Agenda občianskeho, obchodného a správneho práva, aj prostredníctom služby online poradenstvo

Právne poradenstvo

Hlavnou oblasťou pôsobenia v rámci právnych služieb, ktorými sa naša spoločnosť zaoberá sú najmä agenda občianskeho, obchodného a správneho práva, pričom je možné taktiež z pohodlia domova využiť rýchle online poradenstvo – právne služby cez internet. V prípade osobného stretnutia Vás odbremeníme od zdĺhavých vybavovaní, donesiete nám potrebné doklady, alebo ak chcete môžeme si prísť po ne priamo za Vami a na základe splnomocnenia za Vás vybavíme všetky požadované záležitosti pred potrebnými orgánmi.

V agende OBČIANSKEHO PRÁVA Vám pomôžeme vyriešiť najmä:
 • otázky týkajúce sa nehnuteľností
  • poskytneme Vám komplexný právny servis pri prevode, prechode, nájme, prenájme nehnuteľností (zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, návrhy na vklad, zabezpečíme pre Vás ocenenie nehnuteľností, podanie návrhu, nájomné a podnájomné zmluvy, zrušenie spoluvlastníctva k nehnuteľnosti mimosúdnou dohodou i súdnou cestou, právne podania ako zriadenie vecného bremena a iné, poradensko-konzultačná činnosť)
  • práva tretích osôb, práva k vecným bremenám, záložné práva, pozemkové právo
  • zabezpečíme zosúladenie údajov katastra so skutočným stavom a zastúpime Vás v katastrálnom konaní
 • sprostredkujeme pre Vás predaj, kúpu, prenájom nehnuteľností
 • zrealizujeme dobrovoľnú dražbu na základe zákona č. 527/2002 Z.z. vrátane komplexného právneho servisu
 • otázky týkajúce sa spoluvlastníctva
  • vznik, zmena, zánik podielového, či bezpodielového spoluvlastníctva mimosúdnou i súdnou cestou, poradensko-konzultačná činnosť
 • pripravíme pre Vás listiny o právnych úkonoch, záložné zmluvy, zmluvy o pôžičke a výpožičke, sprostredkovateľské zmluvy, zmluvy o dielo a iné, ich pripomienkovanie, či právny rozbor
 • poradensko-konzultačná činnosť v oblasti rodinného práva, vypracovanie návrhov, dohôd
V agende OBCHODNÉHO PRÁVA Vám pomôžeme vyriešiť najmä:
 • obchodné spoločnosti
  • založenie, zmena, premena právnej formy, zlúčenie, rozdelenie, likvidácia
  • splnenie všetkých zákonných povinností vrátane zápisu spoločnosti do obchodného registra, zápis zmien zapísaných údajov v obchodnom registri
 • správa a vymáhanie pohľadávok
 • sprostredkovanie odplatného postúpenia pohľadávok
 • konkurzy: podanie návrhu, zastupovanie v konaní
 • zmluvy: vypracovanie, posúdenie, pripomienkovanie, úprava, účasť na rokovaní, právny rozbor
 • záväzky: uplatňovanie práv v mimosúdnom konaní i v súdnom konaní, právny rozbor
 • právne analýzy vzniknutých či ešte len vznikajúcich sporov, ich možné riešenie
 • podnikateľské poradenstvo
V agende SPRÁVNEHO PRÁVA, ktorého normy upravujú vzťahy v oblasti verejnej správy, vznikajúce medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, medzi správnymi orgánmi a právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom Vám zabezpečíme najmä:
 • vypracovanie návrhov, podaní alebo opravných prostriedkov
 • zastúpime Vás v konaní pred správnymi orgánmi
Neváhajte nás kontaktovať i s otázkami z uvedených odvetví, ktoré sme na tomto mieste neuviedli, radi Vám ich zodpovieme.

Tešíme sa na spoluprácu!

Problémy SUI GENERIS riešime AD HOC.
Dobrovoľné dražby
Správa pohľadávok