Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba 3 izb. bytu v Bratislave - Karlovej Vsi, ul. Hlaváčikova Dátum a čas konania: 9.9.2010 o 9:30 hod. - VYDRAŽENÉ

Aktualizované: 10.9.2010
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava IV, Bratislava - Karlova Ves, Hlaváčikova
Druh nehnuteľnosti: Byt
Vyvolávacia cena: 56 800,00 € (1 711 156,80 Sk) - vyvolávacia cena

Charakteristika

Počet izieb 3 izbový
Celková podlahová plocha 66 m2
na hypotekárny úver Nie
balkón/loggia Áno
terasa Nie
Konštrukcia panel
garáž/park. miesto NieDátum a čas konania:          09.09.2010 o 09:30 hod.
Vyvolávacia cena:                56.800 EUR
Počet účastníkov dražby:    11
Výsledná cena vydraženia: 77.700 EUR

 

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

CREDITORS s. r. o. , Mozartova 27,  Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

/ďalej ako „dražobník"/

oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby nehnuteľností:

                                                                                                         

Zn. 10500310

 

registrovanej na deň 09.09.2010 o 09:30 hod. oznámením o dobrovoľnej dražbe zo dňa 28.07.2010 pod spis. zn. NCRdr. 3885/2010

 

Navrhovateľ dražby:

Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Hlaváčikova č. 2, Bratislava 841 08, Bratislava - m.č. Karlova Ves, súp. č. 3118, postavenom na parcele č. 3651/55, katastrálne územie Karlova Ves, okres Bratislava IV, v zastúpení: Správcovské bratislavské družstvo, so sídlom: Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 803 843, DIČ: 2020223942, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 481/B, ako záložný veriteľ

 

Miesto konania dražby:

Poslucháreň P1 v budove Ústavu vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava 833 12

 

Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)

 

Predmet dražby:

LV č.

Katastrálny úrad

Správa katastra

Katastrálne územie

Okres

Obec

3129

Bratislava

pre hl. mesto SR Bratislavu

Karlova Ves

Bratislava IV

BA-m.č. Karlova Ves

 

Stavby:

Podiel priestoru o veľkosti 6616/346434 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:

 

Súpisné číslo

Na parcele č.

Druh stavby

Popis stavby

Poznámka

3118

3651/55

Bytový dom

Hlaváčikova 2

 

 

Byty a nebytové priestory:

  • Byt č. 21, na 3. p., vchod: Hlaváčikova 2 vbytovom dome na ul. Hlaváčikova 2, súp. č. 3118 na parcele č. 3651/55

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží".

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súpisné číslo 3118, postavenom v rámci panelovej bytovej výstavby na Hlaváčikovej ulici číslo 2 v Bratislave - Karlovej Vsi, ostatná časť Dlhé Diely. Dom pozostáva z trinástich nadzemných podlaží, pričom na 1.nadzemnom podlaží je situovaný vchod do domu, pivnice prislúchajúce k bytom, kočikáreň, práčovňa, 2x sušiareň, žehliareň, miestnosť pre bicykle a mopedy a miestnosti pre siete (rozvody NN, telefón, regulácie, batérie) a  na ostatných dvanástich podlažiach sú byty, po štyri na každom. Celkom je vo vchode 48 bytov.   

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:

  • základy domu, strecha, chodby, obvodové steny, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:

  • spoločné vstupné priestory, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťahy.

 

Zvislá nosná konštrukcia objektu je betónová plošná, montovaná z celostenových panelov. Obvodové steny sú taktiež z celostenových betónových prefabrikátov. Vonkajšiu úpravu povrchov tvorí nástrek na báze umelých hmôt. Vnútorné steny sú na 1.NP (zádverie, vstupná hala, chodba, vedľajší vstup) a v spoločných priestoroch na vyšších podlažiach opatrené vápenno cementovou omietkou + olejovým náterom do výšky 150 cm, priestory pred výťahmi na 1.NP majú keramický obklad 15*15cm po strop. Stropy sú s rovným podhľadom, omietnuté vápenno cementovou omietkou. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu sú úplné. Podlahy na 1.NP sú z keramickej dlažby 10*10 cm, v pivniciach betónové, na vyšších podlažiach v spoločných chodbách a na medzipodestách z povlakov z PVC. Schodiskové ramená majú nášľapnú vrstvu z liateho terazza.  Elektroinštalácia v spoločných priestoroch je iba svetelná. Vnútorné dvere sú plné hladké a kovové + sklo. Okná v spoločných priestoroch sú kovové (vyššie podlažia) a drevené (na 1.NP, čiastočne s oceľovými mrežami). Vchodové dvere bytového domu sú kombinované (kov + sklo), s otváraním na magnetický čip. Dom je vybavený osobným aj nákladným výťahom, napojený je na všetky inžinierske siete a rozvod káblovej televízie. Vybavený je domovým telefónom.

Prístup k bytovému domu je z mestskej komunikácie. Predpokladaná životnosť domu je 100 rokov, v užívaní je od roku 1994.

 

Byt číslo 21 sa nachádza na 2.poschodí (3.NP). Dispozične pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, 2x spálňa) a z príslušenstva tvoreného kuchyňou, kúpeľňou, WC a 2x predsieňou. Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom je umiestnená na 1.NP. Miestnosti bytu sú orientované na východ (obývacia izba, kuchyňa) a na sever (2x spálňa). K bytu prináleží loggia orientovaná na východ (z obývacej izby). Okná bytu sú pôvodné drevené zdvojené, vchodové dvere plné hladké hladké.

 

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:

Ťarchy:

  • Záložné právo vprospech Slovenskej záručnej arozvojovej banky, a.s., IČO: 00682420 vzmysle zmluvy opostúpení pohľadávky zo dňa 27.08.2001;
  • Záložné právo vprospech ostatných vlastníkov bytov anebytových priestorov na byt č. 21, 3.p., vchod Hlaváčikova 2, podľa §15 ods. 1 zákona NR SR č. 182/93 Z.z. vznení neskorších predpisov podľa žiadosti zo dňa 31.05.2010, Z-7850/10.

Iné údaje:

  • Právo vstupu, prechodu a stavby na parc. č. 3651/55 podľa zák. č. 151/95 Z.z., ktorým sa mení adopĺňa zák. č. 182/93 Z.z.

Poznámka:

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva veriteľom Správcovské bratislavské družstvo (IČO: 35 803 843) predajom na dobrovoľnej dražbe, P2-541/10

Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Zn. 10500310 zo dňa 28.07.2010 na byt č. 21 na 3.p., vchod Hlaváčikova 2, dražobníkom je CREDITORS s. r. o. (IČO 43891870), P2-705/10

 

Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu

45/2010

Ing. Jarmila Lešová

09.07.2010

56 800 EUR

 

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:

Najnižšie podanie

56 800 EUR

Minimálne prihodenie

200 EUR

                   

 Notár osvedčujúci priebeh dražby:

Meno a priezvisko:

JUDr. Ondrej Ďuriač

Sídlo notára:

Krížna č. 2, Bratislava

 

Licitátor dražby: Bc. Peter Belaj, dátum narodenia 28. marca 1983, trvale bytom Koncová 23, 831 07 Bratislava, číslo občianskeho preukazu ST 604 773.

 

Výsledok dražby: Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 77 700 EUR, slovom sedemdesiatsedemtisíc sedemsto eur.

 

 

V Bratislave, dňa 09.09.2010

 

V prípade záujmu nás kontaktujte:
m: Mgr. Jozef Hargaš
t: 02/4364 0092, 0948 522 268 (do 20:00 hod.)
e: jozef.hargas@creditors.sk