepla. Na 1.-8.poschodí (2.NP-9.NP) sú byty, po 3 na každom. Celkovo je vo vchode 24 bytov.

Bytový dom je napojený na všetky IS - vodu, plyn, kanalizáciu, elektrinu, ako aj na káblovú TV, internet, optiku, telefón. Prístupný je po verejnej komunikácii.

 

Technické riešenie

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé konštrukcie - obvodový plášť aj deliace konštrukcie  montované z dielcov betónových plošných (panely);

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom, na 1.NP (zádverie a vstupná hala) strop znížený: hliníkové segmenty v kovových rámoch;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - zateplenie extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky z materiálov na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - 1.NP: keramický obklad 20*10cm po strop,  ostatné podlažia: olejový náter do v.200cm+hladké VC omietky;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné do oceľových zárubní a oceľové s presklením, vstupné: oceľové s presklením+odomykanie na magnetický čip;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - 1.NP: betónová mazanina (sušiareň, hobby, pivnice), keramická dlažba 30*30cm (zádverie, vstupná hala), ostatné nadzemné podlažia: PVC;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby vody samostatné pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - 1x osobný;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová TV, internet, optika), prekrytie vstupu do domu strieškou (lexan).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla na jednotlivé vykurovacie telesá v  bytoch;
 • zateplenie strechy+nová strešná krytina (fatrafólia);
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky na báze umelých látok;
 • výmena okien v spoločných priestoroch domu za plastové.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 4875/256544).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø  základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø  výťah, hobby miestnosť, sušiareň, STA, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, spoločné prízemné priestory. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva,  je ohraničené:

Ø  vstupnými dverami do bytu, vrátane zárubní;

Ø  hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu v byte  a hlavnou elektrickou poistkou pre byt.

 

Byt číslo 76 sa nachádza na 7.poschodí (8.NP), v krajnej sekcii bytového domu.  Dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností (obývacia izba, izba) a z príslušenstva (kuchyňa, WC, kúpeľňa, chodba, predsieň). Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je umiestnená na prízemí (1.NP). Miestnosti bytu sú orientované na východ (obývacia izba, izba, kuchyňa). K bytu prináleží loggia, ktorá bola zlúčená s kuchyňou (zväčšenie priestoru kuchyne).

 

Popis miestností bytu a ich vybavenie

 • Obývacia izba - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladké s VC omietkou, okno: pôvodné drevené zdvojené+medziokenné žalúzie, radiátor: oceľový doskový+merač spotreby tepla, dvere: 1x plné hladké + 1x dvojkrídlové hladké s presklením - do oceľových zárubní;
 • Izba - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladké s VC omietkou, okno: pôvodné drevené zdvojené+medziokenné žalúzie, radiátor: oceľový doskový+merač spotreby tepla, dvere: hladké s presklením do oceľovej zárubne;
 • Kuchyňa+loggia (spojené) - podlaha: PVC, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: hladká VC omietka+keramický obklad 15*15cm nad pracovnou doskou kuchynskej linky, okno: drevené zdvojené, radiátor: liatinový rebrový+merač spotreby tepla, kuchynská linka pôvodná (umakart),  vybavenie: zabudovaná sklokeramická varná doska zn. GORENJE,  odsávač pár zn. MORA, drez nerezový+nerezová páková batéria;
 • WC - bytové jadro, podlaha: PVC,  dvere: plné, lokálne odvetranie, vybavenie: WC kombi, merače spotreby plynu, SV a TÚV v inštalačnej šachte za WC;
 • Kúpeľňa - bytové jadro, podlaha: PVC,  dvere: plné, lokálne odvetranie, vybavenie: oceľová vaňa+nerezová páková batéria so sprchou, umývadlo keramické+nerezová páková batéria;
 • Chodba+predsieň - podlaha: PVC, pri vchodových dverách keramická dlažba 30*30cm, strop: ŽB s rovným podhľadom, steny: pôvodná papierová tapeta, vybavenie: ističe elektriny pre byt, domový vrátnik.

 

Podlahová plocha

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň                                                                                             8,88

8,88

Izba                                                                                                    9,28

9,28

Obývacia izba                                                                                   16,71

16,71

Kuchyňa                                                                                            5,78

5,78

Kúpeľňa                                                                                             2,96

2,96

WC                                                                                                     1,00

1,00

Chodba                                                                                              2,40

2,40

Výmera bytu bez pivnice

47,01

Pivnica                                                                                               1,74

1,74

Vypočítaná podlahová plocha

48,75

Loggia                                                                                                3,47

3,47

 

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. IČO 00 682 420 v zmysle zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 27.8.2001 - Vz 278/04
 • Záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov M.Marečka 7, Bratislava na byt č.76, 8.p., vchod M.Marečka 7, podľa §15 ods.1 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa žiadosti zo dňa 05.03.2010, Z-3452/10

Iné údaje:

 • Právo vstupu, prechodu a právo stavby na parc.č. 2565/32 podľa § 23 ods.5 zák.č. 182/93 Z.z. v znení zák.č. 151/95 Z.z.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

06/2017

Ing. Jarmila Lešová

05.02.2017

84 600 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

84 600 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 40200616.

2. V hotovosti v mieste konania dražby (od 30 min. pred otvorením dražby do jej otvorenia).

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk