Komplexný servis súvisiaci so správou a inkasom pohľadávok

Správa pohľadávok

Spoločnosť CREDITORS s.r.o. je mladá dynamicky sa rozvíjajúca obchodná spoločnosť špecializujúca sa okrem komplexného servisu súvisiaceho s realizovaním dobrovoľných dražieb najmä na správu a inkaso pohľadávok.

V prípade existencie pohľadávky po lehote splatnosti, zabezpečíme pre svojho klienta jej čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vymoženie bez akýchkoľvek záloh či preddavkov. Naša odmena je plne závislá od výsledkov a splatná až pomerne z plnenia dlžníka, a to až po pripísaní vymoženej sumy na účet veriteľa. V prípade, ak má veriteľ svoju pohľadávku zabezpečenú záložným právom, v rámci zákonom, prípadne zmluvne stanovenej provízie realizujeme dobrovoľnú dražbu bez účtovania ďalších poplatkov, a následne sa v zmysle § 25 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách dohodnutá provízia stáva súčasťou nákladov dražby. Ku každej pohľadávke pristupujeme individuálne, každý klient a každá pohľadávka je osobitá, náš prístup je preto individuálny, pohľadávky nevymáhame vždy rovnakým spôsobom. Keď ich prevezmeme, posúdime ich vymožiteľnosť a pristúpime po dohode s klientom ku čo najefektívnejšiemu spôsobu jej úspešného vymoženia.

Pre svojho klienta poskytujeme:
  • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • súdne vymáhanie pohľadávok
  • exekučné vymáhanie pohľadávok
  • zabezpečenie zastupovania veriteľa v konkurznom konaní
  • sprostredkovanie odplatného postúpenia pohľadávok
  • vymáhanie nielen istiny, ale aj príslušenstva, teda úrokov z omeškania a zmluvných pokút
  • dobrovoľné dražby
  • vymáhanie pohľadávok prostredníctvom rozhodcovského súdu
O nás
Ponúknite