Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 1 izb. bytu v Bratislave - Karlovej Vsi, ul. Jurigovo námestie (DD zn. 40200818) - Dátum a čas konania: 17.05.2018 o 11:00 hod. UPUSTENÉ!

Aktualizované: 16.5.2018
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Karlova Ves, Jurigovo námestie 7
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 76 500,00 € (2 304 639,00 Sk) - vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Charakteristika

Počet izieb 1 izbový
balkón/loggia Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 37 m2
Poschodie 11
Celkový počet poschodí 12
Deň a čas konania dražby 17.05.2018 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby Dunajská č. 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, miestnosť: zasadačka č. 229, 2. posch.
Opakovanie dražby 1. kolo
Prvý termín obhliadky 25.04.2018 o 09:30 hod.
Druhý termín obhliadky 16.05.2018 o 09:30 hod.
Znalecký posudok 76500 €
Najnižšie podanie 76500 €
Minimálne prihodenie 200 €
Výška dražobnej zábezpeky 10000 €OZNÁMENIE O

DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

Zn. 40200818

 

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu nehnuteľností

podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

 

na deň 17.05.2018 o 11:00 hod.

pozn.: účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred

 

Miesto konania dražby:

Dunajská č. 4, 811 08  Bratislava - Staré Mesto, miestnosť: zasadačka č. 229, 2. posch.

 

Navrhovateľ dražby:

Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B, ako vlastník predmetu dražby

 

Opakovanie dražby:  prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

 

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Karlova Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava - m.č. Karlova Ves na LV č. 3134 ako:

 

Ø  byt č. 116 na 12.p., vchod: Jurigovo námestie 7, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné č. 437, postavaného na parcelách č. 1158/1, 1158/2 a 1159, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Jurigovo námestie 5, 7, v celosti,

Ø  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 3723 / 848518.               

 

Predmet dražby je vo  výlučnom vlastníctve: Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, so sídlom: Polianky 9, 841 01 Bratislava, IČO: 00 169 731, DIČ: 2020894711, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 112/B - spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Pozn.: Prislúchajúci spoluvlastnícky podiel k pozemku, na ktorom leží stavba s.č. 437 nie je predmetom dražby nakoľko nie je vo vlastníctve navrhovateľa dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Prvý termín obhliadky

Druhý termín ohliadky

25.04.2018 o 09:30 hod.

16.05.2018 o 09:30 hod.

Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 5 minút pred termínom obhliadky v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, pred bytovým domom s.č. 437, vchod Jurigovo námestie 7. Je vhodné, aby sa záujemcovia o obhliadku ohlásili aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky - kontaktná osoba Mgr. Jozef Hargaš, e-mail: drazby@creditors.sk alebo tel. č. 02/43640092, 0948 522 268.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Základné údaje

Bytový dom so súpisným č.437 bol postavený v roku 1972 v rámci komplexnej panelovej bytovej výstavby na Jurigovom námestí v Bratislave - Karlovej Vsi, miestna časť Rovnice II. Je osadený v mierne svažitom teréne a má dva vchody (Jurigovo nám. 5, 7), jedno podzemné a trinásť nadzemných podlaží.

 

Hodnotený byt sa nachádza vo vchode č.7. V suteréne (1.PP) sú situované pivnice prislúchajúce k bytom a miestnosť pre telefón. Na prízemí (1.NP) sú vchody do domu: hlavný zo severovýchodnej strany (prístupný priamo z priľahlej terasy) a zadný z juhozápadnej strany (prístupný rampou z priľahlej komunikácie)-vrátane zádverí, spoločná chodba, miestnosti spoločných zariadení: kočikáreň, práčovňa, sušiareň, žehliareň - v čase obhliadky nevyužívané pre daný účel a prenajímané nebytové priestory, využívané na komerčné účely (obchody, škôlka). Na 1.-12.poschodí (2.-13.NP) sú byty, po 6 na každom. Celkovo je v danom vchode 72 bytov.

 

Bytový dom je napojený na všetky IS: vodu, elektrinu, plyn, kanalizáciu, ako aj STA, internet, optiku. Prístupný je po spevnených obecných komunikáciách.

 

Technické riešenie

 Základy - ŽB pilóty, pásy a pätky;

 Zvislé konštrukcie - montované z dielcov betónových plošných (panely);

 Stropy - železobetónové s rovným podhľadom;

 Schodisko - dvojramenné ŽB, nášľapná vrstva: liate terazzo, zábradlie: kov;

 Zastrešenie bez krytiny - zateplená plochá strecha;

 Krytina strechy - z povlakových krytín vo forme hydroizolačných pásov;

 Klampiarske konštrukcie - úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;

 Úpravy vonkajších povrchov - suterén (1.PP): betónový obklad s náterom, ostatné podlažia: zateplenie extrudovaným polystyrénom a nobasilom+omietky na báze umelých látok;

 Úpravy vnútorných povrchov - spoločné priestory na prízemí (1.NP): keramický obklad: mozaika po strop, ostatné: olejový náter do v.135cm+VC omietky alebo iba hladké VC omietky;

 Dvere - v spoločných priestoroch: kovové s presklením/hladké plné - do oceľových zárubní, vstupné: kombinované kov+sklo+odomykanie na magnetický čip;

 Okná - plastové;

 Povrchy podláh - betónový poter (pivnice, spoločné zariadenia), terazzo dlažba (spoločné chodby, podesty, medzipodesty);

 Vykurovanie - centrálne teplovodné;

 Elektroinštalácia - svetelná;

 Bleskozvod - kompletný rozvod;

 Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby pre jednotlivé byty a nebytové priestory;

 Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;

 Vnútorný plynovod - rozvod zemného plynu;

 Výťah - 2x osobný, 1x nákladný;

 Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, optický kábel), STA, požiarne hydranty, kovové mreže na vstupných bránach.

 

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:

- zateplenie strechy+nová strešná krytina (fatrafólia);

- v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom/nobasilom+omietky na báze umelých látok;

- osadenie nových plastových okien v spoločných zariadeniach a na schodisku;

- výmena vstupných dverí + magnetický čip;

- termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK+montáž pomerových meračov spotreby tepla v jednotlivých bytoch.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 3723/848518).

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

 základy bytového domu, strecha, chodby, obvodové steny, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

 

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

 výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne a plynové prípojky.

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva, je ohraničené:

 vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní;

 hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.

 

Byt č.116 sa nachádza na 11.poschodí (12.NP) bytového domu. Podľa informácií správcu dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti (izba) a z príslušenstva (predsieň, komora, kuchyňa, WC, kúpeľňa). Miestnosti bytu sú orientované na severovýchod. Byt má vstupné dvere pôvodné plné hladké, do oceľovej zárubne. K bytu prislúcha pivnica, situovaná v suteréne (1.PP) domu.

 

           Podlahová plocha

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                                                                                                                                

19,66

Kuchyňa                                                                                                    

6,55

Predsieň                                                                                  

3,59

Komora                                                                                           

2,29

Kúpeľňa                                                                                            

2,56

WC                                                                                                     

0,98

Výmera bytu bez pivnice

35,63

Pivnica                                                                                              

1,60

Vypočítaná podlahová plocha

37,23

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

  • Záložné právo v zmysle § 15 Zákona č. 182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na nehnuteľnosť byt č. 116 na 12.p., vchod Jurigovo námestie č. 7 na zabezpečenie pohľadávky zo dňa 10.02.2011, Z-3034/2011
  • Zákonné záložné právo podľa § 15 ods.1 zákona č. 182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na byt č.116/12p., Jurigovo nám. 7, Z-19625/14

Iné údaje:

  • Právo vstupu, prechodu a právo stavby na parc.č.1158,1159 podľa zákona č.151/95 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.182/93 Zb.
  • Časť stavby so s. č. 437 evidovaná na pozemku označenom parcelným číslom 1158/2 sa nachádza nad zemským povrchom.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

23/2018

Ing. Jarmila Lešová

04.04.2018

76 500 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

76 500 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

 

Dražobná zábezpeka:

Výška dražobnej zábezpeky:

10 000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK47 7500 0000 0040 1320 0958, vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom: 40200818.

2. V hotovosti v mieste konania dražby (od 30 min. pred otvorením dražby do jej otvorenia).

3. Banková záruka.

4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4. Originál  alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Spôsob vrátenia  dražobnej zábezpeky:

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, podľa jej predchádzajúceho spôsobu zloženia účastníkom dražby.

 

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na horeuvedený účet dražobníka.

 

Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

§27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

  • Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
  • Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 eura, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
  • Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
  • Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
  • Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
  • Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby auplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Rajská č. 3, 811 08  Bratislava

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23). (3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. (4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk