Dobrovoľné dražby

DRAŽBA bytu - garsónky s loggiou v Šali na ul. P. Pazmáňa č. 28 - VYDRAŽENÉ

Aktualizované: 21.6.2010
Lokalita: Nitriansky kraj, Šaľa, Šaľa, P. Pazmáňa
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 12 100,00 € (364 524,60 Sk) - dražobná zábezpeka 3600 EUR

Charakteristika

Počet izieb Garsónka
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 25 m2Oznámenie o výsledku DOBROVOĽnej dražby

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník”/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

 

registrovanej na deň 03.05.2010 o 10:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 31.03.2010 pod spis. z. NCRdr.  1512/2010

 

Navrhovateľ dražby:

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov “35 – bytovka”, IČO: 35 628 146, so sídlom Pazmáňa 54, 927 01 Šaľa, zapísané v registri spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov; ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Dom kultúry Šaľa, SNP 16, Šaľa, vchod B, miestnosť č. 209 na 2. poschodí

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

LV č.

Katastrálny úrad

Správa katastra

Katastrálne územie

Okres

Obec

4045

Nitra

Šaľa

Šaľa

Šaľa

ŠAĽA

·                      Byt č. 33, na 4.p., vchod 28 v bytovom dome na Ul. P. Pazmáňa súpisné č. 54 na parcele č. 2312/2 a 2314/2

·                      Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2519/176762

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 54, katastrálne územie Šaľa, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na ulici P. Pázmáňa číslo 28 v Šali. Dom pozostáva z jedného čiastočne zapusteného podzemného podlažia, na ktorom sa nachádzajú pivničné kobky prislúchajúce k bytom, kotolňa, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, zasadačka pre vlastníkov bytov v dome (prístupné z domu) a 4 garáže (prístupné z vonkajšieho priestranstva), 1.NP v úrovni terénu, kde je situovaný hlavný vchod do bytového domu, odkiaľ sa schodiskovým ramenom dostaneme k piatim podlažiam s bytmi. Na jednom podlaží sa nachádza po 7 bytov, celkový počet bytov v dome je 35.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná pozdĺžna, montovaná z celostenových panelov. Obvodové steny sú taktiež z celostenových betónových prefabrikátov. Vonkajšiu úpravu povrchov suterénu (1.PP) tvoria keramické obklady 6*25cm, ostatné nadzemné podlažia sú s vonkajšou povrchovou úpravou zo striekaného brizolitu. Vnútorné omietky sú vápenno cementové, hladké, s olejovým náterom do výšky 130cm. Stropy sú s rovným podhľadom, omietnuté vápenno cementovou omietkou. Strecha je plochá so živičnou krytinou, ½ strechy je po oprave. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné. V spoločných chodbách sú podlahy z povlakov z PVC. Schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu z brúseného terazza, medzipodesty sú opatrené terazzo dlažbou 20*20cm. Vo vstupnej hale na 1.NP je položená dlažba 50*50cm. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je iba svetelná. V suteréne (1.PP) je podlaha betónová. Vchodové dvere do domu sú v kombinácii hliník – sklo, zadné drevo + sklo, oboje opatrené z vonkajšej strany guľou. Okná v spoločných priestoroch sú jednoduché oceľové, v priestoroch 1.PP s oceľovými mrežami.  Dom je vybavený osobným výťahom, napojený je na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie. Vybavený je domovým telefónom s elektronickým vrátnikom a vlastnou kotolňou.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť domu je 100 rokov, dom bol daný do užívania v roku 1976.

Byt číslo 33 sa nachádza na 4.poschodí (5.NP). Dispozične pozostáva z jednej miestnosti s kuchynským kútom a z príslušenstva tvoreného chodbou, kúpeľňou a WC. Pivničná kobka určená na spoločné užívanie s bytom je umiestnená v suteréne (1.PP). Miestnosť bytu je orientovaná na západ. K bytu prináleží loggia.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Poznámky:

- Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov '35-bytovka', P. Pázmáňa 54, 927 01 Šaľa, IČO: 35628146 dobrovoľnou dražbou zo dňa 31.01.2010 - byt č. 33/IV./28 - P 6/2010.

ŤARCHY:

- Zákonné záložné právo podľa ust. § 15 ods. l zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v prospech  Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov '35 - bytovka'.

- Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 62,821 08 Bratislava - Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č. EX 7511/2008 zo dňa 09.05.2009 - na byt č.33/IV./28 - Z 1338/09

- Exekútorský úrad v Galante, JUDr. Peter Urbánek, Bratislavská 1458, 924 01 Galanta - Exekučný príkaz EX 968/09 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 25.02.2010 - byt č. 33/IV./28 – Z 523/2010.

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

06/2010

Ing. Jarmila Lešová

24.02.2010

12 100 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

12 100 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

                 

          Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 12 100 EUR.

 

V Bratislave, dňa 03.05.2010

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m:
t:
e: