Dobrovoľné dražby – profesionálne, rýchlo, efektívne

Výhody dražieb

Vážený klient, záložný veriteľ, samospráva, správca bytov, vlastník,

naša spoločnosť Vám ponúka najrýchlejšiu a najefektívnejšiu formu predaja majetku, tak nehnuteľného ako i hnuteľného. Inštitút dobrovoľných dražieb bol na Slovensku zavedený v roku 2002 zákonom číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení novely číslo 568/2007 Z.z...

Skúsenosti z predaja majetku formou dobrovoľnej dražby dávajú jasne najavo stále rastúci záujem budúcich vlastníkov o túto formu predaja.

Záložní veritelia,
dobrovoľné dražby ako forma mimosúdneho predaja založeného majetku je najrýchlejším spôsobom získania prostriedkov z nevyplatenej pohľadávky. Od podpísania zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby zväčša záložný veriteľ dostane svoje nevyplatené prostriedky do 10 – 12 týždňov.

Samospráva,
potrebujete predať obecný majetok a neviete ako to urobiť čo najrýchlejšie a najprehľadnejšie? Dobrovoľná dražba je zo zákona verejnou dražbou čo znamená, že akékoľvek prípadné podnety na neprehľadnosť predaja budú absolútne neopodstatnené. Dobrovoľnej dražby sa môže zúčastniť akýkoľvek dražiteľ, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom, pričom kontrola bude zabezpečená verejnosťou, ktorej nemožno obmedziť prítomnosť na dobrovoľnej dražbe.

Správca, spoločenstvo vlastníkov bytov a NP
potrebujete vyriešiť otázku neplatičov ?

Stručný postup výkonu záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby:

1. Zo zákona vzniká záložné právo v prospech spoločenstva, ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
2. Na schôdzi vlastníkov je potrebné schváliť zapísanie záložného práva do katastra nehnuteľností, následne schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov predaj bytu neplatiča prostredníctvom dobrovoľnej dražby. Následne spoločenstvo, resp. správca uzavrie s dražobnou spoločnosťou zmluvu o vykonaní dražby.
3. Potom nasleduje celý rad procesov, ktoré musí dražobná spoločnosť vykonať. Proces od podpísania zmluvy o vykonaní dražby až po jej samotné zrealizovanie trvá 10 – 12 týždňov.
4. V prípade ak je dražba úspešná, sa z jej výťažku uhradia všetky pohľadávky voči dlžníkovi zapísané na LV, taktiež náklady dražby a provízia dražobníka, tz. spoločenstvo, resp. správca nemá žiadne náklady na realizáciu dobrovoľnej dražby.

Dobrovoľnú dražbu je možné opakovať až dokiaľ sa predmet dražby nepredá, taktiež je možné znížiť vyvolávaciu cenu v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách tak, aby sa cena bytu stala pre kupujúcich zaujímavá.

Vlastníci,
v prípade ak vlastníte lukratívnu nehnuteľnosť o ktorú sa záujemcovia „len tak bijú“ a Vy si nie ste istý komu je najvýhodnejšie danú nehnuteľnosť predať, je pre Vás najlepšia možnosť vykonania dobrovoľnej dražby, na ktorú pozvete všetkých záujemcov a oni sa jednoducho „pobijú“ o to kto dá najvyššiu možnú sumu.

V prípade, že by ste sa radi bližšie informovali o presnom priebehu dražby neváhajte nás kontaktovať.

Prečo práve CREDITORS s.r.o. ?

Zamestnanci našej spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti s realizáciou dobrovoľných dražieb. Naša spoločnosť Vám zabezpečí pravidelné podávanie informácii o priebehu zákonnej prípravy dobrovoľnej dražby, na základe ktorých si tak budete môcť skontrolovať či boli včas vykonané všetky potrebné kroky pre zdarné vykonanie dobrovoľnej dražby.

CREDITORS Vám okrem bežných služieb zabezpečí kompletný servis, čo sa týka inzerovania nehnuteľnosti pred dražbou, aby bol zabezpečený čo najväčší počet dražiteľov a tým bola dosiahnutá čo najvyššia cena vydraženia.

Všetky tieto faktory spolu s minimálnymi nákladmi na uskutočnenie dražby Vám zabezpečujú, že naša firma bude pre Vás tou správnou voľbou pri výbere dražobníka.
O nás
Kontakt