Dobrovoľné dražby

DRAŽBA 2 izb. bytu v Bratislave - Novom Meste na Nobelovej ul. 2/A - VYDRAŽENÉ

Aktualizované: 21.6.2010
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto, Nobelova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 42 100,00 € (1 268 304,60 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 2 izbový
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
Celková podlahová plocha 59 m2Oznámenie o výsledku DOBROVOĽnej dražby

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník”/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                         

Zn. 10100110

 

registrovanej na deň 31.05.2010 o 10:00 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 28.04.2010 pod spis. z. NCRdr.  2000/2010

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Nobelovej ul. č. 2/A, Bratislava 831 02, Bratislava – m.č. Nové Mesto, súp. č. 3151, postavenom na parcele č. 13442/9, katastrálne územie Nové Mesto v zastúpení: Bytospráva, s.r.o., so sídlom: Nobelova 1, 831 02  Bratislava, IČO: 31 357 407, IČ pre DPH: SK2020881566, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5675/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Poslucháreň P1 v budove Ústavu vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava 833 12

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

LV č.

Katastrálny úrad

Správa katastra

Katastrálne územie

Okres

Obec

3159

Bratislava

pre hl. mesto SR Bratislavu

Nové Mesto

Bratislava III

BA-m.č. Nové Mesto

 

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

13442/9

483

Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele č.

Druh stavby

Popis stavby

Poznámka

3151

13442/9

Bytový dom

Nobelova 2/A

 

 

Byty a nebytové priestory:

  • Byt č. 29, na 6. p., vchod: Nobelova 2/A v bytovom dome na Nobelovej ul. súp. č. 3151 na parcele 13442/9
  • Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky

      podiel k pozemku: 5981/269426

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3151, katastrálne územie Nové Mesto, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Nobelovej ulici číslo 2/A v Bratislave - v mestskej časti Nové Mesto. Dom pozostáva z jedného vchodu s deviatimi nadzemnými podlažiami, pričom na 1.nadzemnom podlaží (prízemí) sa nachádza vstup do domu, mangľovňa, práčovňa (v jej priestoroch je v súčasnosti obchod s potravinami), pivnice prislúchajúce k bytom, kočikáreň a 4 byty, na 2.– 8.nadzemnom podlaží (1.-7.poschodie) sú situované byty (po 6 bytov na každom podlaží) a 9.nadzemné podlažie tvorí strojovňa výťahu. Celkovo je vo vchode 46 bytov.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami bytového domu, teda časťami, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, sú:

·          základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchod, schodište, vodorovné izolačné a nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. 

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú zariadenia určené na spoločné užívanie:

·          sušiareň, žehliareň, miestnosť pre upratovanie, hromozvody, výťahy, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, rozvod káblovej televízie.

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celo stenových panelov. Obvodové steny sú taktiež z celo stenových betónových prefabrikátov, zateplené extrudovaným polystyrénom. Vonkajšiu úpravu povrchu tvoria omietky na báze umelých látok (2009). Vnútorné omietky sú vápenné, hladké, s olejovým náterom do výšky 135 cm. Stropy sú s rovným podhľadom. Strecha je zateplená,  plochá  so živičnou krytinou (2009). Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné (2009). V spoločných chodbách a v schodiskových priestoroch na podestách sú podlahy s povrchom z povlakov z PVC. Schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu taktiež z povlakov z PVC. Vo vstupnej hale na prízemí (1.NP) je položená terazzo dlažba 30*30 cm. Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je iba svetelná. Vchodové dvere do domu sú v kombinácii plast – sklo (2009). Okná v spoločných priestoroch sú plastové (2009). Dom je vybavený osobným výťahom, napojený je na všetky inžinierske siete, opatrený domovým telefónom.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť domu je 100 rokov, dom bol daný do užívania v roku 1986.

Byt číslo 29 sa nachádza na 5.poschodí (6.NP). Dispozične pozostáva z dvoch  obytných miestnosti a z príslušenstva tvoreného predsieňou, kuchyňou, kúpeľňou a WC. K bytu prináleží loggia orientovaná na severozápad. Okná bytu sú pôvodné drevené zdvojené, vchodové dvere hladké, drevené, osadené v oceľovej zárubni. Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom sa nachádza na 1. NP (prízemí) bytového domu.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:

vodovodné, teplovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

POZNÁMKA:

Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava III na byt č. 30 na 6. p., Nobelová 2/A podľa rozhodnutia č. 602/340/20009/2010/Kov zo dňa 18.02.2010, vykonateľné 02.03.2010,

právoplatné 17.03.2010, P1-514/10

ŤARCHY:

-Záložné právo podľa §15 Zákona 182/93 Zb. z., v znení Zákona 151/95 Zb. z. v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov;

-Por. č. 27: Záložné právo v prospech ISTROCHEM a.s. na prevádzaný byt na nesplatenú časť ceny bytu a pozemku podľa V-51767/98 z 06.12.1999;

-Por. č. 51: Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava na byt č. 29/6.p., vchod Nobelova 2/A v podiele 1/8 podľa Ex 609/08 zo dňa 19.02.2009 (súdny exekútor – Podešla Vladimír), Z-1909/09.

Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava III na byt č. 30 na 6. p., Nobelová 2/A podľa rozhodnutia č. 602/340/20009/2010/Kov zo dňa 18.02.2010, vykonateľné 02.03.2010, právoplatné 17.03.2010, Z- 4095/10

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

22/2010

Ing. Jarmila Lešová

21.04.2010

42 100 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

42 100 EUR

Minimálne prihodenie

250 EUR

                          

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 62 550 EUR.

 

 

 

V Bratislave, dňa 31.05.2010

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk