Dobrovoľné dražby

Opakovaná dobrovoľná dražba 3 izb. bytu s loggiou v Bratislave - Petržalke, ul. Haanova (DD zn. 30100517/2) - Dátum a čas konania: 19.07.2017 o 13:00 hod.

Aktualizované: 10.4.2018
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava V, Bratislava - Petržalka, Haanova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 123 300,00 € (3 714 535,80 Sk) - znížená vyvolávacia cena !

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
balkón/loggia Áno
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 83 m2
Poschodie 1
Celkový počet poschodí 6
Deň a čas konania dražby 19.07.2017 o 13:00 hod.
Miesto konania dražby Dunajská č. 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, miestnosť: zasadačka č. 229, 2. posch.
Opakovanie dražby 2. kolo
Prvý termín obhliadky 27.06.2017 o 12:30 hod.
Druhý termín obhliadky 18.07.2017 o 12:30 hod.
Znalecký posudok 137000 €
Najnižšie podanie 123300 €
Minimálne prihodenie 300 €
Výška dražobnej zábezpeky 10000 € 

 

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 30100517/2

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

 

opakovanú dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

 

na deň 19.07.2017 o 13:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Dunajská č. 4, 811 08  Bratislava - Staré Mesto, miestnosť: zasadačka č. 229, 2. posch.

 

Navrhovateľ dražby:

Mgr. Peter Podolský - správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, Bratislava, PSČ 811 06, Slovenská republika, značka správcu S1230, ako správca úpadcu Katarína Blašková, dátum narodenia 20.09.1966, bytom Trnavská 49, Pezinok, PSČ 902 01, Slovenská republika

 

Opakovanie dražby:  prvá opakovaná dražba (2. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2799 ako:

 

 • byt č. 57, na 2. p., vchod Haanova 19, v bytovom dome súp. č. 2602 postavaného na parcelách č. 245, 246, 247, 248, 249 a 250, popis stavby: Haanova 11, 13, 15, 17, 19, 21, druh stavby: Bytový dom, v celosti,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 8342 / 980650,
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8342 / 980650 k pozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape:

o   parcelné číslo 245 zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2,

o   parcelné číslo 246 zastavané plochy a nádvoria o výmere 318 m2,

o   parcelné číslo 247 zastavané plochy a nádvoria o výmere 326 m2,

o   parcelné číslo 248 zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2,

o   parcelné číslo 249 zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2,

o   parcelné číslo 250 zastavané plochy a nádvoria o výmere 323 m2.

 

a

 

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8342 / 608880 na nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2799 ako:

 

 • nebytový priestor - priestor č. 12 - 904, na 1. p., vchod Haanova 15, vbytovom dome súp. č. 2602 postavaného na parcelách č. 245, 246, 247, 248, 249 a 250, popis stavby: Haanova 11, 13, 15, 17, 19, 21, druh stavby: Bytový dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 1699 / 980650,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 1699 / 980650 kpozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape:
  • parcelné číslo 245 zastavané plochy anádvoria ovýmere 316 m2,
  • parcelné číslo 246 zastavané plochy anádvoria ovýmere 318 m2,
  • parcelné číslo 247 zastavané plochy anádvoria ovýmere 326 m2,
  • parcelné číslo 248 zastavané plochy anádvoria ovýmere 325 m2,
  • parcelné číslo 249 zastavané plochy anádvoria ovýmere 327 m2,
  • parcelné číslo 250 zastavané plochy anádvoria ovýmere 323 m2.

a

 

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8342 / 608880 na nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2799 ako:

 

 • nebytový priestor - priestor č. 1 - 906, na 1. p., vchod Haanova 17, vbytovom dome súp. č. 2602 postavaného na parcelách č. 245, 246, 247, 248, 249 a 250, popis stavby: Haanova 11, 13, 15, 17, 19, 21, druh stavby: Bytový dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2468 / 980650,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 2468 / 980650 kpozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape:
  • parcelné číslo 245 zastavané plochy anádvoria ovýmere 316 m2,
  • parcelné číslo 246 zastavané plochy anádvoria ovýmere 318 m2,
  • parcelné číslo 247 zastavané plochy anádvoria ovýmere 326 m2,
  • parcelné číslo 248 zastavané plochy anádvoria ovýmere 325 m2,
  • parcelné číslo 249 zastavané plochy anádvoria ovýmere 327 m2,
  • parcelné číslo 250 zastavané plochy anádvoria ovýmere 323 m2.

a

 

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8342 / 608880 na nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m.č. Petržalka na LV č. 2799 ako:

 

 • nebytový priestor - priestor č. 12 - 908, na 1. p., vchod Haanova 19, vbytovom dome súp. č. 2602 postavaného na parcelách č. 245, 246, 247, 248, 249 a 250, popis stavby: Haanova 11, 13, 15, 17, 19, 21, druh stavby: Bytový dom,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2695 / 980650,
 • spoluvlastnícky podiel oveľkosti 2695 / 980650 kpozemku parcelám registra „C" evidovaných na katastrálnej mape:
  • parcelné číslo 245 zastavané plochy anádvoria ovýmere 316 m2,
  • parcelné číslo 246 zastavané plochy anádvoria ovýmere 318 m2,
  • parcelné číslo 247 zastavané plochy anádvoria ovýmere 326 m2,
  • parcelné číslo 248 zastavané plochy anádvoria ovýmere 325 m2,
  • parcelné číslo 249 zastavané plochy anádvoria ovýmere 327 m2,
  • parcelné číslo 250 zastavané plochy anádvoria ovýmere 323 m2.

 

Predmet dražby je vo výlučnom vlastníctve: Katarína Blašková, dátum narodenia 20.09.1966, trvale bytom Trnavská 49, Pezinok, PSČ 902 01, Slovenská republika.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

27.06.2017 o 12:30 hod.

18.07.2017 o 12:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Petržalka, pred bytovým domom s.č. 2602, vchod Haanova 19. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, e-mail: drazby@creditors.sk alebo tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Oceňovaný byt sa nachádza na 1. poschodí, obytného domu na Haanova č.19 so súp. číslom 2602, na parcele č. 245, v Bratislave, k.ú. Petržalka

 

Obytný dom bol postavený v roku 1980. Pozostáva z viacerých vchodov.

Objekt má  7 nadzemných podlaží. V dome je 2*7 bytov. Prvé NP sú spoločné priestory, pivnice a nebytové priestory. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. V dome sú výťahy. Dom je montovaný, panelový, vežového typu, s plochou strechou, uloženie je na pilotách. Vertikálne prepojenie podlaží je 2-ramenými žb. montovanými schodiskami, vybavenými osobným výťahom , aj s požiarnym schodiskom. Vonkajšie povrchy sú upravené zateplením a omietky sú z ušľachtilej omietky, byty majú štandardné inštalačné šachty v priestore za WC, so zabudovanými meračmi studenej a teplej vody. Byty majú loggie. Zastrešenie domu je riešené dvojplášťovou plochou strešnou konštrukciou s bitúmenovou krytinou a s úplnými klampiarskymi konštrukciami.  Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dažďové vody sú odvedené vnútornými dažďovými zvodmi.  Dom je napojený na prípojku plynu, vody, elektriny, so zaústením kanalizácie do verejného kanalizačného rozvodu.

Nosné konštrukcie nejavia známky porúch, ktoré by boli spôsobené nedostatočnou únosnosťou, resp. pretvorením hlavných nosných prvkov. Dom vykazuje známky primeranej údržby.

 

Údržba domu:

V roku 2005 boli urobené magnetické čípy na otváranie hlavného vchodu, obnovený vchod do domu, vydlaždený, nové schránky, nové vchodové dvere. Bola zrekonštruovaná strecha, repasovaný výťah, sú teraz nanovo vymenené okná za plastové v spoločných častiach na schodisku. Dom je zateplený.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie .

Spoločnými zariadeniami domu sú základné technické zariadenia a vybavenia domu :

výťahy ÚK, TÚV z centrálneho zdroja , prípojka studenej vody z verejného vodovodu, prípoj na verejnú kanalizáciu, prípojka zemného plynu, prípojka elektroinštalácie, bleskozvod, telefónne prípojky, teplonosné prípojky, rozvody SKT, vzduchotechnika, spoločné prízemné priestory,  práčovne - sušiarne,  kočikárne, mangľovne a ost.  

Pomer podlahovej plochy oceňovaného bytu, k sumáru podlahových plôch všetkých bytov v dome je už vyjadrený v liste vlastníctva - podiel na spoločných zariadeniach a spoločných častiach domu  odpovedá podielu 8342/980650. 

 

Oceňovaný byt pozostáva z troch  obytných miestností a príslušenstva bytu. Príslušenstvom bytu je : chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, pivničná kobka. Byt má presklenú loggiu.

Vstup do bytu je riešený zo schodiskovej  a výťahovej haly.

Byt bol  komplet prerobený v roku 2005. Údržba bytu je dosť zanedbaná, vysoké opotrebenie, podlahy zničené, skrine a dvere vypadávajú dvere, kúpeľne a WC zanedbané.

Okná sú platové s vákuovaným dvojsklom a hliníkovými žalúziami a čiastočne vonkajšími roletami.

Vonkajšie dvere sú bezpečnostné. Vnútorné dvere sú dyhované plné osadené v drevených zárubniach.

V kúpeľni je osadená  vaňa, keramické umývadlo, obklad stien deo 2,0m. vo WC je a WC misa, obklad stien.

V kuchyni je menená kuchynská linka, gerzový drez, kombinovaný sporák,  digestor, umývačka, chladnička, mraznička.

Podlahy sú v celom byte plávajúce laminátové, poškodené, ostatné sú keramická dlažba. Stropy a steny majú povrchovú úpravu stierku. V izbách sú vstavané skrine.

Byt je vykurovaný ústredným kúrením a zásobovaný teplou vodou z centrálneho zdroja. Radiátory sú v izbách doskové, v kuchyni liatinový s meračmi tepla.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru v byte, rozvody vody, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zriaďovacie predmety,  elektrický rozvod je na 220 V. Do bytu je telefónna prípojka a prípojka káblovej televízie,  radiátory, zvonček, poštová schránka.

Pivničná kobka určená je umiestnená na prízemí.

Byt je napojený na diaľkové ústredné kúrenie. Výmenníková stanica je pri dome.

Byt č.57, 1.poschodie

Č. Druh miestnosti            nameraná podlahová plocha 

  1  izba 7,10*4,05                             28,76 m2

  2  izba 5,15*4,70                             24,21 m2       

  3  izba 4,04*2,84                             11,47 m2      

  5  predsieň 0,87*1,60                       1,39 m2       

  7  kuchyňa 2,90*3,50                      10,15 m2        

   8  kúpeľňa  1,50*2,84                        4,26 m2        

   9  WC  0,85*1,60                                1,36 m2       

Podlahová plocha bytu:                     81,59 m2     

 10 pivnica  1,50*1,20                          1,80 m 2              

Celková podlahová plocha bytu pre ocenenie:  83,39 m2      

Príslušenstvo mimo plochy pre ocenenie:      

loggia                         

 

Nebytové priestory sú využívané na služby a obchodné priestory.

Základové pásy z prostého betónu B 15 s izoláciou proti zemnej vlhkosti, nosné P zvislé konštrukcie a vodorovné sú panelové, vnútorné omietky vápenné hladké, podlaha betónová resp. keramická, vstupné vchodové dvere plné, okná plastové s vákuovaným dvojsklom, rozvod vody, elektroinštalácia svetelná, umývadlá, WC, keramické obklady stien.         

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

 • Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 formou dobrovoľnej dražby zo dňa 25.7.2016, P-2005/16
 • Oznámenie o konaní dražby, dražobník: CREDITORS, s.r.o. (IČO 43891870) na nehnuteľnosť: byt č. 57,2.p.,vchod Haanova 19 v zmysle § 17 ods.5 písm.c) zákona č. 527/2002, podľa Zn.30100517 zo dňa 10.05.2017, P-1068/2017

Ťarchy:

 • Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z.
 • Vl.pod 114-117-Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na nehnuteľnosť byt č.57, 2.p., vchod Haanova 19, súp.č. 2602, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku vo veľkosti 8342/980650, spoluvlastnícky podiel 8342/608880 na nebytový priestor č.904, 1.p.,vchod č.15 a spoluvlastníckom podiele na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku vo veľkosti 1699/980650, spoluvlastnícky podiel 8342/608880 na nebytový priestor č.906, 1.p., vchod č.17 a spoluvlastníckom podiele na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku vo veľkosti 2468/980650, spoluvlastnícky podiel 8342/608880 na nebytový priestor č.908, 1p., vchod 19 a spoluvlastníckom podiele na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a pozemku vo veľkosti 2695/980650 podľa V-5385/2007 zo dňa 24.05.2007.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

30/2017

Ing. Lýdia Pohlová

19.04.2017

137 000 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

123 300 EUR

Minimálne prihodenie

300 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 301005172.

2. V hotovosti v mieste konania dražby (od 30 min. pred otvorením dražby do jej otvorenia).

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

 • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
 • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
 • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
 • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
 • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
 • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk