m: Mgr. Jozef Hargaš | t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.) | e: jozef.hargas@creditors.sk
Adresa: Mozartova 27, 811 02, Bratislava

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58 (DD zn. 12001216) - Dátum a čas konania: 30.05.2017 o 12:00 hod. - UPUSTENÉ!

Zverejnené: 24.5.2017
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - Podunajské Biskupice, Estónska
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 101 000,00 € (3 042 726,00 Sk)

Notice: Trying to get property of non-object in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\files\application\default\views\scripts\property\partial\attributes.phtml on line 10


Popis:

 

 OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 12001216

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

 

na deň 30.05.2017 o 12:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Miletičova 24, 821 08 Bratislava, miestnosť: zasadačka č. S07, suterén

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Estónska č. 52, 54, 56, 58, 60, Bratislava, PSČ 821 06, Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, súp. č. 5222, postavanom na parcelách č. 5402/1, 5402/2, 5403, 5404, 5405, katastrálne územie Podunajské Biskupice, v zastúpení: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o., so sídlom: Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO: 35 815 353, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24429/B, ako záložný veriteľ

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice na LV č. 4051 ako:

 

Ø  byt č. 3, na prízemí, vchod Estónska 58, v bytovom dome súp. č. 5222 postavaného na parcelách č. 5402/1, 5402/2, 5403, 5404, 5405, popis stavby: Estónska 52, 54, 56, 58, 60, druh stavby: Bytový dom,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6886 / 334737,

Ø  spoluvlastnícky podiel k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape parcelné číslo 5402/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2, parcelné číslo 5402/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, parcelné číslo 5403 zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2, parcelné číslo 5404 zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2 a parcelné číslo 5405 zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2. 

 

Predmet dražby je v podielovom spoluvlastníctve:

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

15.05.2017 o 12:30 hod.

16.05.2017 o 09:20 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Podunajské Biskupice, pred bytovým domom s.č. 5222, vchod Estónska 58. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, e-mail: drazby@creditors.sk alebo tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje:

Bytový dom so súpisným číslom 5222 bol postavený v rámci panelovej bytovej výstavby v roku 1979 na Estónskej ulici v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ostatná časť Medzi jarkami. Situovaný je v rovinatom teréne a pozostáva z piatich samostatne prístupných vchodov (Estónska 52,54,56,58,60). Má jedno čiastočne zapustené podzemné a štyri nadzemné podlažia. Hlavné vstupy do domu sú zo SZ strany.

Ohodnocovaný byt s typovým označením BABC311.1 sa nachádza vo vchode číslo 58. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice vlastníkov bytov, kočikáreň a priestory bývalej práčovne, sušiarne a mangľovne, v súčasnosti podľa informácií správcu (p. Szluková) využívané ako skladové priestory. Na medziposchodí suterén-prízemie (1.PP-1.NP) je vchod do domu a zádverie a na prízemí-3.poschodí (1.-4.NP) sú byty, po tri na každom. Celkom je v danom  vchode 12 bytov.

Bytový dom je napojený na všetky IS: vodu, elektrinu, plyn, kanalizáciu, ako aj KTV, telefón, internet. Prístupný je po spevnených obecných komunikáciách.

 

Technické riešenie:

Ø  Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

Ø  Zvislé nosné konštrukcie - obvodový plášť montovaný z dielcov betónových plošných (panely)+zateplenie extrudovaným polystyrénom, deliace konštrukcie taktiež z dielcov betónových plošných (panely); 

Ø  Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

Ø  Schody - železobetónová konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva z liateho terazza+kovové zábradlie s dreveným madlom;

Ø  Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

Ø  Krytina strechy - fatrafólia;

Ø  Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného  plechu;

Ø  Úpravy vonkajších povrchov - sokel: marmolit, ostatné: omietky na báze umelých látok;

Ø  Úpravy vnútorných povrchov - VC omietky+olejový náter do v. 140cm;

Ø  Dvere - v spoločných priestoroch hladké plné a drevené s presklením v oceľových zárubniach, vstupné: kombinované hliník/sklo+odomykanie na magnetický čip;

Ø  Okná - plastové;

Ø  Povrchy podláh - suterén (1.PP): betónová mazanina, ostatné (podesty a medzipodesty): terazzo dlažba 25*25cm;

Ø  Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;

Ø  Elektroinštalácia - svetelná;

Ø  Bleskozvod - kompletný rozvod;

Ø  Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z rúr s tepelnou izoláciou, meranie spotreby teplej aj studenej vody pre jednotlivé byty;

Ø  Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

Ø  Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

Ø  Výťahy - nie;

Ø  Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet, optika), požiarne hydranty, mreže na oknách suterénu (1.PP).

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

 • termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch;
 • zateplenie strechy fatrafóliou;
 • v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok, sokel: marmolit;
 • výmena okien v spoločných priestoroch + vstupných dverí;
 • výmena zvislých a ležatých rozvodov SV a TÚV.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 6886/334737).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

Ø   základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

Ø   kočikárne, sušiarne, práčovne, mangľovne, sklady, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, bleskozvody.

 

Byt číslo 3 sa nachádza na prízemí (1.NP) v stredovej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (3x izba) a z príslušenstva (predsieň, šatňa, kuchyňa, WC, kúpeľňa, chodba). Miestnosti bytu sú orientované na severozápad (izba, kúpeľňa, kuchyňa) a juhovýchod (2x izba). K bytu prináleží pivnica, situovaná v suteréne (1.PP) domu a loggia (z izby na JV).

Byt má plastové okná, loggia je opatrená mrežou, vchodové dvere do bytu sú plné bezpečnostné, protipožiarne, do oceľovej zárubne.

 

Podlahová plocha

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň  (č.12)                                                                                  3,66

3,66

Šatňa (č.10)                                                                                        3,04

3,04

Izba (č.3)                                                                                          20,93

20,93

Kuchyňa (č.5)                                                                                     7,04

7,04

Chodba (č.11)                                                                                     2,82

2,82

WC (č.9)                                                                                             1,32

1,32

Kúpeľňa (č.7)                                                                                     3,19

3,19

Izba (č.1)                                                                                          11,63

11,63

Izba (č.2)                                                                                          12,70

12,70

Výmera bytu bez pivnice

66,33

Pivničná kobka (č.3)                                                                           2,53

2,53

Vypočítaná podlahová plocha

68,86

Loggia (č.15)                                                                                       5,54

5,54

 

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Oznámenie o začatí výkonu záložného práva V-22371/11 na byt č. 3/prízemie, Estónska 58 v prospech SIMPLEX Business, s.r.o., (IČO 46869565) formou dobrovoľnej dražby, P-2055/14
 • Súdne konanie o určenie neplatnosti zmluvy o záložnom práve prebiehajúce na Okresnom súde BA II č. 14C/181/2014 zo dňa 27. 6. 2014, odporca SIMPLEX Business, s. r. o., P-2257/14.
 • Oznámenie o začatí výkonu záložného práva, na byt č. 3/prízemie, Estónska 58 v prospech Ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Estónska č. 52,54,56,58,60, Bratislava, formou dobrovoľnej dražby, P-454/17

Ťarchy:

 • Záložné právo k bytu v prospech ostatných vlastníkov bytov v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov - Vz 622/99
 • Záložné právo v prospech predávajúceho podľa § 18 písm. b, ods. 4, zák. č.182/1993 Z.z. v znení zák. č. 151/1995 Z.z. podľa V 6195/01 z 30.7.02,práv.úč.od 18.10.2001 - Vz 2799/02
 • Záložné právo v prospech SIMPLEX Business, s.r.o., Nitra, (IČO: 46869565) na byt č.3 na prízemí, vchod Estónska 58, podľa V-22371/11 zo dňa 06.09.2011, podľa zmluvy o postúpení pohľadávky, Z- 11198/14, aktualizácia-oprava IČO

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

13/2017

Ing. Jarmila Lešová

23.03.2017

101 000 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

101 000 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 12001216.

2. V hotovosti v mieste konania dražby (od 30 min. pred otvorením dražby do jej otvorenia).

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58 CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58 CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58 CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58 CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58 CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58 CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58 CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58 CREDITORS s.r.o.: Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Estónska 58